05.09.2008

Քաղվածք թ. 1.4.4

Թ. 1.4.4 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

         

                                                                                                                            ժ. 11. 00

                                                                                                                           334 սենյակ

     Ազգային Ժողովի ֆինանսավարկային  եւ բյուջետային   հարցերի մշտական  հանձնաժողովը

ՈՐՈՇՈՒՄ  Է՝

Քվեարկության արդյունքներով.

1.   Առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի չորրորդ գումարման 4-րդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկել դրական  եզրակացություն ստացած հետեւյալ օրենքների նախագծերը.

1) 262. «Կանխիկ գործառնությունների սահմանափակման մասին» (Կառավարություն, 07.05.2008)

262.1 «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին»

262.2 «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»

262.3 ««Հայաստանի փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

262.4 ««Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին»

262.5 ««Աշխատանքի վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին»

262.6 ««Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին»

262.7 ««Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին»,

  2) 278.««Վարկային տեղեկատվության շրջանառության եւ վարկա յին բյուրոների գործունեության մասին» (Կառավարություն, 29.05.2008)

278.1 ««Բանկային գաղտնիքի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

278.2 ««Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

278.3 ««Անհատական տվյալների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

278.4 ««Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

278.5 ««Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

278.6 ««Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

278.7 «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»

278.8 ««Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

278.9 «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»

278.10 «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարու թյան օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»

278.11 ««Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»:

3) 306. ««Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (Կառավարություն, 25.07.2008)

306.1 ««Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

306.2   ««Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին»

306.3 ««Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին»

306.4 ««Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

306.5 ««Վճարահաշվարկային համակարգերի եւ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին»

306.6 ««Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»:

2.    Առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի չորրորդ գումարման 4-րդ   նստաշրջանի առաջիկա չորսօրյա նիստի (սեպտեմբերի 8-11) օրակարգում ընդգրկել դրական  եզրակացություն ստացած հետեւյալ օրենքների նախագծերը եւ համաձայնագիրը.                                                                                                                   

1) 262. «Կանխիկ գործառնությունների սահմանափակման մասին» (Կառավարություն, 07.05.2008)

262.1 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին

262.2 Հայաստանի Հանրապետու թյան աշխա տանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին

262.3 «Հայաստանի փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

262.4 «Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին»

262.5 «Աշխատանքի վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին

262.6 «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին»

262.7 «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին»,

Զեկուցողներ`

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ Ա.Ջավադյան

Գ.Մինասյան

2) 278.«Վարկային տեղեկատվության շրջանառության եւ վարկա յին բյուրոների գործունեության մասին» (Կառավարություն, 29.05.2008)

278.1 ««Բանկային գաղտնիքի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

278.2 ««Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

278.3 ««Անհատական տվյալների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

278.4 ««Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

278.5 ««Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

278.6 ««Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

278.7 «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»

278.8 ««Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

278.9 «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»

278.10 «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարու թյան օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»

278.11 ««Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»:

Զեկուցողներ`

ՀՀ  կենտրոնական բանկի նախագահ Ա.Ջավադյան

Ա.Մինասյան

3) 306. ««Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (Կառավարու թյուն, 25.07.2008)

306.1 ««Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

306.2   ««Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին»

306.3 ««Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին»

306.4 ««Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

306.5 ««Վճարահաշվարկային համակարգերի եւ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին»

306.6 ««Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

Զեկուցողներ`

ՀՀ  կենտրոնական բանկի նախագահ Ա.Ջավադյան

Գ.Մինասյան

4) Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարարության եւ Ասիական զարգազման բանկի միջեւ «Գյուղական ճանապարհների վերականգնման ծրագրի իրագործելիության ուսումնասիրություն կազմակերպելու համար փոքրածավալ տեխնիկական օժանդակություն» 4895 ARM նամակ-համաձայնագիր (2006 թվականի դեկտեմբերի 14-ին եւ 2007 թվականի հունիսի 28-ին ստորագրված)

Զեկուցողներ`

ՀՀ տրանսպորտի եւ կապի նախարար Գ.Սարգսյան 

Հ.Հակոբյան

   3. Առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի չորրորդ գումարման 4-րդ   նստաշրջանի առաջիկա չորսօրյա նիստի (սեպտեմբերի 8 - 11 ) օրակարգում ընդգրկել  հետեւյալ հաշվետվությունը.

Հայաստանի Հանրապետության դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր (գնաճի հաշվետվություն, 2008թ. առաջին եռամսյակ):

Զեկուցողներ`

ՀՀ  կենտրոնական բանկի նախագահ Ա.Ջավադյան

Գ. Մինասյան

    4.  Հետաձգել  հետեւյալ օրենքների նախագծերի քննարկումը.

/նստաշրջան/

1) 005.««Հայխնայբանկ» -ում ավանդադրված խնայողությունների վերականգնման եւ մարման մասին»(ԱԺ պատգամավոր Վ. Դալլաքյան, 02.06.2007)- մինչեւ 90 օր ,

/չորսօրյա /

  1) 224.«Ներքին աուդիտի մասին» (Կառավարություն, 18.02.2008)

     224.1 ««Գանձապետական համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում                  փոփոխություն ներ կատարելու մասին», 2-րդ ընթերցում - մինչեւ 60 օր:

6.  Առաջնորդվելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  

          63-րդ  հոդվածով, առաջարկել  քննարկել  երկու  ընթերցմամբ հետեւյալ  օրենքների           

          նախագծերը.            

1) 306. ««Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (Կառավարություն, 25.07.2008)

306.1 ««Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

306.2   ««Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին»

306.3 ««Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին»

306.4 ««Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

306.5 ««Վճարահաշվարկային համակարգերի եւ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին»

306.6 ««Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»:

Նախագահ

Գ.Մինասյան