Armenian ARMSCII Armenian

Նախագիծ
Երկրորդ ընթերցում

Կ-4291 -20.12.2019-ՊԱ-011

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 15-րդ գլխից հետո լրացնել նոր 15.1 գլուխ հետեւյալ բովանդակությամբ.

«15.1 ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

Հոդված 213.2.  Նյութական պահուստի օրենսդրության պահանջների խախտումը

1. Պետական պահուստի նյութական արժեքների պակասորդի կամ ինքնակամ օգտագործման հայտնաբերումը պահպանող կազմակերպության համար առաջացնում է նախազգուշացում:

2. Պետական պահուստի նյութական արժեքների պակասորդի կամ ինքնակամ օգտագործման հայտնաբերման պահից 30 օրվա ընթացքում պետական պահուստում պակասորդը չվերականգնելը պահպանող կազմակերպության համար առաջացնում է տուգանք` պակաս կամ ինքնակամ օգտագործված ապրանքների արժեքի 10%-ի չափով, իսկ 60 օրվա ընթացքում  պետական պահուստում չվերականգնելը՝ 100%-ի չափով:

3. Պահպանող կազմակերպության կողմից պետական պահուստի նյութական արժեքների փչացումը կազմակերպությանը համար առաջացնում է նախազգուշացում:

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված նախազգուշացումից հետո 30 օրվա ընթացքում փչացած նյութական արժեքների լրիվ փոխարինումը չկատարելը կազմակերպության համար առաջացնում է տուգանք՝ փչացած ապրանքների արժեքի  10%-ի չափով, իսկ 60 օրվա ընթացքում  փչացած նյութական արժեքների լրիվ փոխարինումը չկատարելը՝ փչացած ապրանքների արժեքի 100%-ի չափով:

5. Զորահավաքային պահուստ ձեւավորելու առաջադրանքը, ինչպես նաեւ ռազմավարական պաշարների պահուստի կուտակումը սահմանված ժամկետներում չկատարելը կազմակերպության համար առաջացնում է նախազգուշացում:

6. Սույն հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված նախազգուշացումից հետո 30 օրվա ընթացքում առաջադրանքը չկատարելը կազմակերպության համար առաջացնում է տուգանք՝  չկուտակված ապրանքների արժեքի 10%-ի չափով, իսկ 60 օրվա ընթացքում  առաջադրանքը չկատարելը՝ չկուտակված ապրանքների արժեքի 100%-ի չափով:

7. Զորահավաքային կամ ռազմավարական պաշարների պահուստի պակասորդի կամ ինքնակամ օգտագործման հայտնաբերումը կազմակերպության համար առաջացնում է նախազգուշացում:

8. Նյութական արժեքների ինքնակամ օգտագործման կամ պակասորդի համար ինքնակամ օգտագործման կամ պակասորդի հայտնաբերման օրվանից 30 օրվա ընթացքում դրանք պետական պահուստում չվերականգնելը կազմակերպության համար առաջացնում է տուգանք՝  ինքնակամ օգտագործված կամ պակաս ապրանքների արժեքի 10%-ի չափով, իսկ 60 օրվա ընթացքում չվերականգնելը՝ 100%-ի չափով:

9. Զորահավաքային պահուստում հաստատված անվանացանկին, տեխնիկական պայմաններին եւ սահմանված որակական հատկանիշներին չհամապատասխանող ապրանքներ ամբարելը եւ (կամ) պահելը, ինչպես նաեւ ապրանքների պահպանման ժամկետները գերազանցելը կազմակերպության համար առաջացնում է նախազգուշացում:

10. Սույն հոդվածի 9-րդ մասով նախատեսված նախազգուշացումից հետո 30 օրվա ընթացքում համապատասխան նյութական արժեքներ չամբարելը կազմակերպության համար առաջացնում է տուգանք՝ այն ապրանքների արժեքի 10%-ի չափով, որոնց մասով թույլ են տրվել այդ խախտումները, իսկ 60 օրվա ընթացքում համապատասխան նյութական արժեքներ չամբարելը՝ այն ապրանքների արժեքի 100% չափով, որոնց մասով թույլ են տրվել այդ խախտումները:»:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 230 հոդվածում  «173.3-րդ հոդվածով» բառերը փոխարինել «173.3-րդ եւ 213.2-րդ հոդվածներով» բառերով.

Հոդված 3. Օրենսգրքի 2382 հոդվածում  «եւ 188» բառերը փոխարինել «188-րդ եւ 213.2-րդ» բառերով.

Հոդված 4. Օրենսգրքի 244.7 հոդվածում  «եւ 189.1-ին հոդվածի 1-4-րդ մասերով» բառերը փոխարինել «, 189.1-ին հոդվածի 1-4-րդ մասերով եւ 213.2-րդ հոդվածով» բառերով.

Հոդված 5. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը

1.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: