Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-543-18.03.2005-ՖՎ,ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀՀ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հա՟յաս՟տանի Հանրապե՟տության օրենքը (24 հունիսի 1997 թվականի, ՀՕ-137) լրացնել 11 -ին հոդվածով հետեւյալ խմբագրությամբ .

«ՀՈԴՎԱԾ 11 . ՕՐԵՆՔԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է Հայաստանի Հան՟րապետության բյու՟ջետային համա՟կար՟գի բոլոր մա՟կար՟՟դակ՟ների բյուջեների վրա:»:

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդ՟վա՟ծի վերնագրում եւ 1-ին մասում «Պետական եւ համայնքի» բառերը փոխարինել «Պե՟տա՟կան, պարտադիր սո՟ցի՟ալական ապահովագրության եւ համայնքի» բառերով :

Հոդված 3. Օրենքի 3-րդ հոդ՟վա՟ծի .

ա) 1-ին մասի «ա» կետում «պետական բյուջե,» բառերից հետո լրացնել «պարտադիր սո՟ցիա՟՟լա՟կան ապա՟հո՟վագրության բյուջե» բառերը,

բ) 2-րդ մասում «պետական,» բառից հե՟տո լրացնել «պարտադիր սո՟ցիա՟՟լա՟կան ապահովագրության» բա՟ռե՟րը:

Հոդված 4. Օրենքի 6-րդ հոդ՟վա՟ծի .

ա) 3-րդ մասի վերջում լրացնել «եթե տվյալ տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքով այլ բան չի նախա՟տես՟վել:» բառերը,

բ) 4-րդ մասում «սույն օրեն՟քով սահմանված ժամկետում» բառերը փո՟խա՟րինել «սույն օրեն՟քի 21-րդ հոդվա՟ծի 1-ին մասի պահանջների համաձայն Հայաստանի Հանրա՟պե՟՟տու՟թ՟յան վարչապետի կողմից առաջիկա տար՟վա բյուջետային գործընթացն սկսելու մասին որոշման ընդունման օրը »:

Հոդված 5. Օրենքի 10-րդ հոդ՟վա՟ծի 2-րդ մասի առաջին պարբերության առաջին նախադասությունում եւ երկրորդ պարբերությունում «պե՟տա՟կան բյուջեից» բառերից հետո լրացնել «եւ համայնքների բյուջեներից» բա՟ռերը :

Հոդված 6. Օրենքի 12-րդ հոդ՟վա՟ծի 3-րդ մասի .

ա) երկրորդ պար՟բե՟րու՟թ՟՟յան երկ՟րորդ նախադասությունը «պե՟տական սե՟փա՟կա՟նու՟թյունը հա՟մար՟վող անշարժ գույքի» բառերը փո՟խա՟րի՟նել «պետական սե՟փա՟կա՟նու՟թյունը համարվող` հող չհան՟դի՟սա՟ցող ան՟շարժ գույ՟քի» բառերով,

բ) հինգերորդ պար՟բե՟րու՟թ՟՟յունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Սույն օրենքով սահմանված կարգով համայնքի ավագանի ներկայացվող համայնքի առա՟՟ջի՟կա տար՟վա բյուջեի մասին համայնքի ավագանու որոշման նախագծում համայնքի բյուջեի.

ա) վարչական մասի դե՟ֆի՟ցի՟տի (պակասուրդի) գումարը չի կարող գերազանցել առաջիկա տարվան նախորդող (եզրափակված) բյուջետային տարում վարչական մասից ֆինանսավորման են՟թա՟կա, սակայն չֆինանսավորված ծախսերի գծով առկա պարտավորությունների ֆինանսավորմանն ուղղվող առաջիկա տարվա համայնքի բյուջեի վար՟չա՟կան մասի տա՟րեսկզ՟բի ազատ մնացորդի մի՟ջոցների գումարը,

բ) ֆոնդային մասի դե՟ֆի՟ցի՟տի (պակասուրդի) գումարը (առանց իրա՟վա՟բանական ան՟ձանց կանոնադրական կապիտալում պե՟՟տա՟կան մասնակցության, պետական սե՟՟փա՟կա՟նու՟թյունը հա՟մար՟՟վող անշարժ գույքի օտարումից հա՟մայն՟քի բյուջե` տվյալ տարում մասհանվող միջոցների, ինչ՟պես նաեւ տվյալ տարվա տա՟րեսկզ՟բի ազատ մնացորդի մի՟ջոցների հաշվին իրա՟կանացվող ծախսերի) չի կարող գերազանցել այդ տարվա նախորդող երկ՟րորդ եւ երրորդ բյու՟ջետային տարիների համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասում փաստացի ստացված եկա՟մուտ՟ների (առանց պաշտոնական տրանսֆերտների գումարների եւ համայնքի բյուջեի վար՟չա՟կան մասով նախա՟տես՟ված պահուստային ֆոնդից ֆոնդային մաս փոխանցված միջոցների) մի՟ջին տարե՟կա՟նի 30 տո՟կո՟սը:»:

Հոդված 7. Օրենքի 13-րդ հոդ՟վա՟ծի 4-րդ մասում «որոշմամբ» բառից հետո լրացնել «սույն հոդվածի 5-րդ մասին համապատասխան» բառերը :

Հոդված 8. Օրենքի 15-րդ հոդ՟վա՟ծի .

ա) 5-րդ մասի առաջին պարբերությունում «տեղական գանձապետական բաժանմունքներն» բառերը փո՟խարինել «գան՟ձապետական ստորաբաժանումներն» բառերով,

բ) 7-րդ մասում «գանձապետական բաժանմունքների» բա՟՟՟ռերը փոխարինել «գան՟ձապետական ստորաբա՟ժա՟նումների» բա՟ռերով,

գ) 8-րդ մասի առաջին նախադասությունում«գան՟՟ձապետական բա՟ժան՟մունքները» բառերը փոխարինել «գան՟ձապետական ստորա՟բա՟ժա՟նումները» բա՟՟ռե՟րով, իսկ երկրորդ նախադասությունում «ան՟վե՟րա՟պա՟հո՟րեն» բառից հետո դնել ստորակետ եւ ավելացնել «Հայաստանի Հան՟րա՟պետության օրենսդրությամբ սահ՟ման՟ված կարգով:» բառերը,

դ) 10-րդ մասի երրորդ նախադասությունը հանել եւ մասը լրացնել նոր պարբերությունով հետեւյալ խմբագ՟րու՟թյամբ.

«Տվյալ տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքով կարող են սահմանվել պետական բյուջեի պաշտպան՟ված ծախ՟սա՟տեսակները:»:

Հոդված 9. Օրենքի 16-րդ հոդ՟վա՟ծի .

ա) 3-րդ մասի «ա» կետում «նախորդ բյուջետային տարվա եւ ըն՟թա՟ցիկ բյուջետային տարվա» բա՟ռե՟րը փո՟խա՟րինել «պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծով նա՟խա՟տես՟ված բյուջետային տարվան նախորդող երկրորդ տարվա (այսուհետեւ սույն հոդվածում, ինչպես նաեւ սույն օրենքի 31-րդ եւ 361 -րդ հոդվածներում` նախորդ բյուջետային տարի) եւ առա՟ջին տարվա (այսուհետեւ սույն հոդվածում, ինչպես նաեւ սույն օրենքի 31-րդ եւ 361 -րդ հոդվածներում` ընթացիկ բյու՟ջե՟տային տարի) », իսկ «ե» կետում «նորմատիվները» բառից հետո լրաց՟նել «(համապատասխան նոր՟մա՟տիվ՟նե՟րի սահմանված լինելու դեպքում)» բառերը,

բ) 4-րդ մասի «բ2 » կե՟տում «բանկի ծախսերի» բառերը փոխարինել «բանկի վարչական ծախսերի» բառե՟րով:

Հոդված 10. Օրենքի 17-րդ հոդ՟վա՟ծի 1-ին մասի առաջին պարբերությունում «եկամուտների աղբ՟յուր՟նե՟րը դասակարգվում են`» բառերը փոխարինել «եկամուտների աղբյուրներն են`» բառերով :

Հոդված 11. Օրենքի 18-րդ հոդ՟վա՟ծի 2-րդ մասում .

ա) «Հայաստանի Հան՟րապետության ֆի՟նանս՟նե՟՟րի եւ էկո՟՟՟նո՟միկայի նախարարության, Հայաստանի Հանրա՟պե՟տութ՟յան հարկային տես՟չու՟թյան եւ Հա՟՟յաստանի Հան՟րա՟պետության մաքսային վարչության» բառերը փոխարինել «պե՟տա՟՟կան լիա՟զոր՟ված մարմնի, հար՟կա՟յին պե՟տական ծառայության եւ մաքսային պետական մարմնի» բա՟ռե՟րով,

բ) «խրախուսման» բառից հետո լրացնել «եւ/կամ համակարգի զար՟՟գաց՟ման» բառերը եւ հանել «տվյալ տարվա պետական բյու՟ջեի մասին» բառերը ,

գ) լրացնել հետեւյալ խմբագ՟՟րու՟թ՟յամբ նոր նախադասությունները.

«Ընդ որում, հար՟կա՟յին պե՟տական ծառայության եւ մաքսային պետական մարմնի խրախուսման եւ/կամ համակարգի զար՟՟գաց՟ման նպատակային ֆոնդերի գումար՟նե՟րի օգտագործ՟ման` «Հարկային ծառայության մասին» Հա՟՟յաստանի Հան՟րա՟պետության օրենքի 28-րդ հոդվածին եւ «Մաքսային օրենսգիրք» Հա՟՟յաստանի Հան՟րա՟պետության օրենքի 109-րդ հոդվածին հա՟մա՟պատասխան ուղղությունները հաս՟տա՟տում է Հա՟յաս՟տա՟՟նի Հան՟՟՟րա՟պե՟տու՟թ՟յան կառավա՟րութ՟յու՟նը՝ տա՟րե՟կան ծախսերի նա՟՟խա՟՟՟՟հաշ՟վի ձեւով: Պե՟տա՟կան բյուջեում նա՟խա՟տես՟ման դեպքում, պե՟՟տա՟՟կան լիա՟զոր՟ված մարմ՟նի խրա՟խուս՟ման նպատակային ֆոն՟՟դի մի՟ջոց՟նե՟րը, նշա՟նակ՟ված են բա՟ցա՟ռա՟պես պետա՟կան լիազորված մարմ՟նի աշ՟խա՟՟տա՟՟կից՟ների խրա՟խուս՟՟ման եւ դրանով պայ՟մա՟՟նա՟վոր՟ված պարտադիր սոցիալա՟կան ապա՟հո՟վա՟գրության վճար՟ների կատար՟ման համար, ընդ որում խրա՟խուս՟՟ման միջոցներն օգտագործվում են պե՟տա՟՟կան լիա՟զոր՟ված մարմ՟նի ղե՟կա՟վա՟րի սահմանած կար՟գով:»:

Հոդված 12. Օրենքի 19-րդ հոդ՟վա՟ծի .

ա) 1-ին մասի առաջին նախադասությունում «չկանխատեսված,» բա՟ռից հետո լրացնել «ծախսերի կամ նախատեսված ծախսերի լրացուցիչ ֆինանսավորման,» բառերը,

բ) 2-րդ մասում «տոկոսը» բառից հե՟տո լրացնել «(եթե այլ բան չի նա՟խա՟տես՟վում տվյալ տար՟վա պետական բյուջեի մա՟սին օրենքով):» բա՟ռե՟րը:

Հոդված 1 3 . Օրենքի 20-րդ հոդ՟վա՟ծի 2-րդ մասի երկրորդ պարբերությունում «սկզբունքով» բառից հետո լրացնել «տվյալ տարում» բառերը, «նախորդ բյուջետային տարում» բառերը փոխարինել «տվյալ տարվան նա՟խոր՟դող երկ՟րորդ բյուջետային տարում» բառերով, իսկ «ընդհանուր գումարը» բառից հետո լրաց՟նել «(ներառյալ «Տե՟ղա՟՟կան ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետությամ օրենքի 67-րդ հոդ՟վա՟ծի համաձայն պետության կողմից համայնքներին տվյալ տարում տրվող փոխհատուցման գումարները)» բա՟՟ռե՟րը :

Հոդված 1 4 . Օրենքի 21-րդ հոդ՟վա՟ծի 9-րդ մասի առաջին պարբերությունում «այդ մասին կազմելով արձա՟՟նա՟գրու՟թ՟յուն» բառերը, ինչպես նաեւ երկ՟րորդ եւ երրորդ պարբերությունները հանել :

Հոդված 15. Օրենքի 23-րդ հոդ՟վա՟ծի .

ա) 3-րդ մասի երկրորդ պարբերությունը լրացնել հետեւյալ խմբա՟գրու՟թ՟՟յամբ նոր նախադասություններով. «Ընդ որում, հատկացումների գումարների միջծրագրային վերա՟բաշխում՟նե՟րը չպետք է հանգեցնեն տվյալ տար՟՟՟վա պետական բյուջեով ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների գծով նախատեսված` հա՟մայնք՟՟ներին տրամադրվող հատկացումների ընդհանուր տարեկան գու՟մա՟՟րի նվազ՟մա՟նը (եթե տվյալ տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքով այլ բան նախատեսված չէ):

բ) 7-րդ մասում «ուղղությունների» բառից հետո լրացնել «կա՟ռա՟վա՟րու՟թ՟յան սահմանած համամասնություն՟՟ներով:» բառերը:

Հոդված 16. Օրենքի 281 -րդ հոդ՟վա՟ծի I մասի 2-րդ կետի «ա» ենթակետում եւ II մասի 2-րդ կետում «պետա՟կան բյուջեից» բա՟ռե՟րից հետո լրացնել «եւ/կամ այլ համայնքների բյուջեներից» բառերը, իսկ 282 -րդ հոդ՟վա՟ծի 2-րդ մասի «գ» կետի առաջին պարբերությունում «միջոցներն ուղղվում են» բառերը փոխարինել «մի՟ջոց՟ները, որոնք ուղղվում են» բառերով :

Հոդված 17. Օրենքի 30-րդ հոդ՟վա՟ծի .

ա) 1-ին մասում «փոխատվություններ» բառից հետո լրացնել «(այլ համայնքի բյուջեից փոխատվություն ստանալու համար պահանջվում է նաեւ փոխատվություն տրամադրող համայնքի ավագանու համաձայնու՟թ՟յու՟նը):» բառերը եւ այդ մասը լրացնել հե՟տեւ՟յալ խմբագրությամբ նոր նախադասությունով, «Համայնքը նոր փո՟խատվություն կարող է ստանալ նախ՟կի՟նում ստացված փոխատվության գծով պարտքը ամբողջությամբ մա՟րելուց հետո:»,

բ) 4-րդ մասում «փոխատվություններ չեն տրվում եւ արժեթղթեր չեն գնվում» բառերը փոխարինել ««փոխատ՟վություններ չեն տրվում (բա՟ցա՟ռու՟թյամբ սույն օրենքի 10-րդ հոդ՟վա՟ծի 2-րդ մասով սահմանված դեպ՟քե՟րի) եւ արժեթղթեր չեն գնվում (բացառությամբ համայն՟քի կողմից ստեղծ՟վող կամ ստեղծված բաժնե՟տի՟րա՟կան ըն՟կերություն՟ների բաժնետոմսերի գնման դեպքերի)» բա՟ռերով:

Հոդված 18. Օրենքի 32-րդ հոդ՟վա՟ծի 7-րդ մասում երկ՟րորդ պարբերությունում «Հայաստանի Հանրապետու՟՟թ՟յան ֆինանսների եւ էկո՟նո՟մի՟կա՟յի նա՟խա՟րա՟րու՟թ՟յուն» բառերը փո՟խա՟րինել «պե՟տա՟կան լիա՟զոր՟ված մար՟մին» բառերով :

Հոդված 19. Օրենքի 33-րդ հոդ՟վա՟ծի 5-րդ մասում «իր տեղական գան՟ձա՟պե՟տական բաժան՟մունք՟ների միջոցով» բառերը փոխարինել «իր գան՟ձա՟պե՟տական ստորաբաժանումների միջոցով» բառերով :

Հոդված 20. Օրենքի 41-րդ հոդ՟վա՟ծի 1-ին մասում «Հա՟՟յաս՟տա՟նի Հան՟րա՟պետության ֆի՟նանս՟նե՟րի եւ էկոնո՟մի՟կայի նախարարությունը» բառերը փո՟՟խարինել «պե՟՟՟տա՟կան լիազորված մարմինը» բառերով :