Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-0393-22.09.2021-ՏՀ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Լիզենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի մայիսի 30-ի ՀՕ-193 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) Օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակում 16-րդ բաժինը լրացնել նոր 6-րդ կետով հետեւյալ բովանդակությամբ.
 
6. Անհատ ձեռնարկատերերի եւ կազմակերպությունների կողմից
օդանավակայանների տաքսի ծառայության կազմակերպում
ԿՄ - - - - - -

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող վեցերորդ ամսվա մեկից: