Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«Էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի
(փաստաթղթային կոդ` Կ-914-01.06.2010-ՏՀ-010/0 ) վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացված «Էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը (այսուհետ` Նախագիծ) մասնագիտական փորձաքննության է ենթարկվել Հայաս՟տանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատա-կազմի իրավաբանական վարչությունում:

Նախագիծը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը:

Նախագիծը միջազգային իրավունքի նորմերին եւ սկզբունքներին, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխանության տեսանկյունից խնդիրներ չի առաջացնում:

Նախագիծը համապատասխանում է «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքի 47-րդ հոդվածի պահանջներին:

Նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին եւ օրենսդրական տեխնիկայի կանոններին համապատասխանության տեսանկյունից անհրաժեշտ է նշել հետեւյալը`

1. Նախագծի 1-ին հոդվածով առաջարկվում է «Էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի «ե» կետում «հիդրոէլեկտրակայանների» բառից հետո լրացնել` «(փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ)» բառերով: Մինչդեռ, այս առաջարկությունը հստակեցման կարիք ունի, քանի որ «փոքր հիդրոէլեկտրակայան-ներ» հասկացությունը բովանդակային առումով արդեն իսկ ներառված է հիշյալ կետում նշված «մինչեւ ներառյալ 10 000 կՎտ կայանային դրվածքային հզորությամբ հիդրոէլեկտրակայանների» կազմում:

2. Նախագծի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասն առաջարկում ենք հստակեցնել` հաշվի առնելով «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի պահանջները եւ օրենսդրական տեխնիկայի կանոնները:

3. Նախագծի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ եւ 7-րդ հոդվածներում կետերին հղումներ կատարելիս առաջարկում ենք դրանք համարակալող տառերը նշել չակերտների մեջ:

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆՊԵՏ                                                     Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

28 հունիսի 2010 թ.

N 97

Կատարող`Իրավական փորձաքննության բաժին

Կ.Հարությունյան, հեռ. 588-459