Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ Ու Թ Յ Ու Ն

 

N

առաջարկության հեղինակը

առաջարկության էությունը

 

Հեղինակների կողմից ընդունվել է/չի ընդունվել

  1.  

Նախագծի հեղինակներ

նախագծի 1-ին հոդվածի 1-ին պարբերությունում  «օրենքի» բառից հետո ավելացնել «(այսուհետ՝ օրենք) » բառերը և նույն հոդվածով առաջարկվող՝ օրենքի 26-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետի (բ) ենթակետի տեքստում «ներառում են» բառերից հետո ավելացնել «սույն» բառը:

 

ընդունվել է