Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-567-25.04.2005-ՖՎ,ՊԱ,ՍԱ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱԾ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՊԱՀԵՍՏԱՐԱՆ ԿԱՌՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Թույլատրել «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերու՟թյու՟նում կառուցել աշխատած միջուկային վառելիքի՝ մինչեւ 50 տարի պահման ժամկետով, չոր եղանակով պահպանման պահեստարան:

Հոդված 2. Սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ում աշխատած միջուկային վառելիքի պահեստարան կառուցելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման հիմնավորման վերաբերյալ

Համաձայն «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին»ՀՀ օրենքի7-րդ հոդվածի «ժդ» ենթակետի, անվտանգության տեսակետից կարեւոր նշանակության օբյեկտները կառուցվում եւ շահագործումից հանվում են օրենքով՝ կառավարության ներկայացմամբ: Նույն օրենքի 1-ինհոդվածի «ժթ» ենթակետի համաձայն միջուկային վառելիքի պահման պահեստարանը հանդիսանում է անվտանգության տեսակետից կարեւոր նշանակության օբյեկտ:

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ Հայկական ԱԷԿ-ում 2000թ. շահագործման է հանձնվել աշխատած միջուկային վառելիքի չոր եղանակով պահման պահեստարան՝ 616 հատ հավաքվածքների համար: Պահեստարանը նախագծվել է, նրա անվտանգության հաշվետվու՟թյունը կազմվել է, կառուցվել է եւ շահագործման է հանձնվել ֆրանսիական «Ֆրամատոմ» ֆիրմայի կողմից՝ ամերիկ՟յան «NUHOMS» ֆիրմայի լիցենզիայով: Պահեստարանի ստեղծման համար անհրա՟ժեշտ ծախսերը կատարվել են ֆրանսիական կառավարության կողմից հատկացրած միջոցների հաշվին եւ այն կազմել է մոտ 6մլն. ԱՄՆ դոլար:

Նոր կառուցվող պահեստարանի տարողությունըհաշվարկված է ելնելով այն պայմանից, որ Հայկական ԱԷԿ-ը կշահագործվիմինչեւ 2016թ-ի վերջը, եւ տարեկան կկատարվի մոտ 90 հատ ջերմանջատիչ հավաքվածքների փոխարինում: Այսպիսով 2016թ-ի վերջին Հայկական ԱԷԿ-ում կառաջանա 1872 հատ ջերմանջատիչ հավաքվածքներ: Սակայն, եթե ելնենք պահեստարանի նախագծի տիպայ՟նությունից եւ այնշահագործման հանձնելու ժամկետներից՝ հնարավոր է պահեստարանը կառուցել հերթով, երեք առանձին կառույցների տեսքով: Պահեստարանի առաջին երկու կառույցները նախատեսված կլինեն 12 կանիստրների համար, իսկ երրորդը՝ 10 կանիստրների համար: Այսպիսով պահեստարանների համալիրը կլինի նախատեսված 12x56x2+10x56x1=1904 հատ ջերմանջատիչ հավաքվածքի համար, որտեղ 56-ը մեկ կանիստրում ջերմանջատիչ հավաքվածքների թիվն է: Պահեստարանների համալիրը նախատեսվում է շահագործման հանձնել հետեւյալ հերթակա՟նությամբ՝ առաջինհերթը 2007թ., երկրորդ հերթը 2012թ., երրորդ հերթը 2018թ.:

Ելնելով պահեստարանի կառուցման տնտեսական ցուցանիշներից /հրապարակի ըն՟տրու՟թյուն, նախագծում, անվտանգության հաշվետվության կազմում եւ կառուցում/ չի բացառվում, որ պահեստարանը ստեղծվի մեկ կառույցի տեսքով՝ 1904 հատ ջերմանջատիչ հավաքվածքների համար: Այնուհետեւ նշված ժամկետներում ձեռք բերվեն համապատասխան քանակի կանիստրներ: