Armenian ARMSCII Armenian
Լրամշակված տարբերակ
Կ-9141-29.03.2021,30.04.2021-ԱՍ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ» ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» 1985 թվականի դեկտեմբերի 06-ի օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 201-րդ հոդվածը՝

1) 3-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Օտարերկրացու հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքելը, առանց «Օտարերկրացիների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետի հիմքով տրամադրված ժամանակավոր կացության կարգավիճակը հավաստող փաստաթղթի, բացառությամբ առանց նման փաստաթղթի Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունք ունեցող օտարերկրացիների՝

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկի չափով:»:

2) 3-րդ մասից հետո լրացնել 4-րդ եւ 5-րդ մասեր հետեւյալ բովանդակությամբ.

«Օտարերկրացու հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքելը, առանց «Օտարերկրացիների մասին» օրենքով նախատեսված օտարերկրացի աշխատողների ընտրության միասնական էլեկտրոնային հարթակն օգտագործելու, բացառությամբ առանց կացության կարգավիճակի աշխատելու իրավունք ունեցող օտարերկրացիների՝

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

Սույն հոդվածի 3-րդ եւ 4-րդ մասերով նախատեսված տուգանքի նշանակման օրվանից հետո` մեկ տարվա ընթացքում, նույն խախտումը կրկնելը`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով:»:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի 1-ին մասի «եւ 201-րդ հոդվածներով» բառերը փոխարինել «հոդվածներով եւ 201-րդ հոդվածի առաջին եւ երկրորդ մասերով» բառերով:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 230-րդ հոդվածի 1-ին մասի «3-րդ մասով» բառերը փոխարինել «3-5-րդ մասերով» թվերով եւ բառերով:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 01-ից:
 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ


1. Անհրաժեշտությունը

Սույն օրենքի ընդունումը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա քաղաքացիների աշխատանքի ընդունելու համար միասնական էլեկտրոնային հարթակի ստեղծմամբ, ինչի արդյունքում գործատուները օտարերկրյա աշխատողներին աշխատանքի են ընդունելու եւ աշխատանքի թույլտվությունը ստանալու են միասնական էլեկտրոնային հարթակի միջոցով: Բացառություններ են նախատեսված միջազգային պայմանագրերով Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքի թույլտվությունից ազատված օտարերկրացիների եւ աշխատանքի թույլտվությունից բացառություն հանդիսացող օտարերկրացիների համար, որոնց մասին տվյալները եւս մուտքագրվելու են միասնական էլեկտրոնային հարթակ: Այս գործընթացը թույլ է տալու ունենալու հստակ վիճակագրություն Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքի անցած օտարերկրացիների մասին, ավելի արդյունավետ կերպով վերահսկելու գործատուների կողմից օտարերկրացիներին աշխատանքի ընդունելու գործընթացը: Միաժամանակ փոփոխվել է «աշխատանքի թույլտվություն» հասկացությունը, որն իրենից ներկայացնելու է լիազոր պետական մարմնի կողմից տրվող էլեկտրոնային թույլտվություն, ինչի հիման վրա օտարերկրացին ստանալու է ժամանակավոր կացության կարգավիճակ: Ժամանակավոր կացության կարգավիճակ են ստանալու նաեւ աշխատանքի թույլտվություն ստանալու բացառություն կազմող օտարերկրացիները: Ժամանակավոր կացության կարգավիճակ չեն ստանալու ԵԱՏՄ քաղաքացիները, որոնք ստանալու են միայն բնակության օրինականությունը հաստատող տեղեկանք, եթե նախատեսում են Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվել եւ աշխատել 180-ը գերազանցող ժամանակահատվածով: Այդուհանդերձ, ԵԱՏՄ քաղաքացիներն իրենց ընտրությամբ եւս կարող են ստանալ ժամանակավոր կացության կարգավիճակ, եթե ունեն նման ցանկություն: Աշխատանքի թույլտվության, դրանից բացառությունների եւ միջազգային պայմանագրով Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքի թույլտվությունից ազատված քաղաքացիներին տրամադրվող փաստաթղթերը տրամադրելու եւ մերժելու իրավասությունը վերապահվում է միգրացիայի բնագավառում լիազորված պետական մարմնին:

Բացի այդ, ընդլայնվելու է եւ որոշակի փոփոխության է ենթարկվելու աշխատանքի թույլտվությունից ազատված օտարերկրացիների ցանկը: Ընդ որում, որոշ դեպքերում օատարերկրացիները կարող են աշխատել նաեւ միայն մուտքի վիզայի հիման վրա, օրինակ՝ մինչեւ 21 օր Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու դեպքում համերգային, մշակութային իրադարձությունները սպասարկելու տեխնիկական անձնակազմը, կատարողները եւ այլն:

2. Ընթացիկ իրավիճակը եւ խնդիրները

Օտարերկրացիների աշխատանքային ոլորտում ներկայումս առկա է հետեւյալ իրավիճակը`

Մի շարք միջազգային (Աշխատանքի Միջազգային Կազմակերպության, ՄԱԿ-ի միգրացիոն գործակալության) եւ տեղական կազմակերպությունների կողմից ինչպես նաեւ ՀՀ միգրացիոն ծառայության կողմից վեր են հանվել հետեւյալ խնդիրները,

ա. բացակայում է օտարերկյա քաղաքացիների աշխատանքային թույլտվություն տալու եւ հաշվառելու միասնական համակարգը.

բ. հստակ չեն օտարերկրացի աշխատողի եւ գործատուի ստուգման չափանիշները եւ գործընթացները

գ. հստակ չեն աշխատանքի թույլտվության հիմքով ժամանակավոր կացության կարգավիճակ ստացած օտարերկրյա քաղաքացու ընտանիքի անդամների հետ կապված իրավահարաբերությունները,

դ. տարընթերցման տեղիք է տալիս օտարերկրյա քաղաքացուն աշխատելու թույտվություն տալու, մերժելու հիմքերը, կամ անվտանգության ստուգման հետ կապված խնդիրներ:

ե. օտարերկրացու աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության հետ կապված հարաբերությունները, աշխատանքի վայրում նրա մահվան դեպքում ծախսերի բաշխման եւ այլ խնդիրների լուծման եղանակները ընդհանրապես բացակայում են:

3.Կարգավորման նպատակը եւ բնույթը

Նախագածի նպատակն է

Գործող օրենքը եւ ենթօրենսդրական ակտերը համապատախանեցնել միջպետական պայմանգրերին:

սահմանել աշխատողների ընտրության միասնական էլեկտրոնային հարթակ ներդնելու եւ գործարկելու հիմնական դրույթները, եւ դրա հետ կապված,հստակեցնել միգրացիայի բնագավառում լիազորված պետական մարմնի իրավասությունները եւ գործառույթները:

Փոխել աշխատանքի թույլտվություն հասկացությունը, պարզեցնել եւ

տեղափոխել էլեկտրոնային հարթակ՝ աշխատանքի թույլտվություն տրամադրելու ձեւը եւ կարգը:

Նախագծով նախատեսվում են հետեւյալ հիմնական փոփոխությունները՝

Ներդրվել է աշխատողների ընտրության միասնական էլեկտրոնային հարթակ, որը հնարավորություն է տալիս մի քանի պետական մարմինների միաժամանակյա հասանելիություն ապահովել, ունենալ վիճակագրություն, թույլ չտալ աշխատանքային իրավունքների ոտնահարումներ, չարաշահումներ, վերահսկել աշխատաշուկան:

Փոխվել է աշխատանքի թույլտվություն հասկացությունը, որը դառձել է էլեկտրոնային հարթակում տրվող հաստատաում, որի հիմքով օտարերկրացին ստանում է ժամանակավոր կացության կարգավիճակ:

Սահմանվել է նոր պարզեցված ընթացակարգ՝ օտարերկրացուն Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքի թույլտվության հիմքով ժամանակավոր կացության կարգավիճակ տրամադրելու, հաշվառելու, աշխատանքային պայմանագիր կնքելու հետ կապված, գործող՝ աշխատանի թույլտվությունը գործատուին տրամադրելու փոխարեն:

Կարգավորվել են օտարերացու կողմից աշխատանքի թույտվության հիմքով կացության կարգավիճակ ստանալու դեպքում՝ նրա ընտանիքի անդամների հետ կապված իրավահարաբերությունները եւ երաշխիքները:

Կարգավորվել են օտարերկրացու աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության հետ կապված իրավահաբերությունները:

Կարգավորվել են օտարերկրացու անձնական տվյալների պաշտպանության հետ կապված դրույթներ:

Միաժամանակ, կարգավորվել եւ փոփոխվել են տարբեր տարընթերցման տեղիք տվող հոդվածներ, հստակեցվել միասնական էլէկտրոնային հարթակում աշխատանքային թույտվություն տրամադրելու հարցում պետական լիազոր մարմնի գործառույթները, ինչպես նաեւ դրա հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից մշակվող ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը՝ օրենքի կիրարկման եւ իրավահարաբերությունների հստակեցման մասով:

4.Ակնկալվող արդյունքը

Նախագծերի փաթեթով ակնկալվում է ապահովել մեկ միասնական էլեկտրոնային հաշվառման համակարգ ներդնելը, պետության լիազորությունների հստակեցումը, գործատուի կողմից օտարերկրացի աշխատող ընտրելու հստակ համակարգի ներդնումը եւ օտարերկրյա աշխատողի աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը եւ բարելավումը:

Ինչպես նաեւ պետական մարմինների լիազորությունների հստակեցումը՝ կապված միասնական հարթակում ունեցած հասանալեության եւ ոլորտային գործառույթների հետ:

Հարակից օրենքներ

1. ՀՀ Վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտությունը

Նախագծով նախատեսվում է լրացուցիչ պարտավորություն գործատուների համար՝ մասնավորապես օտարերկրացի աշխատողի ընտրության, աշխատանքային պայմանագիր կնքելու եւ աշխատանքային հարաբերությունները դադարեցնելու ամբողջ գործընթացը գործատուն պարտավոր է իրականացնել միայն միասնական էլեկտրոնային հարթակի միջոցով::

Հետեւաբար, անհրաժեշտություն է առաջանում համապատասխան պարտավորությունների չկատարման համար սահմանել վարչական պատասխանատվություն եւ կատարել համապատասխան փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետության Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում: /Ներկայացվել է կից նախագծով/

2. ՀՀ աշխատանքային օրենագրքում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտությունը

Նախագծով նախատեսվում է աշխատանքի թույլտվության հիմքով օտարերկրացուն ժամանակավոր կացության կարգավիճակ շնորհելու, այն ուժը կորցրած կամ անվավեր ճանաչելու հիմքերը, ինչպես նաեւ այն դեպքերը, երբ գործատուն պարտավոր է լուծել աշխատանքային պայմանգիրը կամ իրավունք չունի այն կնքելու օտարերկրացի աշխատողի հետ, եթե առկա են աշխատանքի թույլտվության հիմքով ժամանակավոր կացության կարգավիճակի հետ կապված խնդիրներ:

Հետեւաբար անհրաժեշտություն է առաջացել ՀՀ աշխատանքային օրենգրքում կատարել համապատասխան փոփոխություններ, մասնավորապես լրացնել օտարերկրացի աշխատողի հետ աշխատանքային պայմանգրի լուծման հիմքերը եւ ծանուցան ժամկետները: /Ներկայացվել է կից նախագծով/

3. ՀՀ պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտությունը

Նախագծով հանվել է աշխատանքի թույլտվությունը, որպես առանձին փաստաթղթի տեսակ, հետեւաբար հանվել է դրա համար նախատեսված պետական տուրքը:

Հետեւաբար անհրաժեշտություն է առաջացել համապատասխան փոփոխություն կատարել Պետական տուրքի մասին ՀՀ օրենքում:/Ներկայացվել է կից նախագծով/

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԷԱԿԱՆ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի եւ հարակից օրենքների նախագծերի ընդունման դեպքում պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում նախատեսվում է եկամուտների նվազեցում՝ պայմանավորված աշխատանքի թույլտվության համար գանձվող պետական տուրքն ուժը կորցրած ճանաչելով:

Տեղեկանք նախագծում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ
Ամփոփաթերթ