Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-272-21.04.2004,27.08.2004-ՖՎ-010
Կ-530-02.03.2005-ՖՎ-010 /1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. « Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (14 մա՟յիսի 1997 թվականի, ՀՕ-118) 6-րդ հոդվածից հետո լրացնել նոր հոդված հետեւյալ բո՟վան՟դա՟՟կութ՟յամբ.

«Հոդված 61 1. ԱԱՀ վճարողների կողմից «ԱՏԳԱԱ-8422 (բացառությամբ 842211000 եւ 842290100 ծածկագրերի), 8441, 8452 (բացառությամբ 845210 եւ 84529000 ծածկագրերի), 8453, 8475» ծածկագրերին դասվող ապրանքների ներ՟մուծ՟՟ման դեպքում սահ՟ման՟ված կար՟գով մաք՟՟սային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված ար՟՟ժեքի հարկի գու՟մար՟նե՟րի վճար՟ման ժամ՟կետը հետա՟ձգվում է`

ա) մեկ տարի ժամկետով, եթե նշված ծածկագրերին դասվող ներմուծված ապրանքների մաք՟սա՟՟յին արժեքը պակաս է 70 մլն. դրամից,

բ) երկու տարի ժամկետով, եթե նշված ծածկագրերին դասվող ներմուծված ապրանքների մաք՟սա՟յին արժեքը կազմում է 70 մլն. դրամ եւ ավելի:

2. Սույն հոդվածի առաջին պարբերությամբ նախատեսված դեպքում ավելացված արժեքի հար՟՟՟կի պարտավորությունը հաշվարկվում է.

ա) եթե մինչեւ սույն հոդվածի առաջին մասով սահմանված ժամկետի ավարտը հարկ վճա՟րող՟նե՟րի կողմից Հա՟՟՟յաստանի Հան՟րա՟՟պետության տարածքում իրականացված հարկվող գործարք՟նե՟րի համար սույն օրենքով սահ՟մանված կարգով հաշվարկված եւ պետական բյուջե վճարված ԱԱՀ-ի գու՟մար՟նե՟րը գերազանցում են ներ՟մուծ՟՟ված ապրանքների համար ավե՟՟՟՟՟՟՟՟լացված ար՟՟ժեքի հար՟՟կի հե՟՟տաձգված պարտավո՟րութ՟յուն՟՟ների գու՟՟մարին, ապա սույն հոդ՟վա՟ծով սահ՟ման՟ված ժամկետի ավար՟՟տից հետո հարկ վճա՟րող՟նե՟րը մաք՟սա՟յին մարմինների կողմից հաշ՟վարկված ԱԱՀ-ի հե՟տա՟ձգ՟ված գու՟մար՟ների մասով ավե՟լացված ար՟ժե՟քի հարկ վճա՟՟րելու պարտավորություն չեն ունե՟նում,

բ) եթե մինչեւ սույն հոդվածի առաջին մասով սահմանված ժամկետի ավարտը հարկ վճա՟րող՟նե՟՟՟րի կողմից Հա՟յաստանի Հան՟րա՟՟պետության տարածքում իրականացված հարկվող գոր՟ծարք՟նե՟րի համար սույն օրեն՟քով սահ՟մանված կարգով հաշվարկված եւ պետական բյուջե վճարված ԱԱՀ-ի գու՟մար՟ները պակաս են ներ՟մուծված ապրանքների համար ավելացված արժեքի հար՟կի հե՟տա՟ձգ՟՟ված պարտավորութ՟յուն՟նե՟րի գու՟մա՟րից, ապա այդ տար՟բե՟րությունը հարկ վճարողի կող՟մից են՟թա՟՟՟՟կա է վճարման պե՟տա՟կան բյուջե` սույն հոդվածի առաջին մասով սահ՟մանված ժամ՟կե՟տը լրա՟նա՟՟՟՟՟՟լու հաշվետու ժա՟մա՟՟՟նա՟կա՟շրջանում,

3. Եթե սույն հոդվածի առաջին մասով սահմանված ժամկետում կազմակերպությունը իրա՟կա՟նաց՟րել է ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքներ, ապա ԱԱՀ-ի զրոյական դրույ՟քա՟՟չափով հարկվող գործարքների հարկ՟՟՟՟վող շրջանառության 20 տոկոս հաշվարկային մեծությունը սույն հոդվածի երկրորդ մասի կիրառման նպատակով ավե՟լաց՟՟վում է այդ մասով նախատեսված` պե՟՟տական բյուջե վճարված ԱԱՀ-ի գումարներին:»:

Հոդված 2. Օրենքի 26 հոդվածի առաջին պարբերությունում «ԱԱՀ-ի գումարները» բառերից հե՟՟՟՟՟տո լրացնել «(այդ թվում նաեւ` սույն օրենքի 61 հոդվածով սահմանված` ներմուծման պահին վճար՟՟՟՟՟՟՟՟՟՟ման ժամկետը հետաձգված ԱԱՀ-ի գումարները)» բառերը:

Հոդված 3. Օրենքի 30 հոդվածում «ընթացքում» բառից հետո լրացնել «` բացառությամբ սույն օրեն՟՟քով նախատեսված դեպքերի» բառերով: