Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-359-13.11.2019-ՏՀ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2004թվականի նոյեմբերի 24-ին ՀՕ-134-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 51-րդ հոդվածի 2-րդ կետի վերաշարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

Թույլատրվում է միայն ծաղիկների, տնկիների, ամանորյա տոնակատարությունների համար նախատեսված արմատից չհատված եղեւնիների եւ սոճիների, պաղպաղակի, ջրի, այդ թվում` հանքային, հյութերի եւ զովացուցիչ ըմպելիքների բացօթյա առեւտուրը:

Սույն oրենքի կիրառության իմաստով ամանորյա տոնակատարությունների համար նախատեսված ժամանակաշրջանը սկսվում է Նոյեմբերի 1-ից եւ ավարտվում է օրացուցային հաջորդ տարվա Հունվարի 13-ով:

Հոդված 2. Օրենքի 9-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ կետով՝

25. Առեւտրի օբյեկտների եւ առեւտրի իրականացման վայրում արգելվում է ամանորյա տոնակատարությունների համար նախատեսված արմատից հատված վիճակում եղեւնիների եւ սոճիների վաճառքը, որեւէ կերպ դրանց օտարումը կամ առեւտրային նպատակներով ցուցադրումը:

Հոդված 3. Սույն Օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից անմիջապես հետո: 


ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

Առկա խնդիրները

Ներկայումս տարածված երեւույթ է, երբ ամանորյա տոնակատարությունների նախաշեմին շուկայում հայտնվում են արմատից սղոցված (որեւէ կերպ հատված) եղեւնիների եւ սոճիներ: Ներկայիս նորմատիվ իրավական դաշտը չի կարգավորում արմատից որեւէ կերպ հատված ծառերի վաճառքի սահմանափակում: Բուսական աշխարհը ինքնին պաշտպանված է օրենքով, սակայն ապօրինի հատված ծառերն ինքնըստինքյան հայտնվում են շուկայում:  Բացի այդ, ներկայիս կարգավորմամբ բացակայում են օրենսդրական խոչընդոտները ապօրինի հատված եղեւնի եւ սոճիների վաճառքի վերաբերյալ: Ռիսկային է թույլատրել հատված եղեւնիների եւ սոճիների վաճառքը, քանի որ մեծ է հավանականությունը ապօրինի հատումների: Առեւտրի եւ ծառայությունների ոլորտը կարգավորող օրենքում թույլատրվում է ամանորյա տոնակատարությունների համար եղեւնիների եւ սոճիների վաճառքը, սակայն չի հստակեցվում դրանց վաճառահանման կանոնները, ինչպես նաեւ ծագումը: Ստացվում է մի իրավիճակ, երբ օպիրինի հատված նման ծառերը կարող են անարգել վաճառվել:

Առաջարկվող կարգավորումները

Առաջարկվող կարգավորումները վերաբերում են «Առեւտրի եւ ծառայության մասին»  ՀՀ օրենքին եւ ՀՀ ՔՕ-ին, որով կսահմանափակի հատված եղեւնիների եւ սոճիների վաճառքը, բայցի այդ, որպես ածանցյալ ռիսկերից խուսափելու միջոց, առաջարկվում է նաեւ սահմանափակել վերջիններիս առեւտրային նպատակներով  պահեստավորումը եւ ցուցադրումը: Նորմի խախտումը առաջարկվում է որակել որպես զանցանք, ինչի համար ՎԻՎՕ-ում 158-րդ հոդվածի լրացման առաջարկ է կատարվել: Վարչական պատասխանատվությունը ներառում է տուգանքի նշանակում  նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից մինչեւ հինգհարյուրապատիկ չափը:

Ակնկալվող արդյունքները

Բուսական աշխարհին զերծ պահել հնարավոր ապօրինի հատումների ռիսկերից, որը կզուգորդվի ամանորյա տոնակատարությունների նպատակով եղեւնիների եւ սոճիների օգտագործման նոր մշակույթ՝ ի դեմս համապատասխան տարրայավորմամբ շրջանառությունը:
 

Տեղեկանք գործող օրենքի փոփոխվող հոդվածների վերաբերյալ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ


«12» նոյեմբեր, 2019թ.

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
ՊԱՐՈՆ ԱՐԱՐԱՏ  ՄԻՐԶՈՅԱՆԻՆ

Մեծարգո՛ պարոն Միրզոյան,

Ղեկավարվելով ՀՀ Սահմանադրության 109-րդ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 65-րդ եւ 67-րդ հոդվածներով, օրենսդարական նախաձեռնության կարգով Ձեզ է ներկայացվում  «Առեւտրի եւ ծառությունների մասին» ՀՀ  օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի եւ  «Վարչական Իրավախախտումների Վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության Օրենսգրքում» լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Օրենքի նախագծերի փաթեթը:

Գրությանը կից ներկայացվում են՝

1. Նախագծերը (հիմնական զեկուցող՝ Ալեն Սիմոնյան)

2. Նախագծերի ընդունման հիմնավորումը,

3. Գործող օրենքի եւ օրենսգրքի փոփոխվող եւ լրացվող հոդվածների մասին տեղեկանքը:

Խնդրում ենք օրենքներիի նախագծերը սահմանված կարգով դնել շրջանառության մեջ:
 
 

Հարգանքով՝   ԱԼԵՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ