Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-3731-15.11.2019-ՏՀ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ðá¹í³Í 1© г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 2013 Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 5¬Ç ÃÇí Ðú¬139¬Ü í³ñã³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 83¬ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙª

1¤ 1¬ÇÝ Ù³ëÁ Éñ³óÝ»É Ñ»ï»õÛ³É µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ 4¬ñ¹ Ï»ïáí©

§4¤ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ« »ñµ íÇ׳ñÏíáõÙ ¿ Áݹ»ñùû·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É í³ñã³Ï³Ý ³Ïï:¦

2¤ 2¬ñ¹ Ù³ëÇ §2¬ñ¹ »õ 3¬ñ¹ Ï»ï»ñáí ݳ˳ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ¦ µ³é»ñÁ ÷á˳ñÇÝ»É §2¬4¬ñ¹ Ï»ï»ñáí ݳ˳ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ¦ µ³é»ñáí:

Ðá¹í³Í 2© êáõÛÝ ûñ»ÝùÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý ûñí³Ý ѳçáñ¹áÕ ï³ëÝ»ñáñ¹ ûñÁ:

ÐÆØܲìàðàôØ

§Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ÀܸºðøÆ Ø²êÆÜ úðºÜê¶ðøàôØ Èð²òàôØܺð ºì öàöàÊàôÂÚàôÜܺð βî²ðºÈàô زêÆܦ« §Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ì²ðâ²Î²Ü ¸²î²ì²ðàôÂÚ²Ü úðºÜê¶ðøàôØ Èð²òàôØ ºì öàöàÊàôÂÚàôÜ Î²î²ðºÈàô زêÆܦ úðºÜøܺðÆ Ü²Ê²¶ÌºðÆ ÀܸàôÜزÜ

Àݹ»ñùÇ Ù³ëÇÝ ÐÐ ·áñÍáÕ ûñ»Ýë·ñùáõÙ ¥³ÛëáõÑ»ïª úñ»Ýë·Çñù¤ ˳óñí³Í ¿ Çñ³í³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ѳٳϳñ·í³ÍáõÃÛáõÝÁ: úñ»Ýë·ÇñùÝ Çñ»ÝÇó å»ïù ¿ Ý»ñϳ۳óÝÇ Çñ³í³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³çáñ¹³Ï³Ý »õ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý Çñ³í³Ï³Ý ϳñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·« ÙÇÝã¹»é úñ»Ýë·ñùÇ Ý»ñϳÛÇë ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ Áݹ³Ù»ÝÁ Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ Ñ³Ù³ËáõÙµ: ¶áñÍáÕ ûñ»Ýë·ÇñùÁ ãÇ Ýå³ëïáõÙ Áݹ»ñùû·ï³·áñÍÙ³Ý áÉáñïÇ Çñ³í³Ï³Ý ϳñ·³íáñÙ³Ý Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³ÝÁ« Áݹ»ñùû·ï³·áñÍÙ³Ý áÉáñïáõ٠ѳÝñ³ÛÇÝ »õ Ù³ëݳíáñ ߳ѻñÇ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéÙ³Ý »õ áÉáñïÇ Ï³Ý˳ï»ë»ÉÇáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ: úñ»Ýë·ÇñùÁ å³ñáõݳÏáõÙ ¿ µ³½Ù³ÃÇí ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý µ³ó»ñ« ¹ñ³Ýáí ÁݹɳÛÝí»É ¿ í³ñã³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ« ÇÝãÁ µ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ¿ ëï»ÕÍáõÙ áÉáñïáõÙ ÏáéáõåódzÛÇ ³éϳÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:

ì»ñáÝßÛ³É »õ ÝٳݳïÇå ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõ٠ѳñó³Ï³ÝÇ ï³Ï ¿ ¹ñíáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý é»ëáõñëǪ Áݹ»ñùÇ ëå³éÙ³Ý »õ û·ï³·áñÍٳݪ å»ïáõÃÛ³Ý »õ ù³Õ³ù³óáõ ѳٳñ û·ï³í»ïáõÃÛ³Ý »õ ³ñ¹Ûáõݳí»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ: ì»ñáÝßÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ˳óñáõÙ ¿ ݳ»õ ÐÐ ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ùñ³·ñí³Í ѳٳå³ï³ëË³Ý ÝáñÙÇ ÉdzñÅ»ù ÏÇñ³éáõÙÁ« Ù³ëݳíáñ³å»ëª ÐÐ ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ý 12¬ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1¬ÇÝ »ÝóϻïÁ© §ä»ïáõÃÛáõÝÁ ËóÝáõÙ ¿ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝÁ« µ³ñ»É³íáõÙÁ »õ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ« µÝ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÇ áÕç³ÙÇï û·ï³·áñÍáõÙÁª ջϳí³ñí»Éáí ϳÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ëϽµáõÝùáí »õ ѳßíÇ ³éÝ»Éáí å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝÝ ³å³·³ ë»ñáõݹݻñÇ ³éç»õ¦:

ì»ñÁ Ýßí³Í å³ï׳éÝ»ñáí Ý»ñϳÛáõÙë ûñ³Ï³ñ·³ÛÇÝ ËݹÇñ ¿ Áݹ»ñùû·ï³·áñÍÙ³Ý áÉáñïÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ýáñ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÁ« áñáí Ïݳ˳Ýßí»Ý ³Ûë áÉáñïÇ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý »õ ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ýáñ »õ ѳٳϳñ·í³Í áõÕ»ÝÇßÝ»ñÁ« ÇÝãå»ë ݳ»õ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Çñ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý é»ëáõñëÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý »õ ϳé³í³ñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ëϽµáõÝùÝ»ñÁª ѳٳÑáõÝã ÐÐ ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ùñ³·ñí³Í ÝáñÙ»ñÇ« ÐÐ Ý»ñå»ï³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý »õ ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É ßñç³Ý³ÏÇ: ØÇ»õÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï« Ýßí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³·áñÍáõÙÁ ³ß˳ï³ï³ñ »õ »ñϳñ³ï»õ ·áñÍÁÝÃ³ó ¿« ÙÇÝã¹»é Ý»ñϳÛÇë ³Ýϳï³ñ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ϳñ·³íáñáõÙÝ»ñÇ »õ ë³Ñٳݳ÷³Ï ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ß³ñáõݳÏáõÙ »Ý ïñí»É Áݹ»ñùû·ï³·áñÍÙ³Ý Ýáñ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñ« áñáÝù ³é³ç³óÝáõÙ »Ý Ýáñ³Ýáñ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý« Çñ³í³Ï³Ý« ïÝï»ë³Ï³Ý« ³Ýíï³Ý·³ÛÇÝ »õ ³ÛÉ ËݹÇñÝ»ñ: лï»õ³µ³ñ« ëáõÛÝ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ݳ˳ӻéÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿« ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ« ë³ÑÙ³Ý»É áñáß³ÏÇ Ùáñ³ïáñÇáõÙª Ýáñ Áݹ»ñùû·ï³·áñÍÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ³ñ·»ÉùÇ ï»ëùáí: Üßí³Í Ùáñ³ïáñÇáõÙÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ ³é³í»É ϳéáõóáÕ³Ï³Ý »õ ѳݷÇëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ó»éݳÙáõË ÉÇÝ»É í»ñÁ Ýßí³Í ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý »õ ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁª ³Û¹ ÁÝóóùáõÙ ã³é³ç³óÝ»Éáí Ýáñ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ϳåí³Í Éñ³óáõóÇã ËݹÇñÝ»ñ:

²é³ç³ñÏíáÕ Ñ³çáñ¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ÙÇïí³Í ¿ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÑÇÙù»ñÇ ³éϳÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Áݹ»ñùû·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý ³ñ¹Ûáõݳí»ï ٻ˳ÝǽÙÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ: úñ»Ýë·ñùÇ 30¬ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 4¬ñ¹ Ù³ëÇ Ý»ñϳÛÇë ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Áݹ»ñùû·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ¹³¹³ñ»óáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ãÇ Ï³ñáÕ Ùïݻɫ ù³ÝÇ ¹»é ³í³ñïí³Í ã»Ý Áݹ»ñùû·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝù ÏñáÕÇ Ýϳïٳٵ í»ñçÇÝÇë Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ñ»ï ϳåí³Í ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ëÏëí³Í ·áñÍÁÝóóÝ»ñÁ: ´³óÇ ³Û¹« ÐÐ í³ñã³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 83¬ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ íÇ׳ñÏÙ³Ý Ñ³ÛóÇ í³ñáõÛà ÁݹáõÝ»ÉÁ ϳë»óÝáõÙ ¿ íÇ׳ñÏíáÕ í³ñã³Ï³Ý ³ÏïÇ Ï³ï³ñáõÙÁ ÙÇÝã»õ ³Û¹ ·áñÍáí ·áñÍÝ Áëï ¿áõÃÛ³Ý ÉáõÍáÕ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»ÉÁ« µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ÙÇ ù³ÝÇ ë³Ñٳݳ÷³Ï Ãíáí ¹»åù»ñÇ: ²Ûë »ñÏáõ Çñ³í³ÝáñÙ»ñÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë ³Ýµ³ñ»ËÇÕ× ïÝï»ëí³ñáÕÝ»ñÇÝ ³ñÑ»ëï³Ï³Ýáñ»Ý »ñϳñ³Ó·»É Áݹ»ñùû·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ« ù³ÝÇ áñ ¹ñ³ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Áݹ³Ù»ÝÁ ѳÛó Ý»ñϳ۳óÝ»É ¹³ï³ñ³Ý« áñÇó Ñ»ïá ûñ»ÝùÇ áõÅáí ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Áݹ»ñùû·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý Ù³ëÇÝ í³ñã³Ï³Ý ³ÏïÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ï³ë»óáõÙ »õ ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý áÕç ÁÝóóùáõÙ« áñÁ ÙÇçÇÝáõÙ ï»õáõÙ ¿ 2¬3 ï³ñÇ« Áݹ»ñùû·ï³·áñÍáÕÁ ϳñáÕ ¿ ß³ñáõÝ³Ï»É Áݹ»ñùû·ï³·áñÍÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: ØÇÝã¹»é« Áݹ»ñùû·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý ¹»åùáõÙ ß³ï Ñ³×³Ë ³éϳ ¿ ÉÇÝáõÙ ûå»ñ³ïÇí ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ« ù³ÝÇ áñ ³Ûë áÉáñïÇ å³ñ³·³ÛáõÙ áñáß ¹»åù»ñáõÙ ·áñÍ áõÝ»Ýù ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ« Ù³ñ¹Ï³Ýó ÏÛ³ÝùÇ »õ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³Ý¹³éݳÉÇ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï: ²Ûë ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùµ ëáõÛÝ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÷³Ã»Ãáí ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ Éñ³óáõÙ »õ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»É ݳ»õ ÐÐ í³ñã³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ:

úñÇݳ·ÍÇ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ¹ñáõÛÃÝ»ñáí å³ÛÙ³ÝÝ»ñ »Ý ëï»ÕÍíáõÙ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÑÇÙù»ñÇ ³éϳÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ù»ï³Õ³Ï³Ý Áݹ»ñùû·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÇÝ Ñëï³ÏáõÃÛáõÝ »õ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛáõÝ Ñ³Õáñ¹»Éáõ ѳٳñ: Àëï ѳÝñ³Ù³ïã»ÉÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñǪ Ý»ñϳÛáõÙë« ûñÇݳϫ ïñ³Ù³¹ñí³Í ¿ Ù»ï³Õ³Ï³Ý û·ï³Ï³ñ ѳݳÍáÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõݳѳÝÙ³Ý ßáõñç »ñ»ù ï³ëÝÛ³Ï ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ: ØÇÝã¹»é« ÏñÏÇÝ Áëï ѳÝñ³Ù³ïã»ÉÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ ³éϳ ï»Õ»Ï³ïíáõÃ۳ݫ ÝÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùáï 1/3¬Ý ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ÷³ëï³óÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ« ÇëÏ ÙÛáõëÝ»ñÁ« »Ã» ÷³ëï³óÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ ã»Ý Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ« ³å³ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ ¹ñ³ Ñ»ï ϳåáõÙ ¿ ÏáÝÏñ»ï Çñ³í³Ï³Ý Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñ Ç ¹»Ùë Þز¶ ÷áñÓ³ùÝÝ³Ï³Ý ¹ñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ áõÅÁ Ïáñóñ³Í ׳ݳã»Éáõ »õ Áݹ»ñùû·ï³·áñÍáÕÇÝ ·ñ³íáñ ½·áõß³óáõÙ ï³Éáõ »õ ³ÛÝáõÑ»ï»õ Áݹ»ñùû·³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùÁ ¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ: ÜÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ¹ñáõÛÃÝ»ñáõÙ ³é³ç³ñÏíáÕ Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÁ ÙÇïí³Í »Ý ³Ûë ·áñÍÁÝóóÁ ѳÝñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ï»ë³Ý»ÉÇ »õ ÁÝϳɻÉÇ ¹³ñÓÝ»ÉáõÝ:


ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ

å³ñáÝ ²ñ³ñ³ï ØÇñ½áÛ³ÝÇÝ

гñ·»ÉÇ å³ñáÝ ØÇñ½á۳ݫ

Իϳí³ñí»Éáí ÐÐ ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ý 109¬ñ¹ Ñá¹í³Íáí« §²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ Ï³Ýáݳϳñ·¦ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ûñ»ÝùÇ 65¬ñ¹ »õ 67¬ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñáíª ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ݳ˳ӻéÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ·áí Ò»½ ¿ Ý»ñϳ۳óíáõÙ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Áݹ»ñùÇ Ù³ëÇÝ ûñ»Ýë·ñùáõÙ Éñ³óáõÙÝ»ñ »õ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳï³ñ»Éáõ Ù³ëÇݦ« §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý í³ñã³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ Éñ³óáõÙ »õ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇݦ ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÁ:

ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ³ß˳ï³Ï³ñ·Ç 25¬ñ¹ Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³Ûݪ ëáõÛÝ ·ñáõÃÛ³ÝÁ ÏóíáõÙ »Ý©

úñ»ÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÁ ¥ÑÇÙÝ³Ï³Ý ½»ÏáõóáÕ` Ø»ñÇ ¶³Éëï۳ݤ

úñ»ÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÇ ÁݹáõÝÙ³Ý ÑÇÙݳíáñáõÙÁ

¶áñÍáÕ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ÷á÷áËíáÕ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ÝùÝ»ñÁ

ÊݹñáõÙ »Ù Ý»ñϳ۳óí³Í ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÇ ÷³Ã»ÃÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ¹Ý»É ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç:

²é¹Çñ` 8 ¿ç:

гñ·³Ýùáí`

Ø»ñÇ ¶³ÉëïÛ³Ý

ì³ñ³½¹³ï γñ³å»ïÛ³Ý

Ȼݳ ܳ½³ñÛ³Ý

î»Õ»Ï³Ýù ·áñÍáÕ ûñ»ÝùÇ ÷á÷áËíáÕ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É