Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-0491-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին 2011 թվականի նոյեմբերի 28-ի օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 26-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 3-րդ մասով.

«3. Հայաստանի Հանրապետությունում արգելվում է սնդիկի՝ որպես օգտակար հանածոյի ուսումնասիրությունը եւ արդյունահանումը՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ սնդիկը չի հանդիսանում հիմնական արդյունահանվող օգտակար հանածո:»:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 40-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 8-րդ կետը «տարածքներում» բառից հետո լրացնել «կամ օրենսգրքի 26-րդ հոդվածով արգելվում է օգտակար հանածոյի արդյունահանումը» բառերով:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 11-րդ մասի 7-րդ կետը «տարածքներում» բառից հետո լրացնել «կամ օրենսգրքի 26-րդ հոդվածով արգելվում է օգտակար հանածոյի արդյունահանումը» բառերով:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: