« 20 » մարտի 2013 թ.                                                                                                              ՓՎ -ե- 32

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (փաստաթղթային կոդ` Կ-374-30.10.2013, 06.03.2014 -ՊԻ-010/0), «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելումասին» (փաստաթղթային կոդ` Կ-374 1 -30.10.2013,06.03.2014 -ՊԻ-010/0), «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելումասին» (փաստաթղթային կոդ` Կ-374 2 -30.10.2013, 06.03.2014-ՊԻ-010/0), «Հայաստանի Հանրապետությանքրեական օրենսգրքումլրացում կատարելու մասին» (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-3743 -30.10.2013, 06.03.2014-ՊԻ-010/0), «Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-3744 -30.10.2013, 06.03.2014-ՊԻ-010/0), «Արդարադատության ակադեմիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետությանօրենքում փոփոխություններկատարելու մասին» (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-374 5 -30.10.2013, 06.03.2014-ՊԻ-010/0), «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքումփոփոխություններ կատարելու մասին» (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-374 6 -30.10.2013, 06.03.2014-ՊԻ-010/0) եւ «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքումփոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-3747 -30.10.2013, 06.03.2014-ՊԻ-010/0) Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի լրամշակված փաթեթի վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացված «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելումասին», «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելումասին», «Հայաստանի Հանրապետությանքրեական օրենսգրքումլրացում կատարելու մասին», «Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Արդարադատության ակադեմիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետությանօրենքում փոփոխություններկատարելու մասին», «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքումփոփոխություններ կատարելու մասին» եւ «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքումփոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի լրամշակված փաթեթը(այսուհետ` Նախագծերի փաթեթ) մասնագիտական փորձաքննության է ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձաքննության վարչության իրավական փորձաքննության բաժնում:

Նախագծերի փաթեթը ներկայացվել է որպես միասնական երկու նախագծերի ( Կ-374-30.10.2013-ՊԻ-010/0 եւ Կ-288-18.06.2013-ՊԻ-010/0) լրամշակված (միավորված) տարբերակ, որոնց վերաբերյալ վարչության կողմից ներկայացվել են եզրակացություններ,համապատասխանաբար՝ Փվ-ե-312 26.11.2013թ. եւ Իվ-ե-239 03.07.2013թ. համարներով:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Նախագծերի փաթեթը ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2014 թվականի մարտի 13-ին ընդունվել է առաջին ընթեցմամբ եւ Վարչության կողմից ներկայացված առաջարկությունների մի մասը հաշվի են առնվել լրամշակված նախագծի տարբերակի ներկայացման ժամանակ՝ առաջարկություններ եւ դիտողություններ չկան:

ՀՀ ԱԺ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ՝                                                         Ք. ԳԵՈՎՇԱՆՅԱՆ

ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ                                                                    Լ. ԱԲՈՎՅԱՆ

ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ                                                            Ա. ԼԱԼԱՅԱՆ