Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-1941-19.06.2019-ՏՏԳԲ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 64-րդ,  70-րդ, 71-րդ եւ 76-րդ հոդվածների վերնագրերից եւ հոդվածների տեքստերից  հանել  «ֆոնդի»  բառը:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «հիսնապատիկից մինչեւ հարյուրապատիկի չափով» եւ «հարյուրհիսնապատիկից մինչեւ երկուհարյուրապատիկի չափով»  բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «հարյուրապատիկից մինչեւ երկուհարյուրապատիկի չափով» եւ «երեքհարյուրապատիկից մինչեւ չորսհարյուրապատիկի չափով» բառերով:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 65-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 65. Հատատեղերի օգտագործման, բնափայտի մթերման եւ դուրսբերման սահմանված կարգը խախտելը,  ապօրինի  ձեռք բերված անտառանյութը տեղափոխելը

Հատատեղի օգտագործման, բնափայտի մթերման ու դուրսբերման սահմանված կարգը խախտելը, ապօրինի ձեռք բերված անտառանյութը տեղափոխելը՝

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից մինչեւ երկուհարյուրապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ երկուհարյուրապատիկից մինչեւ չորսհարյուրապատիկի չափով:»:

Հոդված 4. Օրենսգրքի 66-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 66. Ծառերը, թփերը ապօրինի հատելը կամ ոչնչացնելը, պետական, համայնքային  կամ  այլ անձանց սեփականություն հանդիսացող բուսածածկը ոչնչացնելը կամ մինչեւ աճի դադարեցման աստիճանի վնասելը

Անտառային հողերում, ինչպես նաեւ անտառային հողերի մեջ չմտնող տարածքներում ծառերը, թփերը ապօրինի հատելը կամ ոչնչացնելը, կամ հատումներն արգելված ծառերը, թփերը հատելը կամ ոչնչացնելը, պետական, համայնքնային կամ այլ անձանց սեփականություն հանդիսացող բուսածածկը ոչնչացնելը կամ մինչեւ աճի դադարեցման աստիճանի վնասելը`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից մինչեւ երկուհարյուրապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` երկուհարյուրապատիկից մինչեւ երեքհարյուրապատիկի չափով:»:

Հոդված 5. Օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «հիսնապատիկից մինչեւ հարյուրապատիկի չափով» եւ «հարյուրհիսնապատիկից մինչեւ երկուհարյուրապատիկի» բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «հարյուրապատիկից մինչեւ երկուհարյուրապատիկի չափով» եւ «երեքհարյուրապատիկից մինչեւ չորսհարյուրապատիկի չափով» բառերով:

Հոդված 6. Օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «հարյուրապատիկի չափով» բառերը փոխարինել «երկուհարյուրապատիկի չափով» բառերով:

Հոդված 7. Օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «հարյուրհիսնապատիկի չափով» բառերը փոխարինել «երեքհարյուրապատիկի չափով» բառերով:

Հոդված 8. Օրենսգրքի 74-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «հարյուրհիսնապատիկի չափով» բառերը փոխարինել  «երեքհարյուրապատիկի չափով» բառերով:

Հոդված 9. Օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «հիսունապատիկի չափով» եւ «հարյուրապատիկի չափով» բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «հարյուրապատիկի չափով»  եւ «երկուհարյուրապատիկի  չափով» բառերով:

Հոդված 10. Օրենսգրքի 77-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում  «անտառային ֆոնդում»  բառերը փոխարինել «անտառային հողերում» բառերով:

Հոդված 11. Օրենսգրքի 78-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «հիսնապատիկից մինչեւ ութսունապատիկի չափով» եւ  «հարյուրապատիկից մինչեւ հարյուրհիսնապատիկի չափով» բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «հարյուրապատիկից մինչեւ հարյուրվաթսունապատիկի չափով» եւ «երկուհարյուրապատիկից մինչեւ երեքհարյուրապատիկի չափով» բառերով:

Հոդված 12.   Օրենսգրքի  79-րդ  հոդվածը  շարադրել  հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 79. Հրկիզման կամ կրակի հետ անփույթ վարվելու հետեւանքով անտառներում ծառերը, թփերը, մատղաշը եւ մշակաբույսերը ոչնչացնելը կամ վնասելը

Հրկիզման հետեւանքով անտառներում ծառերը, թփերը, մատղաշը եւ մշակաբույսերը ոչնչացնելը կամ վնասելը`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ երեքհարյուրհիսնապատիկի չափով:

Կրակի հետ անփույթ վարվելու հետեւանքով անտառներում ծառերը, թփերը, մատղաշը եւ մշակաբույսերը ոչնչացնելը կամ վնասելը, ինչպես նաեւ անտառների հակահրդեհային կանոնները խախտելը՝

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրվաթսունապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ երեքհարյուրաապատիկի չափով:»:

Հոդված 13. Օրենսգրքի 79.1-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «հիսնապատիկի չափով» եւ «հարյուրապատիկի չափով» բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «հարյուրապատիկի չափով» եւ «երկուհարյուրապատիկի չափով» բառերով:

Հոդված 14. Օրենսգրքի 85.2-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 85.2. Խոզանները, բուսական մնացորդներով ու չորացած բուսականությամբ տարածքները, արոտավայրերի ու խոտհարքների բուսականությունը գյուղատնտեսական, անտառամերձ, անտառային ու բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հողերում բուսածածկն այրելը

Խոզանները, բուսական մնացորդներով ու չորացած բուսականությամբ տարածքները, արոտավայրերի ու խոտհարքների բուսականությունը գյուղատնտեսական, անտառամերձ հողերում այրելը`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` հարյուրհիսնապատիկի չափով:

Խոզանները, բուսական մնացորդներով ու չորացած բուսականությամբ տարածքները, արոտավայրերի ու խոտհարքների բուսականությունը անտառային ու բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հողերում  այրելը`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` երեքհարյուրապատիկի չափով:»:

Հոդված 15. Օրենսգրքի 88-րդ հոդվածի՝

1) վերնագրից հանել «տեսակների իրականացման» բառերը.

2) 1-ին մասից հանել «տեսակների որսի իրականացման» բառերը:

Հոդված 16. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: