Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-7951-04.12.2020-ՊԻ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՕՊԵՐԱՏԻՎ-ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» 2007 թվականի հոկտեմբերի 22-ի ՀՕ-223-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի 1-ին մասում ««Հարկային ծառայության մասին»» բառերից հետո լրացնել «,«Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» բառերը:

Հոդված 2. Օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝

1) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 6-րդ կետ.

«6) Հակակոռուպցիոն կոմիտեն:»:

Հոդված 3. Օրենքի 9-րդ հոդվածում՝

1) վերնագրում «ազգային անվտանգության ծառայության» բառերից հետո լրացնել «, Հակակոռուպցիոն կոմիտեի» բառերը.

2) 1-ին մասում՝

ա. «ազգային անվտանգության ծառայության» բառերից հետո լրացնել

«Հակակոռուպցիոն կոմիտեի,» բառերը.

բ. լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասություն. «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի օպերատիվ-տեխնիկական ստորաբաժանումն ապահովում է միայն Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախաձեռնությամբ իրականացվող հեռախոսային խոսակցության վերահսկում օպերատիվ-հետախուզական միջոցառման անցկացումը:»:

Հոդված 4. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի երկրորդ պարբերությունում «Ազգային անվտանգության մարմինները» բառերից հետո լրացնել «, Հակակոռուպցիոն կոմիտեն» բառերը:

Հոդված 5. Օրենքի 14-րդ հոդվածում՝

1) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 7-րդ մաս.

«7. Հակակոռուպցիոն կոմիտեն իրավունք ունի անցկացնելու սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ եւ 16-րդ կետերով նախատեսված օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումները:»:

Հոդված 6. Օրենքի 31-րդ հոդվածի՝

1) 2-րդ մասում՝ «ռազմական ոստիկանության» բառերից հետո լրացնել «, Հակակոռուպցիոն կոմիտեի» բառերը.

2) 3-րդ մասում՝ «ռազմական ոստիկանությունը» բառերից հետո լրացնել «, Հակակոռուպցիոն կոմիտեն» բառերը.

2) 6-րդ մասում՝ «ռազմական ոստիկանության» բառից հետո լրացնել «, Հակակոռուպցիոն կոմիտեի» բառերով:

Հոդված 7. Օրենքի 32-րդ հոդվածի՝

1) 3-րդ մասի վերջին նախադասությունում՝ «ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը» բառերից հետո լրացնել «, Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը» բառերը:

2) 4-րդ մասի առաջին պարբերությունում՝ «ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը» բառերից հետո լրացնել «, Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը» բառերը:

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրը: