Նախագծի 1-ին հոդվածով խմբագրվող 8-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

3. <<Լիազորված մարմնի արխիվի նյութերը գաղտնազերծվելուց հետո կարող են օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով ոչնչացվել>>