Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-0613-08.10.2021-ՖՎ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆUԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաuտանի Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի oրենuգիրքը (այuուհետ՝ oրենuգիրք) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 16510 -րդ հոդվածով

«ՀՈԴՎԱԾ 16510 . «Անկանխիկ գործառնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կամ դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները խախտելը

1. «Անկանխիկ գործառնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կամ դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները ֆիզիկական անձանց կողմից առաջին անգամ խախտելը, բացառությամբ աշխատանքային օրենսդրության եւ աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող նորմերը խախտելու դեպքերից՝

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով:

2. Սույն հոդվածի առաջին մասում նշված՝ վարչական ակտն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում՝ «Անկանխիկ գործառնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կամ այդ օրենքի հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները ֆիզիկական անձանց կողմից կրկին խախտելը՝ առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով, ընդ որում՝ այդ օրենքի յուրաքանչյուր պահանջի մի քանի խախտումներ թույլ տալու դեպքում յուրաքանչյուր խախտում համարվում է մեկ խախտում:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Օրենսգրքի 1698 հոդվածի 5-րդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Գործատուն ազատվում է սույն հոդվածով նախատեսված՝ աշխատավարձ չվճարելու համար սահմանված պատասխանատվությունից, եթե աշխատավարձ ստացողը գործատուին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չի ներկայացրել իր հանրային ծառայությունների համարանիշը (սոցիալական ապահովության քարտը) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքը եւ/կամ աշխատավարձը անկանխիկ ստանալու համար օրենքով սահմանված ձեւերից որեւէ մեկը:»:

ՀՈԴՎԱԾ 3. Օրենսգրքի 244.2 հոդվածի առաջին մասում «165» թվից հետո լրացնել «16510 » թիվը:

ՀՈԴՎԱԾ 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից եւ տարածվում է ուժի մեջ մտնելուց հետո ծագած իրավահարաբերությունների վրա, բացառությամբ 16510 հոդվածի 1-ին եւ 2-րդ մասերի, որոնք ուժի մեջ են մտնում          2023 թվականի հունվարի 1-ից եւ տարածվում են ուժի մեջ մտնելուց հետո ծագած իրավահարաբերությունների վրա: