Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-695-24.07.2020-ՊԻ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 2018 թվականի մարտի 21-ի ՀՕ-180-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 1-ին հոդվածի 3-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ՝ նոր նախադասությամբ.

«Ազգային ժողովի պատգամավորների կամ խմբակցությունների կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացվող օրենքների կամ Ազգային ժողովի որոշումների նախագծերի հանրային քննարկման իրականացման կարգը սահմանվում է «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքով:»:

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի՝

1) «ներքին» բառից հետո լրացնել «(լոկալ)» բառը.

2) «աշխատանքային» բառից հետո լրացնել «,քաղաքացիաիրավական» բառը:

Հոդված 3. Օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «15 օր է» բառերից հետո լրացնել «, բացառությամբ ռազմական կամ արտակարգ դրության պայմաններում սահմանափակումների սահմանմանը կամ կիրառմանն ուղղված օրենքների նախագծերի հանրային քննարկմումների, որոնց տեւողությունը առնվազն 3 օր է:»:

Հոդված 4. Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «նախարարությունում (այսուհետ՝ նախարարություն)» բառերը փոխարինել «նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության կողմից» բառերով.

Հոդված 5. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին նախադասության մեջ «նախագծերը» բառից հետո լրացնել «,պետական եւ համայնքային բյուջեների վերաբաշխման, ինչպես նաեւ բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների վերաբերյալ ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերը, հարյուր տոկոս պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող փակ բաժնետիրական ընկերությունների եւ պետական  ոչ առեւտրային կազմակերպությունների ստեղծման, վերակազմակերպման եւ լուծարման նախագծերը» բառերը:

Հոդված 6. Օրենքի 13-րդ հոդվածում լրացնել 5.1-ին մաս հետեւյալ բովանդակությամբ.

5.1. Ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտ կարող է ընդունվել նաեւ այն օրենսդրական ակտի հիման վրա, որը ընդունվել, սակայն դեռեւս ուժի մեջ չի մտել, եթե օրենսդրական ակտով (բացառությամբ Սահմանադրության) սահմանված նորմը կարող է կատարվել միայն այդ ակտով նախատեսված ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտի ընդունմամբ, կամ դրա կատարումն ուղղակիորեն պայմանավորված է ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտի ընդունմամբ:

Հոդված 7. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 5-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ՝ նոր նախադասությամբ.

«Կետերը համարակալվում են արաբական թվանշաններով, որոնք բաժանվում են տեքստից միջակետով: Ենթակետերը՝ համարակալվում են արաբական թվանշաններով, որոնք բաժանվում են տեքստից փակագծով: Պարբերությունները համարակալվում են հայերեն փոքրատառերով, որոնք բաժանվում են տեքստից միջակետով:»:

Հոդված 8. Օրենքի 18-րդ հոդվածի՝

1) 5-րդ մասը շարադրել հետեւյալ բովանդակությամբ.

«5. Սահմանադրական օրենք չհանդիսացող օրենսգրքի լրիվ անվանումը հիշատակելիս հետեւյալ հաջորդականությամբ ներառվում են օրենքի ընդունման տարին, ամիսը (տառերով), ամսաթիվը, օրենսգրքի վերնագիրը եւ «օրենսգիրք» բառը: Սահմանադրական օրենք չհանդիսացող օրենսգրքի կրճատ անվանումը հիշատակելիս նշվում է օրենսգրքի վերնագիրը եւ «օրենսգիրք» բառը, եթե վերնագիրը չի ներառում այն:».

2) 6-րդ մասից հանել «այլ» բառը:

Հոդված 9. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ՝ նոր նախադասությամբ.

«Այլ իրավական ակտերում ակտի բնույթի մասին նշումը կատարվում է «Ա»՝ անհատական իրավական ակտի դեպքում, «Լ»՝ ներքին (լոկալ) իրավական ակտի դեպքում:»:

Հոդված 10. Օրենքի 22-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «արդարադատության ոլորտում Կառավարության քաղաքականությունը մշակող եւ իրականացնող նախարարը» բառերը փոխարինել «Կառավարության կողմից սահմանված պաշտոնական թարգմանության գործառույթ կատարող կազմակերպության ղեկավարը» բառերով:

Հոդված 11. Օրենքի 23-րդ հոդվածում՝

1) 7-րդ մասի առաջին նախադասությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

 օրվան հաջորդող օրվանից:»:

2) լրացնել 7.1-ին մաս հետեւյալ բովանդակությամբ.

«7.1. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի չափը սահմանելուն ուղղված՝ Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները, ֆինանսական շուկաներում զգալի ցնցումների, կամ դրանց տեղի ունենալու իրական վտանգի, կամ ռազմական կամ արտակարգ դրություն հայտարարված լինելու դեպքերում՝ բանկերի տնտեսական նորմատիվների սահմանման եւ ֆինանսական գործառնությունների սահմանափակումների վերաբերյալ որոշումները հրապարակվում են նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքէջում, իսկ համացանցի բացակայության դեպքում՝ կապի այլ միջոցներով, ինչը համարվում է սույն օրենքի իմաստով պաշտոնական հրապարակում եւ դրանից հետո այդ ակտերը կարող են ուժի մեջ մտնել:»:

Հոդված 12. Օրենքի 24-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 24. Եվրասիական տնտեսական միության Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի, Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի, եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նորմատիվ իրավական բնույթի որոշումները

1.  Եվրասիական տնտեսական միության Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի, Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի եւ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Եվրասիական տնտեսական միության մարմիններ) նորմատիվ իրավական բնույթի ակտերը, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» միջազգային պայմանագրին համապատասխան, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ենթակա են անմիջական կիրառության:

2. Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների նորմատիվ իրավական բնույթի ակտերը «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրի 110-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն թարգմանվելուց հետո Կառավարության կողմից սահմանված իրավասու մարմնի կողմից ուղարկվում են հրապարակման:

3. Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների նորմատիվ իրավական բնույթի ակտերը թարգմանության, հրապարակման ուղարկելու եւ հրապարակման կարգը սահմանում է Կառավարությունը:

Հոդված 13. Օրենքի 25-րդ հոդվածը՝

1) լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ՝ 3.1 մասով.

«3.1. Միասնական կայքում հրապարակվելուն զուգահեռ նորմատիվ իրավական ակտերը հրապարակվում են «Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիր», «Հայաստանի Հանրապետության ենթաօրենսդրական  նորմատիվ իրավական ակտերի տեղեկագիր», «Համայնքի իրավական ակտերի տեղեկագիր» եւ «Երեւանի իրավական ակտերի տեղեկագիր» պարբերականներում հրատարակվելու միջոցով:».

2) 4-րդ մասում «հրապարակումն» բառը փոխարինել «հրապարակումը եւ հրատարակումն» բառերով.

3) 6-րդ մասում «եւ պաշտոնական ինկորպորացիայի կարգը» բառերը փոխարինել «,պաշտոնական ինկորպորացիայի եւ տեղեկագրերում հրատարակման կարգերը» բառերով:

Հոդված 14. Օրենքի 6-րդ գլխի վերնագրից հանել «ԵՎ ԱՆՁԱՆՑ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ» բառերը:

Հոդված 15. Օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 3-րդ կետով՝

«3) նորմատիվ իրավական ակտը չեղյալ ճանաչվելու դեպքում:»:

Հոդված 16. Օրենքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 38.1 հոդվածով՝

«Հոդված 38.1 Նորմատիվ իրավական ակտը չեղյալ ճանաչելը

1. Նորմատիվ իրավական ակտը չեղյալ է ճանաչվում իրավաստեղծ մարմնի, դրա իրավահաջորդի կամ համապատասխան լիազորություններով օժտված մարմնի համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտով, եթե այլեւս նպատակահարմար չէ ընդունված, սակայն դեռեւս ուժի մեջ չմտած ակտի կիրառումը:»:

Հոդված 17. Օրենքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի «վաղ» բառը փոխարինել «ուշ» բառով:

Հոդված 18. Օրենքի 42-րդ հոդվածի՝

1) 4-րդ մասի «մարմինները» բառից հետո լրացնել «,բացառությամբ Ազգային ժողովի կողմից ընդունված ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի:» բառերը.

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 4.1 մասով.

«4.1. Դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքի, քաղաքացիական դատավարության, քրեական դատավարության եւ վարչական դատավարության օրենսգրքերի, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի, «Վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին օրենքի, «Սնանկության մասին» օրենքով նախատեսված՝ դատարանի կողմից գործը վարելուն (գործի քննությանը) վերաբերող դրույթների վերաբերյալ պաշտոնական պարզաբանում չի տրամադրվում:»:

Հոդված 19. Անցումային եւ եզրափակիչ դրույթներ

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրը:

2. Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների նորմատիվ իրավական բնույթի ակտերը թարգմանության ուղարկելու, դրանց թարգմանության, հրապարակման ուղարկելու եւ հրապարակման կարգը սահմանելու մասին Կառավարության որոշումն ընդունվում է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում:

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ վեցամսյա ժամկետում ապահովվում է մինչեւ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելն ընդունված Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների նորմատիվ իրավական բնույթի ակտերի թարգմանությունը եւ հրապարակումը՝ Կառավարության որոշմանը համապատասխան:

4. Մինչեւ սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված որոշումն ուժի մեջ մտնելն ընդունված Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների նորմատիվ իրավական բնույթի ակտերը Հայաստանի Հանրապետությունում գործողության մեջ են դրվում հետեւյալ կերպ՝

1) եթե ակտով կարգավորվող հարաբերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքի կարգավորման առարկա է, ապա Կառավարությունը հանդես է գալիս համապատասխան օրենսդրական նախաձեռնությամբ.

2) սույն մասի 1-ին կետով չնախատեսված դեպքերում Կառավարությունը իր նորմատիվ իրավական ակտով գործողության մեջ է դնում Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների նորմատիվ իրավական բնույթի ակտը :

5. Մինչեւ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը Կառավարության նորմատիվ որոշումները, որոնցով գործողության մեջ են դրվել Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների նորմատիվ իրավական բնույթի ակտերը, պահպանում են իրենց ուժը:

6. Սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի գործողությունը տարածվում է սույն օրենքի  ուժի մեջ մտնելուց հետո ուժի մեջ մտած նորմատիվ իրավական ակտերի նորմերի միջեւ կոլիզիաների հաղթահարման դեպքերի վրա: 2002 թվականի մայիսի 31-ից մինչեւ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելն ուժի մեջ մտած նորմատիվ իրավական ակտերի նորմերի միջեւ կոլիզիաների դեպքում «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 40-րդ հոդվածում սահմանված կանոններն ըստ հերթականության կիրառելիս՝ նույն հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը կիրառվում է ավելի վաղ ուժի մեջ մտած նորմատիվ իրավական ակտի նորմին առաջնություն տալով:

7. Մինչեւ 2002 թվականի մայիսի 31-ն ուժի մեջ մտած նորմատիվ իրավական ակտերի նորմերի միջեւ կոլիզիաների  դեպքում գործում են ավելի ուշ ուժի մեջ մտած նորմատիվ իրավական ակտի նորմերը:

8. Մինչեւ 2002 թվականի մայիսի 31-ն ուժի մեջ մտած եւ 2002 թվականի մայիսի 31-ից մինչեւ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելն ուժի մեջ մտած նորմատիվ իրավական ակտերի նորմերի միջեւ հակասության դեպքում գործում են ավելի վաղ ուժի մեջ մտած նորմատիվ իրավական ակտի նորմերը:

9. 2002 թվականի մայիսի 31-ից մինչեւ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելն ուժի մեջ մտած եւ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո ուժի մեջ մտած նորմատիվ իրավական ակտերի նորմերի միջեւ հակասության դեպքում գործում են ավելի ուշ ուժի մեջ մտած նորմատիվ իրավական ակտի նորմերը:

10. Մինչեւ 2002 թվականի մայիսի 31-ն ուժի մեջ մտած եւ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո ուժի մեջ մտած նորմատիվ իրավական ակտերի նորմերի միջեւ հակասությունների դեպքում գործում են ավելի ուշ ուժի մեջ մտած նորմատիվ իրավական ակտի նորմերը: