ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (փաստաթղթային կոդ` Կ-990-31.10.2006-ՖՎ-010/0) վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացված «Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը (այսուհետ` Նախագիծ) փորձաքննության է ենթարկվել ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի օրենսդրության վերլուծության վարչությունում:

Ստորեւ ներկայացնում ենք Նախագծի վերաբերյալ մեր կողմից կատարված փորձաքննության արդյունքները:

1. Ներկայացված Նախագիծը համապատասխանում է «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքի 47-րդ հոդվածի պահանջներին եւ միջազգային իրավունքի սկզբունքներին ու նորմերին համապատասխանության տեսանկյունից հիմնախնդիրներ չի առաջացնում:

2. Առաջարկում ենք քննարկել Նախագծի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասը` «Հայաստանի Հանրապետության» բառերից հետո «վավերացված» բառով լրացնելու հարցը, քանի որ ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի համաձայն` եթե միջազգային պայմանագրերով սահմանվում են այլ նորմեր, քան նախատեսված են օրենքներով, ապա կիրառվում են միայն վավերացված միջազգային պայմանագրերի նորմերը:

3. Նախագծի 10-րդ հոդվածի վերնագիրը չի համապատասխանումբովանդակությանը, քանի որբովանդակությունում բացակայում է գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանմանը վերաբերող դրույթը: Այդկապակցությամբ առաջարկվում է 10-րդ հոդվածը լրացնել նոր մասով հետեւյալ խմբագրությամբ.

«5. Արտահանվող օրգանական գյուղատնտեսական արտադրանքը պետք է համապատասխանի ներմուծող երկրի օրենսդրությամբ սահմանված նորմերին, իսկ դրանց բացակայության դեպքում` միջազգային կամ միջպետական ստանդարտներին եւ նորմերին համապատասխան:»

4. Նախագծում առկա ենդրույթներ, որոնք պետք է ներառվեն նախագծի 3-րդ հոդվածում:

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Կատարողներ`
Ս. Յուզբաշյան
Յու. Խալաթյան
Ա. Քոչարյան
Ս. Համբարձումյան