Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-525-25.02.2005-ՊԱ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը:
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ

ԳԼՈՒԽ 1

ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան

Սույն օրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության (այսուհետեւ՝ ոստիկանություն) ծառայողական կարգապահության կանոնները, կարգավորում է ոստիկանությունում ծառայողական քննություն նշանակելու, անցկացնելու, կարգապահական տույժեր կիրառելու կարգն ու պայմանները, ոստիկանության ծառայողի էթիկայի կանոնները, ինչպես նաեւ ծառայողական կարգապահության ամրապնդման հետ կապված այլ հարաբերություններ:

Հոդված 2. Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

Սույն օրենքում օգտագործվում են հետեւյալ հիմնական հասկացությունները՝

ա) «ծառայողական քննություն» - սույն օրենքով եւ «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 42-րդ եւ 43-րդ հոդվածներով սահմանված դեպքերում եւ կարգով ոստիկանության ծառայողի պարտականությունների կատարմանը, նրա գործունեությանն ու դրսեւորած վարքագծին առնչվող հարցերի քննություն,

բ) «ծառայողական քննություն նշանակող անձ» - սույն օրենքով ծառայողական քննություն նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձ,

գ) «ծառայողական քննություն իրականացնող անձ» - ծառայողական քննություն նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի կողմից լիազորված` ոստիկանության բարձրագույն, գլխավոր, ավագ եւ միջին խմբի ծառայող կամ ծառայողների խումբ, ինչպես նաեւ ծառայողական քննություն իրականացնելու պաշտոնեական իրավասություն ունեցող ոստիկանության ստորաբաժանման ծառայող կամ ծառայողների խումբ,

դ) «հատուկ ծառայություն» - ոստիկանության կազմում գործող այն ծառայությունները, որոնց ծառայողների անձը ծածկագրված է, եւ վերջիններս իրենց լիազորություններն իրականացնում են գաղտնագործունեության (կոնսպիրացիայի) լիակատար պահպանմամբ:

Հոդված 3. Ոստիկանությունում ծառայողական կարգապահության ապահովման սկզբունքները

Ոստիկանությունում ծառայողական կարգապահությունն ապահովվում է օրինականության, մարդու իրավունքների եւ ազատությունների հարգման, հրապարակայնության, ծառայության դիմաց արդար հատուցման, ծառայության արդյունքների, ունակությունների եւ որակավորման չափանիշներով ծառայողական առաջխաղացման, խրախուսման, կարգապահական պատասխանատվության անխուսափելիության եւ անհատականացման, ոստիկանության ծառայողների իրավական ու բարոյական դաստիարակության սկզբունքների հիման վրա:

Հոդված 4 . Ոստիկանությունում ծառայողական կարգապահության օրենսդրությունը

1. Ոստիկանությունում ծառայողական կարգապահության օրենսդրությունն են կազմում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը, «Ոստիկանության մասին» եւ «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, սույն օրենքը, այլ օրենքներ եւ իրավական ակտեր, ինչպես նաեւ միջազգային պայմանագրերը:

2. Ոստիկանության քաղաքացիական ծառայողների եւ քաղաքացիական աշխատողների նկատմամբ կիրառվում են «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը եւ աշխատանքային օրենսդրությունը:

ԳԼՈՒԽ 2

ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդված 5 . Ծառայողական կարգապահությունը ոստիկանությունում

1. Ծառայողական կարգապահությունը ոստիկանությունում ոստիկանության ծառայողների կողմից Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, այլ նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պարտականությունների խստիվ ու ճշգրիտ պահպանումն է, կատարումը եւ իրավազորությունների իրականացումը:

2. Կարգապահությունը ոստիկանությունում հիմնվում է ոստիկանության յուրաքանչյուր ծառայողի կողմից իր ծառայողական պարտականությունների կատարման եւ էթիկայի կանոնների պահպանման համար անձնական պատասխանատվության գիտակցման, ինչպես նաեւ իրենց ղեկավարների կողմից վերջիններիս լիազորությունների շրջանակներում տված հրամանների (հրահանգների, կարգադրությունների) ճիշտ եւ ժամանակին կատարման վրա:

3. Ոստիկանությունում կարգապահությունը ձեռք է բերվում` ղեկավարների խստապահանջությամբ՝ հարգելով ենթակաների արժանապատվությունը, խրախուսման, համոզման եւ հարկադրանքի միջոցների զուգորդմամբ, ենթակաների նկատմամբ մշտական հոգատարությամբ:

4. Միմյանց ենթակայության տակ չգտնվող ոստիկանության ծառայողների կողմից համատեղ ծառայություն կատարելիս նրանց ծառայողական փոխհարաբերությունները կարգավորվում են համատեղ ծառայություն նշանակող ղեկավարի (հրամանատարի) կողմից: Ծառայությամբ միմյանց չենթարկվող ոստիկանության ծառայողների ավագությունը որոշվում է պաշտոններով եւ կոչումներով: Պաշտոնով եւ կոչումով ավագները իրավասու են դիտողություն անել եւ կրտսերներից պահանջել կարգապահության, համազգեստի կրման եւ ողջույն տալու կանոնների պահպանում:

Հոդված 6 . Ղեկավարի (հրամանատարի) դերը ծառայողական կարգապահության ամրապնդման եւ պահպանման գործում

1. Ղեկավարը պետք է մշտապես օրինակ ծառայի ենթականերին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, օրենքների, ոստիկանության ծառայությունը կանոնակարգող նորմատիվ իրավական ակտերի եւ սույն օրենքի պահանջները կատարելիս, բարձրացնի ենթակաների պատվի եւ ծառայողական պարտքի գիտակցումը, խրախուսի արժանիներին եւ պատասխանատվության ենթարկի կարգազանցներին:

2. Ղեկավարը պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնի ենթակաների անհատական հատկանիշների ուսումնասիրմանը, իրավական ակտերով սահմանված փոխհարաբերությունների պահպանմանը, անձնակազմի համախմբմանը, ժամանակին հայտնաբերի ենթակաների կատարած կարգապահական խախտումների պատճառները, ձեռնարկի կանխարգելիչ միջոցառումներ:

3. Կարգուկանոն հաստատելու եւ կարգազանց ենթակային կարգապահական տույժի ենթարկելու ուղղությամբ համապատասխան միջոցառումներ չձեռնարկելու դեպքում ղեկավարը պատասխանատվություն է կրում դրա համար:

4. Ղեկավարը պարտավոր է հարգել ենթակաների պատիվն ու արժանապատվությունը եւ բացառել ենթակա ոստիկանության ծառայողների հետապնդումներն անձնական բնույթի շարժառիթներով:

5. Ղեկավարի՝ գրավոր հրամանով հայտարարված ժամանակավոր պաշտոնակատարը օգտվում է այդ պաշտոնի համար սույն օրենքով նախատեսված իրավունքներից եւ պարտականություններից:

ԳԼՈՒԽ 3

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ ԽՐԱԽՈՒՍԵԼԸ

Հոդված 7 . Ոստիկանության ծառայողի նկատմամբ կիրառվող խրախուսանքները

1. Երկարամյա ծառայության, ինչպես նաեւ ծառայողական պարտականությունները եւ (կամ) հատուկ առաջադրանքները գերազանց կատարելու համար ոստիկանության ծառայողի նկատմամբ կիրառվող խրախուսանքի տեսակները սահմանված են «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 41 հոդվածի 1-ին, 2-րդ եւ 7րդ մասերում:

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ծառայողների նկատմամբ կիրառվող խրախուսանքները ձեւակերպվում են գրավոր եւ հաշվառվում անձնական գործում:

2. Խրախուսանքները կիրառելու իրավունք ունեցող պաշտոնատար անձանց ցանկը, խրախուսանքների կիրառման սահմանները, կարգը եւ պայմանները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի նորմատիվ հրամանով:

ԳԼՈՒԽ 4

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՏՈւՅԺԻ ԵՆԹԱՐԿԵԼԸ

Հոդված 8 . Ոստիկանության ծառայողի նկատմամբ կիրառվող կարգապահական տույժերը

1. Ոստիկանության ծառայողի նկատմամբ կիրառվող կարգապահական տույժերը սահմանված են «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 42 հոդվածով:

2. Ոստիկանության ծառայողի նկատմամբ կիրառվող տույժերը ձեւակերպվում են գրավոր եւ հաշվառվում անձնական գործում:

Կարգապահական կալանքը չի կարող կիրառվել ոստիկանության փոխգնդապետ եւ բարձր կոչում ունեցող, ինչպես նաեւ ոստիկանության կին ծառայողների նկատմամբ:

3. Կարգապահական տույժի ենթարկված ոստիկանության ծառայողը չի ազատվում քրեական պատասխանատվությունից, եթե նա կարգապահական խախտումից բացի կատարել է քրեորեն հետապնդելի արարք:

4. Ոստիկանության ծառայողի նկատմամբ ղեկավարի (հրամանատարի) իրավունքների սահմաններից դուրս կարգապահական տույժ կիրառելու համար նա միջնորդում է այդ իրավունքն ունեցող վերադաս ղեկավարին (հրամանատարին):

5. Ոստիկանության այն ծառայողի նկատմամբ, որն ունի գործող կարգապահական տույժ եւ կատարել է կարգապահական նոր խախտում, պետք է կիրառվի գործող տույժից ավելի խիստ կարգապահական տույժ:

Ոստիկանության գլխավոր, ավագ, միջին եւ կրտսեր խմբերի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների նկատմամբ «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 42-րդ հոդվածով նախատեսված կարգապահական տույժերը կիրառելու իրավունքը վերապահվում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետին: Ոստիկանության այլ պաշտոնատար անձանց կարգապահական տույժեր կիրառելու իրավունքը պատվիրակում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետը` իր հրամանով, որով սահմանվում են նաեւ կարգապահական տույժերի կիրառման սահմանները:

Հոդված 9 . Ոստիկանության ուսումնական հաստատության առկա ուսուցման ձեւով սովորողների նկատմամբ խրախուսանքներ կիրառելու եւ նրանց կարգապահական տույժի ենթարկելու առանձնահատկությունները

1. Ոստիկանության ուսումնական հաստատության առկա ուսուցման ձեւով սովորողների նկատմամբ «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 7-րդ մասում նախատեսված խրախուսանքները, ինչպես նաեւ նույն օրենքի 42-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նախատեսված կարգապահական տույժերը կիրառվում են գրավոր հրամանով: Խրախուսանքները սովորողների նկատմամբ կիրառվում են ոստիկանության ուսումնական հաստատության ավագ կամ գլխավոր խմբի պաշտոն զբաղեցնող ծառայողի զեկուցագրի հիման վրա, իսկ կարգապահական տույժերը՝ նաեւ կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող սովորողի բացատրության հիման վրա:

2. Հասարակական կարգի պահպանության միջոցառումներին մասնակցելու ընթացքում թույլ տված կարգապահական խախտումների համար սովորողների նկատմամբ կիրառված կարգապահական տույժերը եւ բարեխիղճ ծառայության համար հայտարարված խրախուսանքները հաշվառվում են սովորողի անձնական գործում, իսկ ոստիկանության ուսումնական հաստատության ներքին կանոնակարգի խախտման համար կիրառված կարգապահական տույժերը` սովորողի անձնական գործին կցվող «Սովորողի ծառայողական քարտ»-ում:

3. Ոստիկանության ուսումնական հաստատությունն ավարտելուց եւ համապատասխան պաշտոնի նշանակվելուց հետո, ծառայության ողջ ընթացքում «Սովորողի ծառայողական քարտ»-ում գրանցված կարգապահական տույժերը չեն հաշվարկվում:

ԳԼՈՒԽ 5

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ԷԹԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

Հոդված 10 . Ոստիկանության ծառայողի էթիկայի կանոնները

1. Ոստիկանության ծառայողի էթիկայի կանոնները ոստիկանության ծառայողի համար պարտադիր են ինչպես ծառայողական պարտականությունները կատարելու ընթացքում, այնպես էլ ծառայողական պարտականություններից դուրս:

2. Ոստիկանության ծառայողի էթիկայի կանոնները բարոյականության համընդհանուր սկզբունքների վրա հիմնված` ոստիկանության ծառայողի վարվելակերպի (վարքագծի) եւ փոխհարաբերությունների առանձնահատկությունները կարգավորող նորմեր են (այսուհետեւ՝ վարքագծի կանոններ):

3. Վարքագծի կանոնների նպատակն է ուղղորդել ոստիկանության ծառայողին վերջինիս վարվելակերպի առումով, ինչպես նաեւ իրազեկել քաղաքացիներին, թե ինչպիսի պահվածք պետք է ակնկալել ոստիկանության ծառայողից:

4. Ոստիկանության ծառայողը պարտավոր է՝

ա) հավատարիմ լինել Երդմանը, ցուցաբերել անմնացորդ նվիրվածություն Հայաստանի Հանրապետությանը, հարգել Հայաստանի Հանրապետության պետական խորհրդանիշերը եւ պետական լեզուն,

բ) հարգել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունն ու օրենքները, ժողովրդի սովորույթներն ու ավանդույթները,

գ) նյութապես կամ այլ միջոցներով չսատարել որեւէ քաղաքական կուսակցության,

դ) ցանկացած իրավիճակում պահպանել անձնական արժանապատվությունը, բարձր պահել պատիվը, լինել ազնիվ,

ե) օրենքով նախատեսված լիազորություններն իրականացնելիս զերծ մնալ հասարակական կարծիքի ազդեցությունից եւ իր գործողությունների համար քննադատվելու մտավախությունից,

զ) հանուն անձնական կամ այլ անձանց շահերի չնսեմացնել ոստիկանության եւ ոստիկանության ծառայողի վարկը,

է) աջակցել իր ղեկավարներին կարգապահության ամրապնդման հարցերում, հարգանքով վերաբերվել նրանց եւ կոչումով ավագներին

ը) կատարելագործել սեփական մասնագիտական որակները, ունենալ պատշաճ իրավագիտակցություն եւ իրավական կուլտուրա,

թ) իմանալ եւ հարգել մարդու իրավունքներն ու ազատությունները, ցուցաբերել զսպվածություն, քաղաքակիրթ, վայելուչ եւ հարգալից վերաբերմունք քաղաքացիների նկատմամբ,

ժ) ձեռնպահ մնալ ֆինանսական, գործնական, անձնական այնպիսի կապերի հաստատումից, որոնք կարող են խախտել նրա անաչառությունը, խոչընդոտել ծառայողական պարտականությունների պատշաճ կատարմանը,

ժա) անհարկի չընդգծել իր պաշտոնեական դիրքը,

ժբ) իր վարքով նպաստել հասարակության այն համոզմունքի եւ հավատի ձեւավորմանն ու պահպանմանը, որ ոստիկանությունում ծառայությունը հիմնված է անկողմնակալության, ազնվության եւ օրինականության գաղափարների վրա,

ժգ) հասարակության եւ պետության շահերը բարձր դասել անձնականից, անմնացորդ նվիրվել աշխատանքին,

ժդ) խուսափել անհարկի խոստումներից, գիտակցել իր խոսքի արժեքն ու կարեւորությունը, տրված խոստման հնարավոր բացասական հետեւանքները,

ժե) ղեկավարվել պատվի, խղճի եւ արժանապատվության զգացումներով,

ժզ) աջակցել օգնության կարիք ունեցող անձանց, հատկապես` ծերերին, երեխաներին, հաշմանդամներին:

5. Վարքագծի կանոնների հերթականությունը չի ընդգծում դրանց առաջնահերթությունը: Եթե ոստիկանության ծառայողը չի կողմնորոշվում` ինչպիսի վարքագիծ դրսեւորել որոշակի իրավիճակներում, ապա նա պետք է դիմի անմիջական ղեկավարին: Ոստիկանության ծառայողի անմիջական ղեկավարը հնարավորության սահմաններում միջոցներ է ձեռնարկում, որպեսզի իր ենթակա ծառայողների համար դյուրին լինի սույն վարքագծի կանոնների պահպանումը:

6. Սույն հոդվածի 4-րդ մասի «գ», «է», «թ» եւ «ժ» կետերով սահմանված կանոնների խախտումը կարող է առաջ բերել կարգապահական պատասխանատվություն:

7. Սույն հոդվածի 4-րդ մասի «ա», «բ», «դ», «ե», «զ», «ը», «ժա», «ժբ», «ժգ», «ժդ», «ժե», «ժզ» կետերով սահմանված կանոնների խախտումը առաջ է բերում պատասխանատվություն, եթե զուգորդվել է կարգապահական խախտման կատարման հետ:

8. Սույն հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված էթիկայի կանոնների խախտումները ենթակա են իրավասու պատվո դատարանի քննարկմանը:

ԳԼՈՒԽ 6

ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՔՆՆՈւԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հոդված 11 . Ծառայողական քննության խնդիրները

Ծառայողական քննության խնդիրներն են՝

ա) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված սկզբունքների իրականացումը,

բ) ծառայողական կարգապահության ամրապնդումը,

գ) ոստիկանության ծառայողի կողմից կատարված կարգապահական եւ էթիկայի կանոնների խախտման յուրաքանչյուր դեպքի ժամանակին բացահայտումը,

դ) կարգապահական խախտումների կանխարգելումը եւ կարգապահական խախտում ծնող պատճառների ու դրանց նպաստող պայմանների վերացումը,

ե) ոստիկանության ծառայողների իրավունքների մինչդատական պաշտպանությունը,

զ) կարգապահական խախտման հանգամանքների ժամանակին, լրիվ, բազմակողմանի եւ օբյեկտիվ պարզաբանումը,

է) անհիմն կերպով կարգապահական պատասխանատվության ենթարկված ոստիկանության ծառայողի հեղինակության վերականգնումը:

Հոդված 12 . Ծառայողական քննություն իրականացնող ստորաբաժանումները եւ ծառայողները

1. Ծառայողական քննություն իրենց իրավասության սահմաններում կարող են կատարել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բոլոր ինքնուրույն ստորաբաժանումների ղեկավարները:

Ոստիկանության գլխավոր եւ բարձրագույն խմբի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների նկատմամբ ծառայողական քննությունը կատարում են ոստիկանության կենտրոնական ապարատի ծառայողական քննություներ իրականացնելու հիմնական իրավասություն ունեցող ստորաբաժանումը, կամ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հանձնարարությամբ ոստիկանության կենտրոնական ապարատի այլ ծառայությունները, կամ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի կողմից լիազորված ոստիկանության մարզային վարչությունը:

2. Ոստիկանության ստորաբաժանումներում կրտսեր, միջին եւ ավագ խմբի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողի նկատմամբ ծառայողական քննություն կատարելու ընթացքում ոստիկանության գլխավոր եւ բարձրագույն խմբի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների կողմից կարգապահական խախտում թույլ տալու փաստեր հայտնաբերելու դեպքում ծառայողական քննության նյութերը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հանձնարարությամբ ուղարկվում են ոստիկանության կենտրոնական ապարատի ծառայողական քննություներ իրականացնելու հիմնական իրավասություն ունեցող ստորաբաժանում կամ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հանձնարարությամբ ոստիկանության կենտրոնական ապարատի այլ ծառայություն:

3. Ոստիկանության նախաքննական մարմինների եւ հատուկ ծառայությունների ծառայողների նկատմամբ ծառայողական քննությունը կատարվում է համապատասխանաբար նախաքննական մարմինների եւ հատուկ ծառայությունների կամ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի կողմից լիազորված ծառայության կողմից:

4. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի ցուցումով ոստիկանության ստորաբաժանումներում կատարվող ծառայողական քննության նյութերը ցանկացած փուլում կարող են փոխանցվել ոստիկանության կենտրոնական ապարատի ծառայողական քննություներ իրականացնելու հիմնական իրավասություն ունեցող ստորաբաժանում կամ ոստիկանության կենտրոնական ապարատի այլ ծառայություն եւ (կամ) ոստիկանության մարզային վարչություններ՝ հետագա ընթացքը սույն օրենքով սահմանված կարգով լուծելու համար:

5. Ոստիկանության կենտրոնական ապարատի ծառայողական քննություն իրականացնելու հիմնական իրավասություն ունեցող ստորաբաժանմանը ծառայողական քննություն կատարելու ցուցում տալու իրավունք ունեն Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետը կամ նրան փոխարինող տեղակալը:

Հոդված 13 . Ծառայողական քննության իրավաչափությունը

Ծառայողական քննություն իրականացնող անձը իրավասու է կատարել այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված է սույն օրենքով:

Հոդված 14 . Օրենքի առջեւ բոլորի հավասարությունը

Ծառայողական քննության ընթացքում օրենքի առջեւ ոստիկանության բոլոր ծառայողները հավասար են` անկախ զբաղեցրած պաշտոնից, կոչումից եւ այլ հանգամանքներից:

Հոդված 15 . Անմեղության կանխավարկած

1. Ոստիկանության ծառայողը կարգապահական խախտում կատարելու մեջ համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա նկատմամբ իրավասու անձի կողմից սույն օրենքով սահմանված կարգով չի նշանակվել կարգապահական տույժ:

2. Ոստիկանության ծառայողի մեղավորությունն ապացուցելու, ինչպես նաեւ նրան ի պաշտպանություն բերված փաստարկների հերքման պարտականությունը կրում է ծառայողական քննություն իրականացնող անձը:

Հոդված 16 . Կարգապահական տույժ չկիրառելը

1. Ծառայողական քննություն նշանակող անձի որոշմամբ կարգապահական խախտում կատարած ոստիկանության ծառայողը կարող է ազատվել կարգապահական տույժից, եթե նման արարք կատարել է առաջին անգամ, կամ կարգապահական խախտում կատարած ոստիկանության ծառայողն անկեղծորեն զղջացել է, ներողություն է խնդրել կոլեկտիվից կամ տուժողից, կամ կամավոր հատուցել է իրավախախտմամբ պատճառված վնասը:

2. Ծառայողական քննությանն օժանդակելու, հանրորեն առավել մեծ վտանգավորություն ներկայացնող խախտումների հայտնաբերմանն ու բացահայտմանը նպաստելու դեպքում կարգապահական խախտում կատարած ոստիկանության ծառայողի նկատմամբ կարող է կիրառվել ավելի մեղմ կարգապահական տույժ կամ նա կարող է ազատվել կարգապահական տույժից:

3. Ծառայողական քննություն նշանակող անձի որոշմամբ կարգապահական խախտում կատարած ոստիկանության ծառայողը ազատվում է կարգապահական տույժից, եթե նա գործել է «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված պայմաններում:

4. Կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողը չի կարող տեղափոխվել, նշանակվել նոր պաշտոնի, ստանալ հերթական կոչում, իր նախաձեռնությամբ ազատվել ոստիկանությունում ծառայությունից՝ մինչեւ նրա վերաբերյալ կատարվող ծառայողական քննության ավարտը:

Հոդված 17 . Ծառայողական քննության լեզուն

1. Ծառայողական քննությունն իրականացվում է հայերեն լեզվով: Ծառայողական քննության ընթացքում դրա յուրաքանչյուր մասնակից, բացառությամբ ծառայողական քննություն նշանակած պաշտոնատար անձի, ծառայողական քննություն իրականացնող անձի, կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողի եւ ոստիկանության ծառայող հանդիսացող այլ անձի, իրավունք ունի հանդես գալ այն լեզվով, որին տիրապետում է:

2. Ծառայողական քննության լեզվին չտիրապետող անձանց անհատույց հնարավորություն է տրվում թարգմանչի օգնությամբ իրականացնել սույն օրենքով սահմանված իրենց իրավունքները:

3. Այլ լեզվով փաստաթղթերը ծառայողական քննության նյութերին կցվում են դրանց հայերեն թարգմանությունների հետ:

ԳԼՈՒԽ 7

ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԱՌԻԹՆԵՐԸ, ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԸ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ, ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ, ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ

Հոդված 18 . Ծառայողական քննություն նշանակելու առիթները

Ծառայողական քննություն նշանակելու առիթներն են՝

ա) Ոստիկանության ծառայողի կողմից իրավախախտում կատարելու մասին Ազգային ժողովի, պատգամավորի, պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց գրավոր հաղորդումները, դիմումները:

բ) Դատախազի հաղորդումը կամ միջնորդագիրը՝ համապատասխանաբար ոստիկանության ծառայողի կողմից թույլ տված կարագապահական խախտման կամ խախտման պատճառների ու դրանց կատարմանը նպաստող պայմանների մասին:

գ) Լրատվության միջոցի հաղորդումը ոստիկանության ծառայողի թույլ տված իրավախախտման մասին:

դ) Ոստիկանության ծառայողի կողմից վարչական իրավախախտում կատարելու փաստով «Հայաստանի Հանրապետության Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» օրենսգրքի համաձայն կազմված արձանագրությունները:

ե) Իրավախախտման անմիջական հայտնաբերումը ոստիկանության ծառայությունների (ստորաբաժանումների) ղեկավարների կամ նրանց կողմից լիազորված անձանց կողմից:

զ) Ոստիկանության ծառայողի, ոստիկանության ծառայության (ստորաբաժանման) ղեկավարի զեկուցագիրը ոստիկանությունում հայտնաբերված իրավախախտման մասին՝ հասցեագրված ծառայողական քննություն նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձին:

է) Ոստիկանության ծառայողի զեկուցագիրը՝ «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով նախատեսված դեպքերում:

Հոդված 19 . Ծառայողական քննություն նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձինք

1. Ծառայողական քննություն նշանակելու իրավասություն ունեն կարգապահական տույժ կիրառելու իրավունք ունեցող անձինք:

2. Ծառայողական քննություն նշանակվում է իրավասու պաշտոնատար անձի մակագրությամբ, որում նշվում են ծառայողական քննություն իրականացնող անձը կամ ստորաբաժանման ղեկավարը, ինչպես նաեւ ծառայողական քննության նշանակման օրը, ամիսը, տարեթիվը:

Հոդված 20 . Ծառայողական քննության ընթացքում պարզաբանման ենթակա հանգամանքները

1. Ծառայողական քննության ընթացքում պարզաբանման ենթակա հանգամանքներն են՝

ա) իրավախախտման դեպքը եւ հանգամանքները (կատարման ժամանակը, տեղը, եղանակը եւ այլն),

բ) իրավախախտման հատկանիշները,

գ) ոստիկանության ծառայողի մեղավորությունը իրավախախտում կատարելու մեջ,

դ) իրավախախտումներ ծնող պատճառները եւ դրանց նպաստող պայմանները,

ե) այն հանգամանքները, որոնցով ծառայողական քննությանն աջակցող անձինք եւ այլոք հիմնավորում են իրենց պահանջները:

2. Ծառայողական քննության ընթացքում հանցագործության հատկանիշներ հայտնաբերելու դեպքում ոստիկանության պետի կամ տեղակալի հանձնարարությամբ ծառայողական քննության նյութերը (համապատասխան եզրակացությամբ) ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության դատախազության մարմիններին: Ծառայողական քննություն իրականացնող ոստիկանության ստորաբաժանումում պահպանվում են նյութերի պատճենները, եւ դրանց ընթացքը լուծվում է սույն օրենքով սահմանված կարգով: Կարգապահական խախտման առկայության դեպքում ոստիկանության ծառայողը ենթարկվում է կարգապահական տույժի սույն օրենքով սահմանված կարգով, իսկ նման հիմքերի բացակայության դեպքում կարգապահական տույժի ենթարկելու հարցը կարող է լուծվել դատախազության կողմից նյութերի քննարկման արդյունքներով:

Հոդված 21 . Ծառայողական քննության ժամկետները

1. Ծառայողական քննություն իրականացվում է հնարավոր սեղմ ժամկետներում, բայց ոչ ավելի քան դրա նշանակումից սկսած 30 օրվա ընթացքում: Այդ ժամկետը ծառայողական քննությունն իրականացնող անձի պատճառաբանված զեկուցագրի հիման վրա ծառայողական քննություն նշանակած պաշտոնատար անձի կողմից կարող է երկարացվել եւս մինչեւ 30 օրով, եթե՝

ա) ծառայողական քննություն իրականացնող անձից անկախ պատճառներով ձգձգվում է այլ մարմին կատարված հարցումներին պատասխանելը,

բ) ծառայողական քննության նյութերով էական համարվող հանգամանքները պարզելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել ձեռք բերել լրացուցիչ փաստական տվյալներ:

2. Ծառայողական քննության ժամկետների երկարացման մասին ծառայողական քննություն իրականացնող անձը պարտավոր է սեղմ ժամկետում գրավոր տեղեկացնել այն քաղաքացուն, կազմակերպությանը կամ պաշտոնատար անձին, ումից ստացվել է դիմումը կամ հաղորդումը:

Հոդված 22 . Ծառայողական քննության ընթացքի կասեցման հիմքերը եւ վերսկսումը

1. Ծառայողական քննությունն այն իրականացնող անձի կողմից ամբողջությամբ կամ համապատասխան մասով կարող է կասեցվել՝

ա) Հայաստանի Հանրապետության դատախազության մարմինների քննարկմանն ուղարկված ծառայողական քննության նյութերով, մինչեւ համապատասխան որոշում կայացնելը, կամ մինչեւ ոստիկանության ծառայողի նկատմամբ կայացրած դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը,

բ) եթե ծառայողական քննության ժամկետն ավարտվելուց հետո հայտնի չէ ոստիկանության ծառայողը, որը գործով պետք է ենթարկվի կարգապահական տույժի,

գ) եթե հայտնի չէ կարգապահական տույժի ենթակա ոստիկանության ծառայողի գտնվելու վայրը,

դ) եթե կարգապահական տույժի ենթակա ոստիկանության ծառայողը ծանր հիվանդ է կամ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, եւ առանց նրա մասնակցության հնարավոր չէ լուծել ծառայողական քննության վերջնական ընթացքը,

ե) եթե գործում է անհաղթահարելի ուժ, որը ժամանակավորապես խոչընդոտում է ծառայողական քննության կատարմանը:

2. Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հիմքերի վերացվելու դեպքում ծառայողական քննությունը վերսկսվում է: Ծառայողական քննության ժամկետի մեջ չի հաշվարկվում այն ժամանակը, որի ընթացքում այն կասեցված է եղել: Ծառայողական քննությունը վերսկսելուց հետո այն ավարտվում է ոչ ուշ, քան 30 օրվա ընթացքում:

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի «բ», «գ» եւ «դ» կետերով նախատեսված հիմքերով ծառայողական քննությունը կարող է կասեցվել առավելագույնը մեկ տարի ժամանակով:

4. Ծառայողական քննության անցկացման ընթացքում ծառայողական քննության նյութերը դատախազություն կամ ոստիկանության մեկ այլ ստորաբաժանում ուղարկելու դեպքում ծառայողական քննություն իրականացնող անձը այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է այն քաղաքացուն, կազմակերպությանը կամ պաշտոնատար անձին, ումից ստացվել է դիմումը կամ հաղորդումը:

Հոդված 23. Ծառայողական քննության դադարեցումը

1. Ծառայողական քննությունը ցանկացած փուլում դադարեցվում է, եթե՝

ա) կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողը մահացել է եւ կարգապահական պատասխանատվության ենթակա ոստիկանության այլ ծառայողներ չկան,

բ) կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողը իրեն լրիվ մեղավոր ճանաչելով` տվել է գրավոր համաձայնություն իր նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառելու, ինչպես նաեւ հիմնավորված բացատրություն քննվող դեպքի վերաբերյալ,

գ) կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողի արարքում բացակայում են կարգապահական խախտման հատկանիշները,

դ) կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողի մասնակցությունը կարգապահական խախտման կատարմանն ապացուցված չէ եւ սպառված են նոր փաստական տվյալներ ձեռք բերելու բոլոր հնարավորությունները,

ե) լրացել է սույն օրենքի 22 հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված ծառայողական քննությունը կասեցնելու առավելագույն ժամկետը:

2. Ծառայողական քննությունը դադարեցնելու վերաբերյալ ծառայողական քննությունն իրականացնող անձի կողմից կազմվում է եզրակացություն, որը ներկայացվում է ծառայողական քննություն նշանակած անձի քննարկմանը:

3. Ծառայողական քննություն նշանակած անձը քննարկում է եզրակացությունը եւ կայացնում համապատասխան որոշում:

ԳԼՈՒԽ 8

ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդված 24. Ծառայողական քննության մասնակիցները

Ծառայողական քննության մասնակիցներն են՝

ա) ծառայողական քննություն նշանակած պաշտոնատար անձը, ծառայողական քննություն իրականացնող անձը, ծառայողական քննություն իրականացնող անձի անմիջական ղեկավարը (վարչության պետը, ինքնուրույն բաժնի պետը), կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողը (ինչպես նաեւ ծառայողական քննության ընթացքում նոր ի հայտ եկած կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողը),

բ) ծառայողական քննությանն աջակցող անձինք՝ մասնագետը, թարգմանիչը,

գ) այլ անձը:

Հոդված 25 . Ծառայողական քննություն իրականացնող անձի լիազորությունները

Ծառայողական քննություն իրականացնող անձի լիազորություններն են՝

ա) սահմանված ժամկետներում անցկացնել լրիվ, բազմակողմանի եւ օբյեկտիվ ծառայողական քննություն՝ կատարված գործողություններին տալով համապատասխան փաստաթղթային ձեւակերպում,

բ) ծառայողական քննություն նշանակած պաշտոնատար անձի եւ ծառայողական քննություն իրականացնող անձի անմիջական ղեկավարի պահանջով պարբերաբար նրան ներկայացնել ծառայողական քննության նյութերը եւ զեկուցել քննության ընթացքի մասին,

գ) ոստիկանության ծառայություններից, պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, այլ մարմիններից եւ կազմակերպություններից սահմանված կարգով պահանջել փաստաթղթեր, նյութեր եւ տվյալներ, որոնք կարող են տեղեկություններ պարունակել իրավախախտման եւ դրան առնչվող անձանց մասին,

դ) վերցնել գործի համար նշանակություն ունեցող եւ ոստիկանությունում պահվող կամ գտնվող իրեր եւ փաստաթղթեր,

ե) վերցնել բացատրություններ (լրացուցիչ բացատրություններ) կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողից, ծառայողական քննությանն աջակցող անձանցից, այլ անձից,

զ) կատարել զննություն,

է) նշանակել փորձաքննություն,

ը) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 9-րդ մասով սահմանված կարգով միջնորդություն ներկայացնել կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողին պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձին՝ ժամանակավորապես դադարեցնելու կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողի լիազորությունները, եթե բավարար հիմքեր կան ենթադրելու, որ պաշտոնում մնալով նա կխոչընդոտի ծառայողական քննությանը,

թ) մինչեւ ծառայողական քննության ավարտը կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողին ծանոթացնել ծառայողական քննության նյութերին, այդ թվում եզրակացությանը, բացառությամբ պետական եւ ծառայողական գաղտնիք պարունակող տվյալների,

ժ) իր իրավասության սահմաններում լուծել կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողի միջնորդությունները,

ի) պարզաբանել կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողի, մասնագետի, թարգմանչի, այլ անձի իրավունքներն ու պարտականությունները:

Ծառայողական քննություն իրականացնող անձն ունի սույն օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ:

Հոդված 26 . Ծառայողական քննություն իրականացնող անձի անմիջական ղեկավարի լիազորությունները

Ծառայողական քննություն իրականացնող անձի անմիջական ղեկավարը լիազորված է՝

ա) մակագրությամբ նշել ծառայողական քննություն իրականացնող անձին,

բ) ծառայողական քննություն իրականացնող անձին տալ պարտադիր կատարման ենթակա ցուցումներ` առանձին գործողություններ կատարելու վերաբերյալ,

գ) ծառայողական քննության ընթացքում ծառայողական քննության իրականացումը գրավոր հանձնարարել ստորաբաժանման այլ ծառայողի` այդ մասին գրավոր զեկուցելով ծառայողական քննություն նշանակած ղեկավարին,

դ) մասնակցել ծառայողական քննության ընթացքում առանձին գործողությունների կատարմանը, անձամբ կատարել ծառայողական քննությունը,

ե) ստորագրությամբ համաձայնել ծառայողական քննության արդյունքներով կազմված եզրակացությանը,

զ) ծառայողական քննության արդյունքներով կազմված եզրակացության հետ համաձայն չլինելու դեպքում ծառայողական քննություն նշանակած անձին ներկայացնել անհամաձայնությունը պատճառաբանող զեկուցագիր:

Հոդված 27 . Կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողի իրավունքներն ու պարտականությունները

1. Կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողն իրավունք ունի՝

ա) ծառայողական քննությանը մասնակցելու պահից ծանոթանալ իր իրավունքներին եւ պարտականություններին, ինչը վավերացվում է իր ստորագրությամբ,

բ) իմանալ, թե ինչում է մեղադրվում,

գ) բացարկ հայտնել ծառայողական քննություն իրականացնող անձին, եթե կան համգամանքներ, որոնք հիմք են տալիս ենթադրելու, որ ծառայողական քննություն իրականացնող անձն ուղղակի կամ անուղղակի շահագրգռված է ծառայողական քննության ելքով,

դ) ծառայողական քննության ցանկացած փուլում միջնորդություններ ներկայացնել առանձին գործողություններ կատարելու, ինչպես նաեւ ծառայողական քննության նյութերին իր դիմումը հիմնավորող սույն օրենքով նախատեսված փաստական տվյալներ կցելու եւ դրանց ընթացք տալու վերաբերյալ,

ե) ծանոթանալ իր մասնակցությամբ կատարված գործողությունների ընթացքի, բովանդակության, արդյունքների վերաբերյալ կազմված տեղեկանքներին կամ արձանագրություններին եւ դրանց կապակցությամբ առաջարկություններ ու դիտողություններ ներկայացնել,

զ) մինչեւ ծառայողական քննության ավարտը ծանոթանալ ծառայողական քննության նյութերին (բացառությամբ պետական եւ ծառայողական գաղտնիք պարունակող տվյալների), այդ թվում` ծառայողական քննության արդյունքներով կազմված եզրակացությանը, սույն օրենքով սահմանված կարգով այն բողոքարկել:

2. Կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողը պարտավոր է՝

ա) ծառայողական քննություն իրականացնող անձի պահանջով ներկայանալ ծառայողական քննության իրականացման վայր եւ տալ գրավոր կամ բանավոր բացատրություններ (ըստ պահանջի), անհրաժեշտության դեպքում` նաեւ լրացուցիչ բացատրություններ, մասնակցել այլ անհրաժեշտ գործողությունների եւ ստորագրությամբ հաստատել դրանց կապակցությամբ կազմված արձանագրությունների (տեղեկանքների) ճշտությունը, իսկ ստորագրելուց հրաժարվելու դեպքում՝ ներկայացնել գրավոր պատճառաբանություն,

բ) ծառայողական քննություն իրականացնող անձի պահանջով ներկայացնել ծառայողական քննության համար անհրաժեշտ իր մոտ եղած առարկաները եւ փաստաթղթերը,

գ) ենթարկվել ծառայողական քննություն իրականացնող անձի՝ սույն օրենքով սահմանված պահանջներին:

Ծառայողական քննության ընթացքում կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողն ունի սույն օրենքով իրեն վերապահված այլ իրավունքներ եւ պարտականություններ:

Հոդված 28. Մասնագետը, նրա իրավունքներն ու պարտականությունները

1. Մասնագետը ծառայողական քննության արդյունքներով չշահագրգռված անձն է, որը հրավիրվում եւ ծառայողական քննության մասնակից է դարձվում հատուկ մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ խորհրդատվություն կամ համապատասխան մասնագիտական եզրակացություն տրամադրելու համար:

2. Ծառայողական քննության ցանկացած փուլում ծառայողական քննություն իրականացնող անձը վերոհիշյալ նպատակներով, ոստիկանությունում համապատասխան մասնագետի բացակայության դեպքում, դիմում է համապատասխան իրավասու մարմնի ղեկավարին՝ մասնագետ տրամադրելու համար: Հրավիրված մասնագետն իր ծառայությունների դիմաց վարձատրվում է ոստիկանության պահպանման ծախսերի միջոցների հաշվին՝ ծառայողական քննություն իրականացնող անձի գրավոր միջնորդության հիման վրա: Մասնագետը անհրաժեշտության դեպքում ծառայողական քննություն իրականացնող անձի պահանջով ներկայացնում է իր կրթության եւ որակավորման վերաբերյալ փաստաթղթերի պատճենները:

3. Մասնագետն իրավունք ունի՝

ա) ծառայողական քննությանը մասնակցելու պահից ստանալ իր իրավունքների եւ պարտականությունների մասին գրավոր ծանուցում եւ պարզաբանում,

բ) ծանոթանալ իր մասնակցությամբ կատարված գործողությունների ընթացքի, բովանդակության, արդյունքների վերաբերյալ կազմված տեղեկանքներին կամ արձանագրություններին եւ դրանց կապակցությամբ դիտողություններ ու առաջարկություններ ներկայացնել:

4. Մասնագետը պարտավոր է՝

ա) ներկայանալ ծառայողական քննություն իրականացնող անձի գրավոր պահանջով, մասնակցել անհրաժեշտ գործողությունների կատարմանը եւ իր գիտելիքների սահմաններում խորհուրդներ տալ առանձին հարցերի պարզաբանման եւ գործողությունների կատարման կապակցությամբ, անհրաժեշտության դեպքում՝ մասնակցել դրանց,

բ) ստորագրությամբ հաստատել իր մասնակցությամբ կատարված գործողությունների ընթացքի, բովանդակության եւ արդյունքների վերաբերյալ կազմված արձանագրություններում (տեղեկանքներում) եղած գրառումների լրիվությունն ու ճշտությունը, իսկ ստորագրելուց հրաժարվելու դեպքում՝ ներկայացնել գրավոր պատճառաբանություն,

գ) ծառայողական քննություն իրականացնող անձի պահանջով մասնագիտական եզրակացություն ներկայացնել իրեն առաջադրված եւ իր իրավասությանը վերաբերող հարցերի շուրջ,

դ) ծառայողական քննություն իրականացնող անձի պահանջով բացատրություններ տալ իր կողմից ներկայացված եզրակացության կամ իր մասնակցությամբ կատարված գործողությունների պարզաբանման կապակցությամբ:

Հոդված 29. Թարգմանիչը, նրա իրավունքներն ու պարտականությունները

1. Թարգմանիչը ծառայողական քննության արդյունքներով չշահագրգռված անձն է, որը հրավիրվում եւ ծառայողական քննության մասնակից է դարձվում այն դեպքերում, երբ այլ անձը, ծառայողական քննությանը աջակցող անձինք չեն տիրապետում հայերենին կամ երբ անհրաժեշտություն է առաջացել թարգմանել գործի ճիշտ լուծման համար անհրաժեշտ որեւէ փաստաթուղթ: Ծառայողական քննության ընթացքում թարգմանիչը հրավիրվում եւ քննությանը մասնակից է դարձվում սույն օրենքի 28 հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված ընթացակարգով:

2. Նույն ընթացակարգով հրավիրվում եւ ծառայողական քննությանը մասնակից է դարձվում նաեւ համրի կամ խուլի հետ բացատրվելու ունակ անձը, որի վրա տարածվում են սույն հոդվածի 3-րդ եւ 4-րդ մասի դրույթները:

3. Թարգմանիչն իրավունք ունի՝

ա) ծառայողական քննությանը մասնակցելու պահից ստանալ իր իրավունքների եւ պարտականությունների մասին գրավոր ծանուցում եւ պարզաբանում,

բ) ծանոթանալ իր մասնակցությամբ կատարված գործողությունների ընթացքի, բովանդակության, արդյունքների վերաբերյալ կազմված տեղեկանքներին կամ արձանագրություններին եւ դրանց կապակցությամբ դիտողություններ ու առաջարկություններ ներկայացնել:

4. Պարտավոր է՝

ա) ներկայանալ ծառայողական քննություն իրականացնող անձի գրավոր պահանջով, մասնակցել անհրաժեշտ գործողությունների կատարմանը եւ կատարել ճշգրիտ թարգմանություններ,

բ) ստորագրությամբ հաստատել իր մասնակցությամբ կատարված գործողությունների ընթացքի, բովանդակության եւ արդյունքների վերաբերյալ կազմված արձանագրություններում (տեղեկանքներում) եղած գրառումների լրիվությունն ու ճշտությունը, իսկ ստորագրելուց հրաժարվելու դեպքում՝ ներկայացնել գրավոր պատճառաբանություն,

գ) ծառայողական քննություն իրականացնող անձի պահանջով բացատրություններ տալ իր կողմից կատարված թարգմանությունների կապակցությամբ:

Հոդված 30. Այլ անձը, նրա իրավունքներն ու պարտականությունները

1. Այլ անձն նա է, ում կարող են հայտնի լինել ծառայողական քննությանը հետաքրքրող հարցերի ու հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկություններ, ինչի կապակցությամբ նա տալիս է համապատասխան գրավոր կամ բանավոր բացատրություններ (ըստ պահանջի) կամ մասնակցում է սույն օրենքով նախատեսված այլ գործողությունների:

2. Այլ անձը իրավունք ունի՝

ա) ծառայողական քննությանը մասնակցելու պահից ստանալ իր իրավունքների եւ պարտականությունների մասին գրավոր ծանուցում եւ պարզաբանում,

բ) իմանալ, թե ինչ նպատակով է կանչվել ծառայողական քննություն իրականացնող անձի կողմից,

գ) տալ բացատրություններ եւ անձամբ շարադրել դրանք,

դ) ծանոթանալ իր մասնակցությամբ կատարված գործողությունների ընթացքի, բովանդակության, արդյունքների վերաբերյալ կազմված տեղեկանքներին կամ արձանագրություններին եւ դրանց կապակցությամբ դիտողություններ ու առաջարկություններ ներկայացնել:

3. Այլ անձը պարտավոր է՝

ա) տալ ճշմարտացի բացատրություններ: Եթե այլ անձը ոստիկանության ծառայող է, ապա ծառայողական քննության ընթացքում անազնվություն դրսեւորելու դեպքում ենթակա է կարգապահական տույժի, սույն օրենքով սահմանված կարգով:

բ) ստորագրությամբ հաստատել իր մասնակցությամբ կատարված գործողությունների ընթացքի, բովանդակության եւ արդյունքների վերաբերյալ կազմված արձանագրություններում (տեղեկանքներում) եղած գրառումների լրիվությունն ու ճշտությունն, իսկ ստորագրելուց հրաժարվելու դեպքում՝ ներկայացնել գրավոր պատճառաբանություններ:

ԳԼՈՒԽ 9

ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈւՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈւՆՆԵՐԸ

Հոդված 31. Ծառայողական քննություն անցկացնելու վայրը

1. Ծառայողական քննությունն անցկացվում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումների եւ ծառայությունների վարչական շենքերում:

2. Ծառայողական քննության ընթացքում սույն օրենքով սահմանված գործողությունները կարող են կատարվել նաեւ այլ վայրերում:

Հոդված 32. Ծառայողական քննության իրականացման սահմանները

1. Ծառայողական քննություն իրականացնող անձը ծառայողական քննություն անցկացնելիս սահմանափակվում է ծառայողական քննություն նշանակելու առիթ հանդիսացող փաստաթղթերում նշված հանգամանքների ստուգմամբ եւ պարզաբանմամբ:

2. Ծառայողական քննության ընթացքում նոր հանգամանքներ ի հայտ գալու դեպքում դրանք նույնպես ստուգվում եւ պարզաբանվում են՝ այդ մասին զեկուցելով ծառայողական քննությունը նշանակող անձին:

Հոդված 33. Ծառայողական քննության նյութերին կցվող փաստական տվյալները

Ծառայողական քննություն իրականացնող անձն իրավասու է ծառայողական քննության նյութերին կցել հետեւյալ փաստական տվյալները՝

ա) կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողի, ծառայողական քննությանն աջակցող անձանց, այլ անձանց բացատրությունները (լրացուցիչ բացատրությունները):

Բացատրությունն՝ այն տվողի ցանկության դեպքում շարադրվում է անձամբ:

Բացատրությունների կապակցությամբ կազմվում են գրավոր արձանագրություններ: Բացատրություն տվողը ծանոթանում է բացատրության արձանագրությանն, այդ մասին նշում է կատարում եւ ստորագրում յուրաքանչյուր էջը: Բացատրության արձանագրության բոլոր էջերը ստորագրում են նաեւ բացատրություն վերցնելուն մասնակցած թարգմանիչը, մասնագետը եւ այլ անձինք: Բացատրություն տալուց կամ արձանագրությունը ստորագրելուց հրաժարվելու դեպքում, ինչպես նաեւ ֆիզիկապես ոչ լիարժեքության կամ անգրագիտության հետեւանքով ստորագրելու հնարավորությունից զրկված լինելու դեպքում, այդ մասին նշում է կատարվում արձանագրության մեջ, որը հաստատվում է ծառայողական քննություն իրականացնող անձի եւ ծառայողական քննությամբ չշահագրգռված այլ անձի ստորագրություններով:

բ) զննության արձանագրությունները:

Ծառայողական քննության ընթացքում ծագած առանձին հարցերի պարզաբանման, ինչպես նաեւ պաշտոնական փաստաթղթերում եղած տեղեկություններն ամրագրելու եւ դրանց պատճենները ծառայողական քննության նյութերին կցելու անհրաժեշտությունից ելնելով՝ ծառայողական քննություն իրականացնող անձը լիազորված է կատարել փաստաթղթերի, իրերի, առարկաների, վայրերի, այդ թվում նաեւ աշխատասենյակների զննություն, որոնց կապակցությամբ կազմվում են գրավոր արձանագրություններ: Զննություն կատարվում է նաեւ այն դեպքերում, երբ ուսումնասիրության ենթակա փաստաթղթերի ամենօրյա օգտագործման անհրաժեշտությունից, մեծածավալությունից ելնելով՝ նպատակահարմար չէ դրանք կցել ծառայողական քննության նյութերին:

Զննության արձանագրություն է կազմվում նաեւ այն դեպքերում, երբ կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողը, ծառայողական քննությանը աջակցող անձը, այլ անձը ներկայացնում է իր կողմից նշված փաստարկները հիմնավորող փաստաթղթեր եւ առարկաներ:

գ) Սույն օրենքով սահմանված ընթացակարգով կազմված տեղեկանքները, որոնք կազմվում են առանձին փաստերի, հանգամանքների առկայությունը, գործողությունների կատարմանը մասնակցելու ենթակա անձանց բացակայությունն, ինչպես նաեւ սույն օրենքով նախատեսված առանձին գործողությունների կատարման անհնարինությունը փաստելու վերաբերյալ:

Տեղեկանքում նշվում է այն կազմելու վայրը, տարին, ամիսը, ամսաթիվը եւ ժամը: Տեղեկանքը ստորագրվում է կազմողի եւ ներկա գտնվողների կողմից: Տեղեկանքին որպես հավելվածներ կարող են կցվել փաստաթղթերի բնօրինակներ եւ պատճեններ:

դ) Փորձաքննության եզրակացությունները:

ե) Տեսաձայնագրման կրիչները:

զ) Պետական, տեղական ինքնակառավարման, իրավապահ եւ այլ մարմինների գրությունները, նրանց հասցեագրված հարցումների պատասխանները, այլ փաստաթղթեր եւ դրանց պատճենները (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետական եւ ծառայողական, ինչպես նաեւ այլ գաղտնիք պարունակող տեղեկություններից), ինչպես նաեւ ծառայողական քննությանը մասնակցող մասնագետների եզրակացությունները, կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողին եւ խախտման կատարման հանգամանքներին վերաբերող այլ տեղեկություններ:

Հոդված 34. Ծառայողական քննության մասնակցին կանչելու կարգը

1. Կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողը, ծառայողական քննությանն աջակցող անձը, այլ անձը կարող են կանչվել ծանուցագրով, որը ստորագրությամբ հանձնվում է նրանց, իսկ վերջիններիս բացակայության դեպքում նրանց է փոխանցվում իրենց աշխատանքի կամ ուսման վայրի վարչակազմի միջոցով, ինչպես նաեւ՝ ըստ բնակության վայրի: Նրանք կարող են կանչվել նաեւ հեռախոսով, հեռագրով եւ կապի այլ միջոցներով:

2. Կանչով անհարգելի չներկայանալու դեպքում կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողը ծառայողական քննություն իրականացնող անձի պատճառաբանված զեկուցագրի հիման վրա՝ ծառայողական քննություն իրականացնող ստորաբաժանման ղեկավարի թույլտվությամբ կարող է բերման ենթարկվել:

3. Կանչով անհարգելի չներկայացած ոստիկանության ծառայողը ենթակա է կարգապահական տույժի սույն օրենքով սահմանված կարգով:

4. Ծառայողական քննությանն աջակցող անձն, այլ անձը պարտավոր են ներկայանալ ծառայողականն քննություն իրականացնող անձի կանչով:

Հոդված 35. Իրավունքների եւ պարտականությունների մասին գրավոր ծանուցումը

Ծառայողական քննություն իրականացնող անձը կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողին, ծառայողական քննությանը մասնակցող անձին, այլ անձին գրավոր բացատրում է սույն օրենքով նրանց վերապահված իրավունքները եւ պարտականությունները, ինչի կապակցությամբ կազմված արձանագրությունների տակ նրանք նշում են կատարում ու ստորագրում:

Հոդված 36. Ծառայողական քննության ընթացքի ու արդյունքների ձեւակերպումը

Ծառայողական քննության ընթացքն ու արդյունքները ծառայողական քննություն իրականացնող անձի կողմից պետք է գրանցվեն արձանագրություններում եւ այլ գրավոր փաստաթղթերում, ինչպես նաեւ, անհրաժեշտության դեպքում, դրանց կցված հավելվածներում: Արձանագրությունները թույլատրվում է կազմել ձեռագիր կամ մեքենագիր՝ արձանագրման համար օգտագործելով մեխանիկական միջոցներ կամ էլեկտրոնային տեխնիկա: Ծառայողական քննության ընթացքն ու արդյունքները արձանագրող փաստաթղթերը պետք է կազմվեն այնպես, որ ապահովվի դրանց բովանդակության հստակ ընկալումը:

Հոդված 37. Փաստական տվյալների օգտագործման սահմանափակումները

Ծառայողական քննություն իրականացնող անձի կողմից ծառայողական քննության հիմքում չեն կարող դրվել եւ օգտագործվել այն փաստական տվյալները, որոնք ձեռք են բերվել՝

ա) բռնությամբ, սպառնալիքով, խաբեությամբ կամ այլ անօրինական գործողություններով,

բ) տվյալ գործողությունը կատարելու իրավունք չունեցող անձի կողմից,

գ) սույն օրենքի պահանջների խախտմամբ:

Հոդված 38. Փաստական տվյալների ստուգումը եւ գնահատումը

1. Ծառայողական քննություն իրականացնող անձը ծառայողական քննության ընթացքում ձեռք բերված փաստական տվյալները գնահատում է իր ներքին համոզմունքով՝ հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ եւ օբյեկտիվ հետազոտումով:

2. Ոստիկանության ծառայողի կողմից կարգապահական խախտումներ կատարելու մասին հետեւությունները չեն կարող հիմնվել ենթադրությունների վրա: Այդ հետեւությունները պետք է հաստատվեն ծառայողական քննությամբ հավաքված եւ հավաստի տվյալների բավարար ամբողջությամբ:

Հոդված 39. Կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողի միջնորդությունների լուծումը

1. Կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողը ծառայողական քննության ընթացքում կարող է ներկայացնել գրավոր միջնորդություններ սույն օրենքով նախատեսված գործողությունները կատարելու, նյութերին փաստական տվյալներ կցելու, դրանց ընթացք տալու, լրացուցիչ ուսումնասիրություններ կատարելու վերաբերյալ:

2. Ծառայողական քննություն իրականացնող անձն այդ միջնորդությունները քննարկում է ծառայողական քննության ընթացքում եւ արդյունքները արտացոլում ծառայողական քննության եզրակացության մեջ:

3. Միջնորդությունների քննարկումը չի կասեցնում ծառայողական քննության ժամկետները:


ԳԼՈՒԽ 10

ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԸ, ԱՐԴՅՈւՆՔՆԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈւՄԸ ԵՎ ՆՅՈւԹԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈւՄԸ

Հոդված 40. Ծառայողական քննության արդյունքներով եզրակացություն կազմելը, ծառայողական քննության նյութերի հետ ծանոթացնելը

1. Ծառայողական քննության արդյունքներն ամփոփվում են եզրակացությամբ, որը բաղկացած է՝ ներածական, նկարագրական-պատճառաբանական եւ եզրափակիչ մասերից:

ա) ներածական մասում շարադրվում են տվյալներ՝ եզրակացությունը կազմելու վայրի, ծառայողական քննությունը սկսելու առիթի եւ ժամկետի ինչպես նաեւ առիթ հանդիսացող փաստաթղթում նշված հանգամանքների հակիրճ բովանդակության մասին,

բ) նկարագրական – պատճառաբանական մասում շարադրվում են տվյալներ՝

1) ծառայողական քննության ընթացքում պարզված հանգամանքների եւ դրանց հիմնավորումների վերաբերյալ,

2) կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողի մեղավորությունը կամ անմեղությունը հաստատող փաստական տվյալներ,

3) կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողին բնութագրող այլ հանգամանքներ,

4) կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողի վերջին մեկ տարում ստացած գործող կարգապահական տույժերի վերաբերյալ տվյալներ,

գ) եզրափակիչ մասում շարադրվում են ծառայողական քննության արդյունքների վերաբերյալ արված հետեւությունների, ծառայողական քննություն նշանակած անձին ներկայացվող առաջարկությունների, ծառայողական քննություն իրականացնող անձի անվան, ազգանվան, զբաղեցրած պաշտոնի, կոչումի, ինչպես նաեւ եզրակացությունը կազմելու տարվա, ամսվա եւ ամսաթվերի մասին:

Եզրակացությունը ստորագրում է նաեւ կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողի անմիջական ղեկավարը: Եթե անմիջական ղեկավարը համաձայն չէ եզրակացության հետ, ապա ծառայողական քննություն իրականացնող անձի ստորաբաժանման ղեկավարին ներկայացնում է անհամաձայնությունը պատճառաբանող զեկուցագիր:

2. Ծառայողական քննության արդյունքներով եզրակացությունը կազմելուց հետո, մինչ դրա հաստատումը, կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողը տեղեկացվում է այդ մասին:

3. Կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողը մեկօրյա ժամկետում կարող է ծանոթանալ ծառայողական քննության նյութերին, բացառությամբ պետական եւ ծառայողական գաղտնիք պարունակող տվյալների, ինչպես նաեւ եզրակացությանը, դրանցից դուրս գրել տեղեկություններ եւ ներկայացնել գրավոր միջնորդություններ: Ծառայողական քննություն իրականացնող անձը քննության մնացած ժամկետների սահմաններում քննարկում է միջնորդությունները, դրանց հետ լրիվ կամ մասնակիորեն հանաձայն լինելու դեպքում սույն օրենքի պահանջների պահպանմամբ կատարում է անհրաժեշտ գործողություններ եւ կազմում նոր եզրակացություն:

Միջնորդությունները լրիվ մերժելու դեպքում այդ մասին մեկօրյա ժամկետում գրավոր պատասխան է տրվում կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողին, որն այն կարող է բողոքարկել ծառայողական քննություն նշանակած պաշտոնատար անձին:

4. Ծառայողական քննության արդյունքներով կազմված եզրակացությանը կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողը ծանոթանում է ծառայողական քննություն իրականացրած ստորաբաժանման վարչական շենքում՝ ծառայողական քննություն կատարած անձի ներկայությամբ:

Հոդված. 41. Ծառայողական քննության արդյունքների բողոքարկումը

1. Ծառայողական քննության արդյունքները կարող են բողոքարկվել վերադասության կարգով` ընդհուպ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին:

2. Ծառայողական քննության արդյունքները վերադասության կարգով բողոքարկվելու դեպքում, եթե վերադաս ղեկավարի ցուցումով առաջանում է լրացուցիչ ծառայողական քննություն կատարելու անհրաժեշտություն, ապա ծառայողական քննությունը սույն օրենքով սահմանված կարգով եւ ժամկետներում իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի կողմից լիազորած ոստիկանության ստորաբաժանումը:

Հոդված 42. Ծառայողական քննության նյութերի իրավական փորձաքննությունը

1. Ծառայողական քննության արդյունքներով` կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում ծառայությունից ազատման ներկայացնելու դեպքում ծառայողական քննության նյութերն ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության իրավասու ծառայություն՝ իրավական փորձաքննության:

2. Իրավական փորձաքննությունը կատարվում է 7-օրյա ժամկետում, որը ծառայողական քննության ժամկետի մեջ չի հաշվարկվում: Անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի կամ տեղակալի կողմից այդ ժամկետը կարող է երկարացվել եւս 7 օրով:

3. Իրավական փորձաքննության արդյունքներով կազմվում է եզրակացություն, որը ծառայողական քննության նյութերի հետ միասին վերադարձվում է ծառայողական քննություն իրականացնող ստորաբաժանմանը:

4. Իրավական փորձագիտական եզրակացության մեջ գնահատական են տրվում մեղադրական փաստական տվյալների թույլատրելիության, վերաբերելիության, բավարարության, ծառայողական քննության օբյեկտիվության, լրիվության եւ բազմակողմանիության ապահովման վերաբերյալ հարցերին: Իրավական փորձագիտական եզրակացությունն ավարտվում է ծառայողական քննության իրավաչափության կամ ոչ իրավաչափության մասին գնահատականով:

5. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի կամ նրա տեղակալների հանձնարարությամբ ծառայողական քննության նյութերը կարող են ուղարկվել իրավական փորձաքննության նաեւ այլ կարգապահական տույժեր նշանակելու դեպքերում:

6. Իրավական փորձագիտական եզրակացությունը կարգապահական տույժ կիրառելու իրավունք ունեցող անձի համար ունի խորհրդատվական նշանակություն:

Հոդված 43. Ծառայողական քննության արդյունքներով որոշման ընդունումը

1. Ծառայողական քննության նյութերը, դրա արդյունքներով կազմված եզրակացությունը, իսկ սույն օրենքի 42-րդ հոդվածում նախատեսված դեպքերում` նաեւ իրավական փորձագիտական եզրակացությունը, ներկայացվում են ծառայողական քննությունը նշանակող անձին՝ համապատասխան որոշում ընդունելու համար:

2. Կարգապահական տույժ նշանակելու իրավունք ունեցող պաշտոնատար անձը նախքան որոշում կայացնելն անհրաժեշտության դեպքում կարող է խորհրդակցել ծառայողական քննություն իրականացրած անձի (ստորաբաժանման ղեկավարի) եւ իրավական փորձագիտական եզրակացությունը հաստատած ոստիկանության իրավասու ծառայության ղեկավարի հետ, ինչպես նաեւ զրույց ունենալ կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողի հետ:

3. Քննարկման արդյունքներով կարգապահական տույժ կիրառելու իրավունք ունեցող անձը՝

ա) լրիվ կամ մասնակի հիմք ընդունելով ծառայողական քննության արդյունքներով կազմված եզրակացությունը` կայացնում է համապատասխան որոշում,

բ) ծառայողական քննություն իրականացնող անձին (ստորաբաժանման ղեկավարին) գրավոր ցուցում է տալիս փոփոխելու եզրակացությունը՝ դրանում եղած ձեւակերպումներից եւ հետեւություններից առանձին կետեր հանելու կամ փոփոխելու միջոցով,

գ) ծառայողական քննություն իրականացնող անձին (ստորաբաժանման ղեկավարին) գրավոր ցուցում է տալիս լրացուցիչ գործողություններ կատարելու եւ առանձին հանգամանքներ պարզելու համար՝ նշելով կատարման համապատասխան ժամկետ,

դ) ծառայողական քննության նյութերը կամ ոստիկանության ծառայողի կողմից սույն օրենքի 10-րդ հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված էթիկայի կանոնների խախտումը հիմնավորող նյութերը պատասխանատվությունը անհատականացնելու նկատառումներով կարող է ուղարկել իրավասու պատվո դատարանի քննարկմանը:

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասի «բ» եւ «գ» կետերով նախատեսված դեպքերում սույն օրենքով սահմանված կարգով կազմվում է նոր եզրակացություն, իսկ նախկին եզրակացությունը կցվում է ծառայողական քննության նյութերին:

Հոդված 44. Պատվո դատարանները

1. Ոստիկանության ծառայություններում (ստորաբաժանումներում) ստեղծվում են միջին, ավագ եւ գլխավոր խմբերի ոստիկանության ծառայողների պատվո դատարաններ:

2. Պատվո դատարանը, սահմանված կարգով քննարկելով իրեն հանձնված նյութերը, կայացնում է հատեւյալ որոշումներից որեւէ մեկը.

ա) հայտարարել նախազգուշացում,

բ) հայտարարել պարսավանք,

գ) միջնորդել ծառայողական քննություն նշանակած պաշտոնատար անձին` կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողին զրկել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի կողմից շնորհված մեդալից կամ կրծքանշանից,

դ) միջնորդել ծառայողական քննություն նշանակած պաշտոնատար անձին` զգուշացնել կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողին պաշտոնին ոչ լրիվ համապատասխանության մասին,

ե) միջնորդել ծառայողական քննություն նշանակած պաշտոնատար անձին` իջեցնել կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողի պաշտոնը մեկ աստիճանով,

զ) միջնորդել ծառայողական քննություն նշանակած պաշտոնատար անձին` իջեցնել կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողի կոչումը մեկ աստիճանով,

է) միջնորդել ծառայողական քննություն նշանակած պաշտոնատար անձին` կարգապահական խախտում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության ծառայողին ազատել ոստիկանությունից:

3. Պատվո դատարանի միջնորդությունները ծառայողական քննություն նշանակած անձի համար ունեն խորհրդատվական նշանակություն:

4. Պատվո դատարանի կազմակերպման եւ գործունեության կարգը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի նորմատիվ հրամանով:

Հոդված 45 . Ծառայողական քննության նյութերի հաշվառումը

1.Ծառայողական քննության ընթացքում նախապատրաստած նյութերը եւ ներկայացված բոլոր փաստաթղթերը կարվում են կազմին, նյութերին կցված բոլոր փաստաթղթերի թերթերը համարակալվում եւ ցուցակագրվում են ըստ ժամանակագրական հերթականության:

2. Ըստ տարիների կատարված ծառայողական քննության նյութերին տրվում են առանձին համարներ՝ դրանց գրանցման եւ հաշվառման մատյանի հերթական համարների համաձայն:

Հոդված 46. Ծառայողական քննության նյութերի պահպանման ժամկետները

Ծառայողական քննության նյութերը պահպանվում են ծառայողական քննություն իրականացրած ոստիկանության ստորաբաժանումում՝

ա) կարգապահական խախտում կատարած ոստիկանության ծառայողին ոստիկանությունում ծառայությունից ազատելու դեպքում - 25 տարի,

բ) կարգապահական խախտում կատարած ոստիկանության ծառայողին այլ կարգապահական տույժի ենթարկելու դեպքում - 5 տարի,

գ) ծառայողական քննության նյութերն անհետեւանք թողնելու դեպքում - 3 տարի:

Հոդված 47. Պատասխանատվությունը սույն օրենքի պահանջների խախտման համար

Ոստիկանության ծառայողների կողմից սույն օրենքի պահանջների չկատարումը կամ ոչ պատշաճ կատարումը կամ ծառայողական դիրքի չարաշահումը կամ ծառայողական լիազորությունների սահմանների անցումը առաջացնում է կարգապահական կամ քրեական պատասխանատվություն:

Հոդված 48. Եզրափակիչ դրույթ

Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից: