Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-9052-22.03.2021-ՏՀ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք)՝

1.137.1-րդ հոդվածի՝

1) 4-րդ եւ 5-րդ մասերը շարադրել հետեւյալ նոր խմբագրությամբ.

«4. Առանց թվային տախոգրաֆի քարտի, կամ ժամկետանց թվային տախոգրաֆի քարտով, կամ թվային տախոգրաֆի քարտը տախոգրաֆում չտեղադրված վիճակում, կամ թվային տախոգրաֆի անսարքության, կամ թվային տախոգրաֆն անջատած վիճակում Հայաստանի Հանրապետությունում միջպետական կանոնավոր ուղեւորափոխադրումներ իրականացնելը՝

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

5. Միջպետական կանոնավոր ուղեւորափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից տրանսպորտի բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնին տրանսպորտային միջոցների թվային տախոգրաֆների կողմից արձանագրված տվյալների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն չտրամադրելը, կամ միջպետական կանոնավոր ուղեւորափոխադրումներ իրականացնող ավտոտրանսպորտային միջոցի անձնակազմի կողմից ավտոտրանսպորտային միջոցը վարելու եւ հանգստի ժամանակահատվածների օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները խախտելը, կամ թվային տախոգրաֆի կողմից արձանագրված ավտովարորդի քարտի վրա գրանցված տվյալների կեղծումը՝

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով:».

2) 9-րդ մասի «եւ 5-րդ մասերով» բառերը փոխարինել «մասով» բառով:

2. Օրենսգրքի 137.7-րդ հոդվածի՝

3) 5-րդ եւ 6-րդ մասերը շարադրել հետեւյալ նոր խմբագրությամբ.

«5. Առանց թվային տախոգրաֆի քարտի, կամ ժամկետանց թվային տախոգրաֆի քարտով, կամ թվային տախոգրաֆի քարտը տախոգրաֆում չտեղադրված վիճակում, կամ թվային տախոգրաֆի անսարքության, կամ թվային տախոգրաֆն անջատած վիճակում Հայաստանի Հանրապետությունում միջպետական ոչ կանոնավոր ուղեւորափոխադրումներ իրականացնելը՝

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

6. Միջպետական ոչ կանոնավոր ուղեւորափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից տրանսպորտի բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնին տրանսպորտային միջոցների թվային տախոգրաֆների կողմից արձանագրված տվյալների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն չտրամադրելը, կամ միջպետական ոչ կանոնավոր ուղեւորափոխադրումներ իրականացնող ավտոտրանսպորտային միջոցի անձնակազմի կողմից ավտոտրանսպորտային միջոցը վարելու եւ հանգստի ժամանակահատվածների օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները խախտելը, կամ թվային տախոգրաֆի կողմից արձանագրված ավտովարորդի քարտի վրա գրանցված տվյալների կեղծումը՝

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով:».

4) 10-րդ մասի «եւ 6-րդ մասերով» բառերը փոխարինել «մասով» բառով:

3. Օրենսգրքի 137.8-րդ հոդվածի՝

5) 2-րդ եւ 3-րդ մասերը շարադրել հետեւյալ նոր խմբագրությամբ.

«2. Առանց թվային տախոգրաֆի քարտի, կամ ժամկետանց թվային տախոգրաֆի քարտով, կամ թվային տախոգրաֆի քարտը տախոգրաֆում չտեղադրված վիճակում, կամ թվային տախոգրաֆի անսարքության, կամ թվային տախոգրաֆն անջատած վիճակում Հայաստանի Հանրապետությունում միջպետական բեռնափոխադրումներ իրականացնելը՝

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

3. Միջպետական բեռնափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից տրանսպորտի բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնին տրանսպորտային միջոցների թվային տախոգրաֆների կողմից արձանագրված տվյալների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն չտրամադրելը, կամ միջպետական բեռնափոխադրումներ իրականացնող ավտոտրանսպորտային միջոցի անձնակազմի կողմից ավտոտրանսպորտային միջոցը վարելու եւ հանգստի ժամանակահատվածների օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները խախտելը, կամ թվային տախոգրաֆի կողմից արձանագրված ավտովարորդի քարտի վրա գրանցված տվյալների կեղծումը՝

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով:»:

6) 7-րդ մասի «եւ 3-րդ մասերով» բառերը փոխարինել «մասով» բառով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից մեկ տարի հետո: