Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-503-11.02.2005-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի (12 հունվարի 1999 թվականի) 376-րդ հոդվածի 1-ին, 389-րդ հոդվածի 3-րդ մասերում եւ 404-րդ հոդվածի 3-րդ կետում «դատապարտյալը» բառը փոխարինել «ամբաստանյալը» բառով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդողտասներորդ օրվանից: