09.10.2007

Քաղվածք արձանագրությունից

Ք Ա Ղ Վ Ա Ծ Ք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ  ԺՈՂՈՎԻ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ   ՀԱՐՑԵՐԻ  ՄՇՏԱԿԱՆ    ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԻՍՏԻ

Թ. 7    ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

                                                                                                                                      09.10.2007թ.

         ժամը   13.00

                                                                                                                                334 սենյակ

Ազգային ժողովի տնտեսական   հարցերի մշտական  հանձնաժողովը  Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ    Է՝

 

1.  Քննարկել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի հոկտեմբերի 10-ի արտահերթ նիստի   օրակարգում դրական  եզրակացություն ստացած  հետեւյալ օրենքների նախագծերը.

1) «Կ-097» «Ավելացված արժեքի հարկի մասին»  ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ  կատարելու մասին», «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «ՀՀ ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին»  (ՀՀ կառավարություն) 29.08.2007թ. /երկրոդ ընթերցում/

Զեկուցողներ`

հիմնական զեկուցող` Ա.Ալավերդյան

հարակից զեկուցող` Վ.Բոստանջյան

2) «Կ-081» «Ընդերքն օգտակար հանածոնների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության եւ արդյունահանման համար  տրամադրելու /կոնսեցիայի/ մասին» ՀՀ օրնեքում լրացում կատարելու մասին» (ՀՀ կառավարություն) 17.08.2007թ. /երկրորդ ընթերցում/

Զեկուցողներ`

հիմնական զեկուցող` Ա.Ալավերդյան

հարակից զեկուցող` Վ.Այվազյան

3)   «Կ-072» «Շահութահարկի մասին»  ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» (ՀՀ կառավարություն) 09.08.2007թ . /երկրորդ ընթերցում/

Զեկուցողներ`

հիմնական զեկուցող` Ա.Ալավերդյան

հարակից զեկուցող` Վ.Այվազյան

4) «Կ-071» «Կազմակերպություններին եւ ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման վերցնելու եւ հարկային հաշվառումից հանելու մասին» (ՀՀ կառավարություն) 09.08.2007թ . /երկրորդ ընթերցում/

Զեկուցողներ`

հիմնական զեկուցող` Ա.Ալավերդյան

հարակից զեկուցող` Վ.Այվազյան

5) «Կ-143» «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»   (ՀՀ կառավարություն) 03.10.2007թ.

Զեկուցողներ`

հիմնական զեկուցող` Ս.Կարայան

հարակից զեկուցող` Վ.Բոստանջյան

5) «Կ-144» «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»   (ՀՀ կառավարություն) 03.10.2007թ.

Զեկուցողներ`

հիմնական զեկուցող` Ա.Վարդանյան

հարակից զեկուցող` Վ.Բոստանջյան

Քվեարկության արդյունքներով.

Ազգային ժողովի տնտեսական  հարցերի մշտական  հանձնաժողովը  Ո Ր Ո Շ Ե Ց՝

Ներկայացնել դրական եզրակացություն հետեւյալ օրենքների նախագծերի վերաբերյալ.

1) «Կ-097» «Ավելացված արժեքի հարկի մասին»  ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ  կատարելու մասին», «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «ՀՀ ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին»  (ՀՀ կառավարություն) 29.08.2007թ. /երկրոդ ընթերցում/

2) «Կ-081» «Ընդերքն օգտակար հանածոնների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության եւ արդյունահանման համար  տրամադրելու /կոնսեցիայի/ մասին» ՀՀ օրնեքում լրացում կատարելու մասին» (ՀՀ կառավարություն) 17.08.2007թ. /երկրորդ ընթերցում/

3)   «Կ-072» «Շահութահարկի մասին»  ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» (ՀՀ կառավարություն) 09.08.2007թ . /երկրորդ ընթերցում/

4) «Կ-071» «Կազմակերպություններին եւ ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման վերցնելու եւ հարկային հաշվառումից հանելու մասին» (ՀՀ կառավարություն) 09.08.2007թ. /երկրորդ ընթերցում/

5) «Կ-143» «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»   (ՀՀ կառավարություն) 03.10.2007թ.

6) «Կ-144» «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»   (ՀՀ կառավարություն) 03.10.2007թ.

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                           Վ.ԱՅՎԱԶՅԱՆ