ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

«Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին»  օրենքի նախագծի (փաստաթղթային կոդ` Կ-572-27.04.2023-ՊԱ-011/0) եւ  «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին » օրենքի նախագծի (փաստաթղթային կոդ` Կ-5721 -27.04.2023-ՊԱ-011/0) վերաբերյալ

Կառավարության կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացված «Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը (փաստաթղթային կոդ` Կ-572-27.04.2023-ՊԱ-011/0) եւ «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը (փաստաթղթային կոդ` Կ-5721 -27.04.2023-ՊԱ-011/0)  (այսուհետ միասին` Նախագծերի փաթեթ) մասնագիտական փորձաքննության են ենթարկվել Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական  վարչությունում:

Նախագծերի փաթեթը ենթարկվել է իրավական, ֆինանսատնտեսագիտական, սոցիալական փորձաքննության: 

Ստորեւ ներկայացվում է մասնագիտական փորձաքննության եզրակացությունը, ինչպես նաեւ Նախագծերի փաթեթին առնչվող այլ օրենքի կամ Ազգային ժողովի որոշման ընդունման անհրաժեշտության բացակայության  մասին տեղեկանքը:
 
 


ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ 

ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՏԱՐՈՂ                                            ԱՐԹՈՒՐ ԹԱՄԱԶՅԱՆ 
 

12.05.2023թ.


Իրավական փորձաքննության արդյունքները

Նախագծերի փաթեթում առկա չեն Սահմանադրությանը հակասող նորմեր, հիմք` (Ազգային ժողովի պաշտոնական կայքում հրապարակված Նախագծերի փաթեթ): Օրենքների պահանջների համապատասխանության տեսանկյունից նշենք հետեւյալը.

1. Առաջարկում ենք «Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացում  կատարելու մասին» օրենքի Նախագծի 1-ին հոդվածում  «լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ  24.1-ին հոդվածով.»  ձեւակերպումը փոխարինել «լրացնել նոր 24.1-ին հոդվածով» ձեւակերպմամբ`  հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, այն է` «3. Նորմատիվ իրավական ակտում լրացումներ կատարվում են դրանում նոր բաժիններ, գլուխներ, հոդվածներ, մասեր, կետեր, ենթակետեր, պարբերություններ, նախադասություններ, բառեր, թվեր կամ կետադրական նշաններ լրացնելու միջոցով:»:

2. «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի Նախագծով նախատեսվում է «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ պարբերությունում եւ 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետում «ջրային լողամիջոցներ» բառերը փոխարինել «լողամիջոցներ» բառով: Վերը նշվածից պարզ է դառնում, որ օրենքի Նախագծով նախատեսվում է փոփոխվող օրենքում կատարել ոչ թե մեկ, այլ երկու փոփոխություն, ուստի առաջարկում ենք Նախագծի վերնագրում  «ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ» բառը փոխարինել «ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» բառով` հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասը, այն է` «1. Նորմատիվ իրավական ակտը ունենում է վերնագիր, որը համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտի բովանդակությանը:»: Միաժամանակ առաջարկում ենք Նախագծի 1-ին հոդվածում  «4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում» ձեւակերպումը փոխարինել « 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի  3-րդ պարբերությունում» ձեւակերպմամբ, քանի որ փոփոխվող հոդվածը կազմված է ոչ թե կետերից, այլ` պարբետություններից: 

Նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ այլ դիտողություններ եւ առաջարկություններ չկան:


Եզրահանգում

Ամփոփելով փորձաքննության արդյունքները` կարող ենք նշել, որ Նախագծերի փաթեթում առկա չեն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը հակասող նորմեր:

Միաժամանակ` վերոգրյալ դիտարկումների հիման վրա անհրաժեշտ է ապահովել Նախագծերի փաթեթի համապատասխանությունը «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի  պահանջներին:
 ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ 

ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ 

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ 

Կատարող` Մ. Վասիլյան (հեռ.՝ 011-513-616) 

12.05.2023թ.ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

Նախագծերի փաթեթին առնչվող  այլ օրենքի կամ Ազգային ժողովի որոշման ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին

Նախագծերի փաթեթին առնչվող այլ օրենքի կամ Ազգային ժողովի որոշման ընդունման անհրաժեշտությունը բացակայում է:
 ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ 

ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ 

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ 

Կատարող` Մ. Վասիլյան (հեռ.՝ 011-513-616) 

12.05.2023թ.
Ֆինանսատնտեսագիտական փորձաքննության արդյունքները

Ներկայացված Նախագծերի փաթեթով առաջարկվում է օրենքով ամրագրել ստեղծվելիք ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության պարեկային ծառայության ջրային ստորաբաժանման լիազորությունները, որոնց հիման վրա հնարավոր կլինի լիարժեք լուծելու նշված ծառայության ստեղծմամբ նախանշված խնդիրները:

Բացի այդ, հաշվի առնելով «Վարչական իրավախախտումների մասին» ՀՀ օրենսգրքում օգտագործվող «լողամիջոց» ձեւակերպումը՝ «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենքում գործածվող «ջրային լողամիջոց» հասկացությունն առաջարկվում է փոխարինել «լողամիջոց» հասկացությամբ:

Նախագծերի փաթեթը ֆինանսատնտեսագիտական հիմնախնդիրներ չի պարունակում:

Նախագծերի փաթեթի  վերաբերյալ դիտողություններ եւ առաջարկություններ չկան:


Եզրահանգում

Նախագծերի փաթեթը ֆինանսատնտեսագիտական հիմնահարցերի տեսանկյունից լրամշակման կարիք չունի:
ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ 

ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ                                              ԱՐԹՈՒՐ ԹԱՄԱԶՅԱՆ 

(հեռ.` 011 513-668)

02.05.2023թ.


Սոցիալական փորձաքննության արդյունքները

Կառավարության կողմից ներկայացվել են ««Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի եւ ««Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը (այսուհետ՝ Նախագծերի փաթեթ): 

Նախագծերի փաթեթի մշակման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության պարեկային ծառայության ջրային ստորաբաժանման ներդրմամբ:

Ըստ Նախագծերի փաթեթին կից ներկայացված հիմնավորման՝ ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության պարեկային ծառայության կազմում մասնագիտացված պարեկային ստորաբաժանման ստեղծմամբ իրականացվելու է ջրային պարեկության ծառայություն, որի շրջանակներում այդ ստորաբաժանմանը վերապահվելու են մի շարք գործառույթներ, որոնց իրականացումը զուգորդված է լինելու նաեւ Սահմանադրությամբ երաշխավորված՝ անձանց մի շարք իրավունքների սահմանափակման հետ:

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ անհրաժեշտ է ոստիկանությանն օրենքով վերապահել համապատասխան լիազորություններ, որոնց հիման վրա հնարավոր կլինի լուծել վերոնշյալ ծառայության ստեղծմամբ նախանշված խնդիրները:

Միաժամանակ, «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենքում կիրառվող «ջրային լողամիջոց» հասկացությունը փոխարինվել է «լողամիջոց» հասկացությամբ՝ հաշվի առնելով Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում գործածվող հասկացությանը:

««Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագծի  վերաբերյալ ներկայացնում ենք հետեւյալ նկատառումները/հարցադրումները.

Նշված նախագծի 1-ին հոդվածով «Ոստիկանության մասին» օրենքում նոր լրացվելիք 24.1-ին հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ նախադասության համաձայն. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 125.1-ին հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասերով նախատեսված իրավախախտման դեպքում նավավարի կամ սեփականատիրոջ համաձայնությամբ լողամիջոցը կարող է հանձնվել նավավարման իրավունքի վկայական ունեցող այլ անձի»: Անհասկանալի է, թե ինչպե?ս  եւ  ինչի? հիման վրա կարող է նավավարը, որը չի հանդիսանում լողամիջոցի սեփականատեր, համաձայնություն տալ լողամիջոցը այլ անձի հանձնելու վերաբերյալ: Միաժամանակ հասկանալի չէ, թե ինչպե?ս է տրվելու/ձեւակերպվելու լողամիջոցի սեփականատիրոջ համաձայնությունը: 

Նախագծերի փաթեթում ներառված ««Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագծի վերաբերյալ դիտողություններ եւ  առաջարկություններ չկան: 


Եզրահանգում

Վերոնշյալ նկատառումները հաշվի առնվելու դեպքում ««Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը լրամշակման կարիք կունենա:
ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ 

ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ, ԿՐԹԱԿԱՆ, ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ՝                                                     ԼԻԼԻԹ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ 

(հեռ.՝ 011-51 36 18, ներք. 16-18)

12.05.2023թ.