Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-5924-17.05.2005-ՊԻ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հրապարակային սակարկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (12 նոյեմբերի 2003թվականի, ՀՕ-15, այսուհետ` օրենք) 19-րդ հոդվածը լրացնել նոր 3-րդ մասով հետեւյալ խմբագրությամբ`

«Սույն հոդվածի դրույթները չեն տարածվում հարկադիր աճուրդների անցկացման վրա»:

Հոդված 2. Օրենքի 29-րդ հոդվածի 4-րդ մասը ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 3. Օրենքի 30-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

«Հոդված 30. Լոտի գնահատումը

1. Հարկադիր աճուրդում վաճառքի ենթակա լոտումընդգրկվող գույքի կազմը եւ քանակը սահմանում է հարկադիր կատարողը` գնահատելով լոտի արժեքը:

Անշարժ գույքի, բաժնեմասերի (բաժետոմսերի, փայի), մշակութային արժեքների եւ գնահատման առումով առավել բարդություն ներկայացնող գույքի գնահատումը կատարվում է հարկադիր կատարողի կողմից նշանակված գնահատողի միջոցով: Անշարժ գույքի գնահատումն իրականացվում է համապատասխան լիցենզիա ունեցող անձանց միջոցով, որոնց ընտրության կարգն ու պայմանները սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

2. Հարկադիր աճուրդում վաճառվող լոտի մեկնարկային գինը սահմանվում է գնահատված լոտի գնի 75 տոկոսի չափով:

3. Աճուրդի ներկայացվող լոտի մեկնարկային գնի մասին հարկադիր կատարողը պատշաճ ծանուցում է պարտապանին եւ պահանջատիրոջը (պահանջատերերին)` նշելով լոտի ավելի բարձր մեկնարկային գին առաջարկելու վերաբերյալ կողմի իրավունքի իրականացման կարգն ու ժամկետները: Եթե միեւնույն պարտապանի գույքի նկատմամբ առկա են բռնագանձման վերաբերյալ երկու եւ ավելի կատարողական վարույթներ, ապա պատշաճ ծանուցումն ուղարկվում է տվյալ կատարողական վարույթներով հանդես եկող բոլոր պահանջատերերին: Պարտապանը եւ պահանջատերն (պահանջատերեը) իրավունք ունեն ծանուցումն իրենց ուղարկվելու օրվանից հետո երկշաբաթյա ժամկետում ներկայացնելու գրավոր առաջարկություն սահմանելով լոտի ավելի բարձր մեկնարկային գին:

Այդ դեպքում վաճառվող լոտի մեկնարկային գին է սահմանվում առաջարկվող ավելի բարձր գինը, եթե առաջարկություն ներկայացնողն իր առաջարկած գնի երեք տոկոսի չափով վճարում է կատարում հարկադիր կատարման բաժնի դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ: Վճարի կատարման անդորրագիրը ներկայացվում է առաջարկությանը կից:

Եթե սահմանված ժամկետում առաջարկություն են ներկայացնում մեկից ավելի անձինք, ապա լոտի մեկնարկային գին է սահմանվում ավելի բարձր գինը, իսկ ավելի ցածր գին առաջարկած անձի(անձանց) կատարած վճարը վերադարձվում է:

Եթե սույն հոդվածով սահմանված ժամկետում եւ կարգով լոտի մեկնարկային գնի վերաբերյալ պարտապանը եւ պահանջատերը (պահանջատերերը) չեն ներկայացնում առաջարկություն, ապա աճուրդի մեկնարկային գին է համարվում սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված գինը:

4. Կողմի առաջարկած մեկնարկային գնով աճուրդի կայացման դեպքում, ինչպես նաեւ այն դեպքում, երբ աճուրդը հայտարարվում է չկայացած սույն օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասին երրորդ կետերով սահմանված հիմքով` կատարողական վճարը վերադարձվում է այն վճարած կողմին:

Եթե աճուրդը հայտարարվում է չկայացած սույն օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասին առաջին եւ երկրորդ կետերով սահմանված հիմքերով, ապա կատարողական վճարը վերադարձման ենթակա չէ:

5. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով լոտի մեկնարկային գինը որոշելուց հետո հարկադիր կատարողը, ոչ ուշ, քան առաջարկություն ներկայացնելու համար սահմանված երկշաբաթյա ժամկետի ավարտից հետո երեք օրվա ընթացքում, որոշում է ընդունում հարկադիր աճուրդի անցկացման մասին` նշելով աճուրդի ժամը, վայրը, ինչպես նաեւ լոտի մեկնարկային գինը եւ սույն օրենքի 31-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով եւ ժամկետներում կատարում է հրապարակային ծանուցում»:

Հոդված 4. Օրենքի 31-րդ հոդվածի`

ա) 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ խմբագրությամբ նոր նախադասությամբ`

«Աճուրդի մասին հրապարակային ծանուցումը պետք է պարունակի սույն օրենքի8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-9-րդ կետերում սահմանված տեղեկությունները»:

բ) 3-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

«3. Հարկադիր աճուրդի անցկացման մասին հարկադիր կատարողի որոշումը, ինչպես նաեւ աճուրդի մասին հրապարակային ծանուցումը աճուրդն անցկացնելուց առնվազն 10 օր առաջուղարկվում են պարտապանին եւ պահանջատիրոջը (պահանջատերերին):

Աճուրդի մասին հրապարակային ծանուցումը հարկադիր կատարողը հրապարակում է մրցույթով ընտրված լրատվամիջոցով: Մրցույթի անցկացման կարգն ու պայմանները, ինչպես նաեւ պարտադիր հրապարակման ենթակա գույքի ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

Մրցույթով ընտրված լրատվամիջոցով պարտադիր հրապարակման ենթակա գույքի տեսակների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: Սահմանված ցանկում չներառված եւ աճուրդի ներկայացված գույքի տեսակների ցանկը հրապարակվում է առնվազն հարկադիր կատարման վայրում ցանկը փակցնելու միջոցով, իսկ Երեւան քաղաքում իրականացվող աճուրդների դեպքում` նաեւ հարկադիր կատարման ծառայության ինտերնետ կայքում ցանկը տեղադրելու միջոցով»:

գ) լրացնել նոր` 4-րդ մաս հետեւյալ խմբագրությամբ`

«4. Հարկադիր աճուրդի անցկացման մասին որոշմանը կից հրապարակային ծանուցումը կողմերն իրավունք ունեն իրենց միջոցներով`հարկադիր կատարման ծառայության անունից հրապարակել ցանկացած այլ լրատվամիջոցով:»

Հոդված 5. Օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1. Հարկադիր աճուրդը հարկադիր կատարողի կողմից հայտարարվում է չկայացած, եթե`

1) աճուրդին չի ներկայացել ոչ մի գնորդ.

2) աճուրդի ընթացքում լոտի մեկնարկային գնի հավելում չի կատարվել.

3) աճուրդում հաղթած անձը հրաժարվել է ստորագրել աճուրդի արդյունքների մասին արձանագրությունը կամ սահմանված ժամկետում չի մուծել լոտի գնման գինը:»

Հոդված 6. Օրենքի 35-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

«Հոդված 35. Երկրորդ եւ հետագա հարկադիր աճուրդները

1. Յուրաքանչյուր չկայացած հարկադիր աճուրդից ոչ ուշ, քան երեuուն oրվա ընթացքում, անցկացվում է կրկնակի հարկադիր աճուրդ:

2. Եթե աճուրդը չի կայացել գնորդ չլինելու կամ լոտի մեկնարկային գնի հավելում չկատարվելու հիմքերով, ապա երկրորդ հարկադիր աճուրդ կազմակերպելուց վաճառվող լոտի մեկնարկային գինն իջեցվում է նախորդ աճուրդի համար սույն օրենքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված մեկնարկային գնի տասը տոկոսի չափով, անկախ այն հանգամանքից, որ նախորդ աճուրդի մեկնարկային գինը սահմանված է եղել կողմերի առաջարկությամբ: Նույն հիմքերով աճուրդը չկայանալու դեպքում երրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ հարկադիր աճուրդ կազմակերպելուց վաճառվող լոտի մեկնարկային գինն իջեցվում է նախորդ աճուրդի համար հարկադիր կատարողի սահմանած մեկնարկային գնի տասը տոկոսի չափով, անկախ այն հանգամանքից, որ նախորդ աճուրդի մեկնարկային գինը սահմանված է եղել կողմերի առաջարկությամբ:

Եթե աճուրդը չի կայացել գնորդի կողմից լոտի գնման գինը սահմանված ժամկետում չմուծելու կամ աճուրդի արդյունքների մասին արձանագրությունը չստորագրելու հիմքերով, ապա լոտի մեկնարկային գնի իջեցում տեղի չի ունենում, իսկ հաջորդ աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանվում է լոտի մեկնարկային գնի քսան տոկոսի չափով:

3. Եթե աճուրդը համարվում է չկայացած սույն հոդվածի 2-րդ մասի առաջին պարբերությամբ սահմանված հիմքերով, ապա համապատասխան աճուրդի կայացումից հետո 5 օրվա ընթացքում պարտապանը եւ պահանջատերը (պահանջատերերը) իրավունք ունեն սույն օրենքի 30-րդ հոդվածով սահմանված կարգով ներկայացնել գրավոր առաջարկություն սահմանելով լոտի ավելի բարձր մեկնարկային գին: Սահմանված կարգով առաջարկություն ներկայացնելու դեպքում լոտի մեկնարկային գինը որոշվում էսույն օրենքի 30-րդ հոդվածով սահմանված կանոններով:

4. Երկրորդ եւ յուրաքանչյուր հերթական հարկադիր աճուրդի մաuին առնվազն յոթ oր առաջ կատարվում է աճուրդի մաuին հրապարակային ծանուցում:

5. Երկրորդ եւ յուրաքանչյուր հերթական աճուրդից հետո լոտը (այդ թվում` գրավադրված գույքը) չվաճառվելու դեպքում դա առաջարկվում է պահանջատիրոջը` տվյալ աճուրդի համար հարկադիր կատարողի կողմից սահմանված մեկնարկային գնով` անկախ գնի հավելման հանգամանքից: Հայաստանի Հանրապետության անունից հանդես եկող պետական մարմիններին պահանջի դիմաց առաջարկվում է ընդունելու լոտը, եթե նրանք ունեն նման լիազորություն: Պահանջի դիմաց գույք ընդունելու լիազորություն ունեցող պետական մարմինների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

6. Պահանջատերը լոտն իրեն հանձնելու վերաբերյալ իր գրավոր համաձայնությունը կարող է հայտնել հարկադիր կատարման ծառայությանը մինչեւ աճուրդի անցկացման նախորդ երրորդ oրվա ժամը 16.00-ն:

Եթե պահանջատերը հրաժարվում է լոտն uտանալուց, ապա աճուրդային գործընթացը շարունակվում է:

7. Եթե միեւնույն պարտապանի գույքի նկատմամբ առկա են բռնագանձման վերաբերյալ երկու եւ ավելի կատարողական վարույթներ, ապա լոտը պահանջատերերին չի առաջարկվում:

8. Եթե պահանջատերը համաձայնվում է uտանալ գույքը (լոտ), ապա նրա եւ հարկադիր կատարողի միջեւ կնքվում է գույքը հանձնելու մաuին համապատաuխան պայմանագիր: Գույքը (լոտ) պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիu կողմից աճուրդի ծախuերը ծառայությանը վճարելուց հետո:

9. Եթե լոտի մեկնարկային գինը գերազանցում է դատական ակտով որոշվածպարտքի չափը, ապա պահանջատերը, մինչեւ պայմանագիրը կնքելը եւ լոտը հանձնելը, պարտավոր է պարտապանին վճարել հանձնվող լոտի մեկնարկային գնի ու դատական ակտով որոշված պարտքի միջեւ եղած տարբերությունը:

10. Չորրորդ աճուրդից հետո լոտը չվաճառվելու դեպքում հարկադիր կատարողն իրավունք ունի օրենքով սահմանված կարգով այն իրացնել ուղղակի վաճառքի միջոցով (բացառությամբ անշարժ գույքի, բաժնեմասերի (բաժետոմսերի, փայի), մշակութային արժեքների):»

Հոդված 7. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից մեկ ամիս հետո:

Սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի «բ» կետի 2-րդ պարբերությունն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից 6 ամիս հետո:

Սույն օրենքի դրույթները կիրառվում են սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո տրված կատարողական թերթերով կատարողական գործողություններ իրականացնելիս: