National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
NA President  |   Deputies  |   NA Council  |   Committees   |   Factions  |   Staff  |   Budget office  |   Legislation   |   News  |   Foreign Relations  |   Library  |   Constituency Relations  |   Competition Council  |   Links
Archive
Letter to the Committee
Your name: Your e-mail address: Your message:

CAPTCHA Image


 
Standing Committee on State and Legal Affairs
Spheres of activities:
constitutional and legal issues, parties, electoral system, the Rules of Procedure of the National Assembly, referendum, Constitutional court, justice, judicial system, prosecutor's office, investigative bodies, enforcement of judicial acts, the penitentiary service, amnesty, public service and laws governing those areas, Constitutional amendments, codes regarding civil, criminal, administrative offenses and legal proceedings
E-mail legcom@parliament.am
Phone (374-11) 513 349
8
19.03.2021
17:00
314
1.
Դրական եզրակացություն ներկայացնել հետևյալ նախագծի վերաբերյալ.
1) ա) «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
-877-25.02.2021-ՊԻ-011/
Author` Վլադիմիր Վարդանյան, Աննա Կարապետյան, Արթուր Դավթյան, Վահագն Հովակիմյան, Սերգեյ Ատոմյան
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
-8771-25.02.2021-ՊԻ-011/
Author` Վլադիմիր Վարդանյան, Աննա Կարապետյան, Արթուր Դավթյան, Վահագն Հովակիմյան, Սերգեյ Ատոմյան
գ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
-8772-25.02.2021-ՊԻ-011/1
Author` Վլադիմիր Վարդանյան, Աննա Կարապետյան, Արթուր Դավթյան, Վահագն Հովակիմյան, Սերգեյ Ատոմյան
դ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
-8773-25.02.2021-ՊԻ-011/1
Author` Վլադիմիր Վարդանյան, Աննա Կարապետյան, Արթուր Դավթյան, Վահագն Հովակիմյան, Սերգեյ Ատոմյան
ե) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
-8774-25.02.2021-ՊԻ-011/
Author` Վլադիմիր Վարդանյան, Աննա Կարապետյան, Արթուր Դավթյան, Վահագն Հովակիմյան, Սերգեյ Ատոմյան
`Պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյան
`Պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյան
Պ-877.2-25.02.2021-ՊԻ-011/1 և Պ-877.3-25.02.2021-ՊԻ-011/1 նախագծերը փաթեթից հանվել են։
2.
Սույն արձանագրության քաղվածքում նշված նախագիծը կներկայացվի լրամշակված տարբերակով:


ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀՎԼԱԴԻՄԻՐ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆNA President  |  Deputies|  NA Council  |  Committees  |  Factions  |  Staff
Legislation  |   News  |  Foreign Relations   |  Constituency Relations  |  Links  |  RSS