Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-665-05.08.2005-ՖՎ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. « Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (14 մա՟յիսի 1997 թվականի, ՀՕ-118) 61 -րդ հոդ՟վածի 1-ին մասում հանել «մեկ տարի ժամկետով:» բառերը եւ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություններով.

«ա) մեկ տարի ժամկետով, եթե նշված ծածկագրերին դասվող ներմուծված ապրանքների մաք՟՟՟սային արժեքը պակաս է 70 մլն. դրամից,

բ) երկու տարի ժամկետով, եթե նշված ծածկագրերին դասվող ներմուծված ապրանքների մաք՟՟սային արժեքը կազմում է 70 մլն. դրամ եւ ավելի:»: