Armenian ARMSCII Armenian
Լրամշակված տարբերակ
Կ-292-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հանրային ծառայության մասին» 2018 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-206-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 5-րդ հոդվածի 5-րդ մասի «ղեկավարի» բառից հետո լրացնել «տեղակալի» բառով:

Հոդված 2. Օրենքի 9-րդ հոդվածի 16-րդ մասի «Նախարարին» բառը փոխարինել «Փոխվարչապետին, նախարարին» բառերով, իսկ «տրամադրում» բառից հետո լրացնել «եւ խրախուսանքի միջոցներ կիրառում» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 31-րդ հոդվածի 4-րդ մասը շարադրել հետեւյալ հետեւյալ խմբագրությամբ.

«4. Հանրային ծառայողը «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքով նախատեսված դեպքերում կարող է կատարել ընտրական հանձնաժողովի անդամի (բացառությամբ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամի) կամ ընտրական հանձնաժողովում տեխնիկական սարքավորումը սպասարկող մասնագետի կարգավիճակից բխող աշխատանք:»:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:   
 

Տեղեկանք նախագծում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ
 

Ամփոփաթերթ