Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-527-25.03.2020-ՊԻ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-9-Ն սահմանադրական օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 13-րդ հոդվածի.

1.  1-ին մասի 8-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

8) «ընթացք է տալիս, հանձնաժողովի անդամներին է ներկայացնում եւ պատասխանում հանձնաժողովին ուղղված գրություններին.».

2. 1-ին մասի 9-րդ կետում «մասնագետներ» բառից հետո լրացնել «այդ մասին նախապես իրազեկելով հանձնաժողովի անդամներին» բառերը.

3. 1-ին մասը լրացնել նոր՝ 12-րդ կետով, հետեւյալ բովանդակությամբ

12) «Յուրաքանչյուր հերթական նստաշրջանի վերջին հերթական նիստի օրակարգային հարցերի քննարկումն ավարտվելուց հետո հանձնաժողովի նախագահը ներկայացնում է իր ղեկավարած հանձնաժողովի կատարած աշխատանքի վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվություն, որը ներառում է՝

1.1. անցկացված հերթական եւ արտահերթ նիստերի, խորհրդարանական լսումների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն.

1.2. հանձաժողովին հասցեագրված դիմումների եւ դրանց պատասխանների ու արդյունքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն.

1.3. հանձնաժողով մուտքագրված, դրական կամ բացասական եզրակացություն ստացած օրենսդրական նախաձեռնությունների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն.

1.4. հանձնաժողովի անդամ պատգամավորների հանձնաժողովի աշխատանքներում ներգրավվածության վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն.

1.5. խորհրդարանական վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն»:

Հոդված 2. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 7-րդ կետում «ղեկավարները» բառից հետո ավելացնել  «կամ աշխատակիցները» բառերը:

Հոդված 3. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասում «առնվազն մեկ քառորդը» բառերը փոխարինել «առնվազն կեսից ավելին բառերով»:

Հոդված 4. Օրենքի 79-րդ հոդվածը լրացնել 1.1 մասով

1.1. գլխադասային հանձնաժողովի ներկայացուցիչ եւ գլխադասային հանձնաժողովի եզրակացության վերաբերյալ հատուկ կարծիք ներկայացրած՝ հանձնաժողովի անդամների  ներկայացուցիչ չի կարող նշանակվել  օրենսդրական նախաձեռնության վերաբերյալ պաշտոնական գրությունում նշված պատգամավորը՝ երկու կամ ավելի թվով պատգամավորի նախաձեռնության դեպքում, ինչպես նաեւ տվյալ խմբակցության ներկայացուցիչը՝ խմբակցության նախաձեռնության դեպքում:

Հոդված 5. Օրենքի 81-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«Առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրենքի նախագծի վերաբերյալ գրավոր առաջարկ ներկայացնելու իրավունք ունեն հեղինակը, պատգամավորը, խմբակցությունը եւ Կառավարությունը»:

Հոդված 6. Օրենքի 121-րդ հոդվածը լրացնել նոր՝ 1.1-ին մասով.

«1.1. Կանոնակարգի 122-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա գլխադասային հանձնաժողովի նախագահը կարող է առաջարկել խմբակցությանը գրավոր հարցապնդումներով դիմելու կառավարության անդամին: Առաջարկը ներկայացվում է Ազգային ժողովում գործող բոլոր խմբակցություններին միաժամանակ:»:

Հոդված 7. Օրենքի 122-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել նոր՝ 3-րդ եւ 4-րդ կետերով.

«3) յուրաքանչյուր տարի՝ մինչեւ մարտի 1-ը ներկայացնում են եզրակացություններ կառավարության կողմից նախորդող տարվա ընթացքում կառավարության ծրագրի մշտական հանձնաժողովի իրավասությանը վերաբերող բնագավառների կատարողականի վերաբերյալ.

4) յուրաքանչյուր տարի՝ մինչեւ մարտի 1-ը կազմում են ամփոփաթերթ՝ գույքագրելով նախորդ տարվա ընթացքում հանձնաժողովի օրակարգերում ընդգրկված նախագծերը: Ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի վերաբերյալ յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում հանձնաժողովն իր որոշմամբ, ըստ բնագավառների հրավիրում է կառավարության ներկայացուցիչներին ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի իրականացման ապահովման վերաբերյալ հաշվետվություն ներկայացնելու նպատակով: Հանձնաժողովը կարող է որոշում ընդունել՝ ամփոփաթերթի, հաշվետվության եւ այլ փաստաթղթերի հիման վրա յուրաքանչյուր տարի հանձնաժողովի գործունեության ռազմավարություն ընդունելու վերաբերյալ:»:

Հոդված 8. Օրենքի 161-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «խմբակցության գործավարը» բառերից հետո լրացնել «խորհրդականը» բառով:

Հոդված 9. Օրենքի 162-րդ հոդվածի 3-րդ մասը վերաշարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

3. Մշտական հանձնաժողովներից յուրաքանչյուրն ունի Աշխատակազմի հաստիքացուցակով սահմանված մեկ համակարգող փորձագետ, մեկ խորհրդական առնվազն երկու փորձագետ (մասնագետ) եւ մեկ գործավար (օգնական): Մշտական հանձնաժողովի գործավարը (օգնականը) եւ խորհրդականը աշխատանքի են ընդունվում եւ ազատվում աշխատանքից համապատասխան հանձնաժողովի նախագահի համաձայնությամբ, իսկ համակարգող փորձագետը եւ մյուս փորձագետները (մասնագետները) քաղաքացիական ծառայողներ են: Մշտական հանձնաժողովի փորձագետների թիվը կարող է ավելացվել հանձնաժողովի նախագահի առաջարկությամբ՝ Խորհրդի որոշմամբ:

Հոդված 10. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը.