Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-5621-18.04.2005-ՊԻ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հոդված 225.1-ի

1) 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. «Օրենքի պահանջների խախտմամբ անցկացվող հրապարակային միջոցառում կազմակերպելը եւ անցկացնելը»:

2) 2-րդ մասում «Անօրինական» բառը փոխարինել « Օրենքի պահանջների խախտմամբ անցկացվող» բառերով:

Հոդված 2. Դադարեցնել 258.1 հոդվածի գործողությունը:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը: