Տպել
Գյուղատնտեսական եւ բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողով
Գործունեության ոլորտները` գյուղատնտեսություն, ջրային պաշարներ, բնության պահպանություն
Էլ. փոստ agriculture@parliament.am
Հեռ. (374-11) 513656
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ
ՄՇՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ս. ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ
 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ  ՀԱՐՑԵՐԻ
ՄՇՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
20.06.2012թ. ՈՐՈՇՄԱՄԲ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ


ԳԼՈՒԽ I

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1 Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի գյուղատնտեսական եւ բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) Ազգային ժողովի մարմին է, որը ստեղծվում եւ գործում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 73-րդ հոդվածի, «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» (այսուհետ՝ Կանոնակարգ) 21-րդ հոդվածի 1-ին կետին,   «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների եւ սույն կանոնակարգի համաձայն:

1.2. Հանձնաժողովը ստեղծվում է օրենքների նախագծերի եւ այլ հարցերի նախնական քննարկման եւ դրանց վերաբերյալ Ազգային ժողովին եզրակացություններ տալու նպատակով ինչպես նաեւ իր գործունեության ոլորտներին վերաբերող հարցերի ուսումնասիրման, քննարկման եւ առաջարկությունների  ներկայացման  համար:

1.3. Կանոնակարգի 21-րդ հոդվածի 3-րդ կետին եւ 25-րդ հոդվածում սահմանված սկզբունքներին համապատասխան՝ Հանձնաժողովի կազմը հաստատում է Ազգային ժողովի նախագահը:

1.4. Հանձնաժողովի աշխատանքային լեզուն գրական հայերենն է։ Եթե Հանձնաժողովի նիստին հրավիրված անձը ելույթ է ունենում օտար լեզվով, ապա ապահովվում է դրա հայերեն թարգմանությունը:

1.5. Կանոնակարգի 27-րդ հոդվածի 4-րդ կետին համապատասխան՝ Հանձնաժողովի նիստերը տեղի են ունենում Ազգային ժողովի նստավայրում: Այլ վայրում Հանձնաժողովի նիստ կարող է անցկացվել հանձնաժողովի որոշմամբ, որի մասին Հանձնաժողովի նախագահը նախապես տեղեկացնում է Ազգային ժողովի նախագահին:

ԳԼՈՒԽ II

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

2.1. Կանոնակարգի 21-րդ հոդվածի 4-րդ կետի եւ Ազգային ժողովի 31 մայիսի 2012թ. թիվ ԱԺՈ-004-Ն որոշման համաձայն Հանձնաժողովի գործունեության ոլորտներն են՝ գյուղատնտեսություն,  ջրային պաշարներ եւ բնության պահպանություն:

2.2. Կանոնակարգի 21-րդ հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն՝ Հանձնաժողովը գործում է սույն կանոնակարգին համապատասխան՝ նիստերի, ինչպես նաեւ Հանձնաժողովի նախագահի, նրա տեղակալի եւ անդամների աշխատանքի միջոցով։

2.3. Հանձնաժողովի գործունեության սկզբունքներն են՝

ա) Սահմանադրության եւ օրենքների գերակայության ապահովումը, հասարակության իրավագիտակցության բարձրացումը, իրավական մշակույթի զարգացումը.

բ) Կանոնակարգով սահմանված պահանջների, այդ թվում՝ օրենքների, Ազգային ժողովի որոշումների նախագծերը շրջանառության մեջ դնելու եւ Ազգային ժողովի նստաշրջանների եւ նիստերի օրակարգերում ընդգրկելու, դրանց վերաբերյալ եզրակացություն, առաջարկություն ներկայացնելու եւ քննարկելու համար սահմանված ժամկետների եւ կարգի պահպանումը.

գ) «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված պահանջների, այդ թվում՝ օրենքի, Ազգային ժողովի որոշման նախագծերի նախապատրաստմանը, մշակմանը, փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջների եւ օրենսդրական տեխնիկայի կանոննների պահպանումը.

դ) օրենքի նախագծում եւ դրա հետ ներկայացվող փաստաթղթերում օրենքի ընդունման հիմնավորվածության եւ նպատակահարմարության, ինչպես նաեւ հասարակական պահանջի առկայությունը.

ե) օրենքում՝ դրա արդյունավետ կենսագործմանն ուղղված իրավական լուծումների ամրագրումը.

զ) քաղաքական բազմակարծությունը, հարցերի ազատ քննարկումը եւ կոլեկտիվ լուծումը.

է) Հանձնաժողովի անդամների գործունեության՝ օրենքով սահմանված երաշխիքների պահպանումը.

ը) հրապարակայնության եւ տեղեկատվության մատչելիության ապահովումը։

թ) կարգապահությունը

2.4. Հանձնաժողովը սահմանված կարգով՝

ա) Ազգային ժողովի նախագահին ներկայացնում է եզրակացություն՝ չորսօրյա նիստերի օրակարգում ընդգրկվող օրենքի նախագծի կամ նախագծերի փաթեթի, Ազգային ժողովի որոշման նախագծի եւ (կամ) այլ առաջարկությունների վերաբերյալ.

բ) Ազգային ժողովի նախագահին  ներկայացնում է եզրակացություն՝ օրենքների նախագծերը (դրանց փաթեթները) եւ (կամ) Ազգային ժողովի որոշման նախագիծն Ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանի եւ (կամ) չորսօրյա նիստերի օրակարգերում ընդգրկելու մասին.

գ) Ազգային ժողովի նախագահին  ներկայացնում է առաջարկություն՝ հերթական նստաշրջանի եւ չորսօրյա նիստերի օրակարգերի նախագծերի վերաբերյալ.

դ) կարող է օրենքի նախագիծն այլընտրանքային համարել միեւնույն ոլորտը կարգավորող եւ չորսօրյա նիստերի օրակարգում ընդգրկվող կամ ընդգրկված՝ դեռեւս չքննարկված  օրենքի նախագծի նկատմամբ.

ե) կարող է Ազգային ժողով եզրակացություն ներկայացնել հերթական նստաշրջանի կամ չորսօրյա նիստերի օրակարգում օրենքի կամ Ազգային ժողովի որոշման նախագծի ընդգրկումը հետաձգելու վերաբերյալ Ազգային ժողովի որոշում ընդունելու մասին` հեղինակի (հիմնական զեկուցողի), իսկ նրա բացակայության դեպքում հանձնաժողովի անդամի առաջարկությամբ.

զ) Ազգային ժողովի նիստում ներկայացնում է եզրակացություն՝ քննարկվող օրենքի,  Ազգային ժողովի որոշման նախագծի եւ այլ առաջարկությունների վերաբերյալ.

է) կարող է հարցումներով եւ առաջարկություններով դիմել պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, պաշտոնատար անձանց, հիմնարկներին եւ կազմակերպություններին.

ը) կարող է հրապարակել Հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացված օրենքի եւ (կամ) Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը, կազմակերպել   խորհրդարանական լսումներ.

թ) կարող է հրավիրել Կանոնակարգի 43-րդ հոդվածի 8-րդ կետում չնախատեսված անձին՝ ներկա գտնվելու Ազգային  ժողովի դռնբաց նիստում.

ժ) 30-օրյա ժամկետում քննարկում եւ Ազգային ժողովի նախագահին  ներկայացնում է եզրակացություն՝ նախորդ գումարման Ազգային ժողովում քննարկված եւ անավարտ մնացած օրենքների նախագծերը հերթական ընթերցմամբ քննարկելու նպատակահարմարության մասին.

ժա) կարող է Ազգային ժողով ներկայացնել առաջարկություն՝ առանձին հարցի քննարկման համար հատուկ ընթացակարգ սահմանելու մասին.

ժբ) Ազգային ժողովում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկելու նպատակով իր եզրակացության հետ միասին Ազգային ժողովի նախագահին  ներկայացնում է օրենքի նախագծի կամ նախագծերի փաթեթի վերջնական տարբերակը եւ ամփոփաթերթիկը.

ժգ) Ազգային ժողով ներկայացնում է եզրակացություն՝ երկրորդ ընթերցմամբ քննարկման ներկայացված օրենքի նախագծում   առաջին ընթերցմամբ ընդունված հոդվածի բովանդակության ամբողջական փոփոխման վերաբերյալ.

ժդ) կարող է օրենքի նախագծի հեղինակի հետ համատեղ երկրորդ ընթերցմամբ ընդունված օրենքի նախագծում կատարել խմբագրական փոփոխություններ.

ժե) կարող է Ազգային ժողով առաջարկություն ներկայացնել երկրորդ եւ երրորդ ընթերցմամբ ընդունված օրենքների նախագծերի կամ նախագծերի փաթեթի քննարկման ժամկետների փոփոխման վերաբերյալ Ազգային ժողովի որոշում ընդունելու մասին.

ժզ) կարող է օրենքի նախագծի հեղինակի հետ համատեղ Ազգային ժողով առաջարկություն ներկայացնել օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերն Ազգային ժողովում երկու ընթերցմամբ քննարկելու վերաբերյալ Ազգային ժողովի որոշում ընդունելու մասին.

ժէ) Ազգային ժողովի նախագահին  ներկայացնում է եզրակացություն՝ Հանրապետության Նախագահի առարկություններով կամ առաջարկություններով վերադարձված օրենքի վերաբերյալ.

ժը) անցկացնում է պետական բյուջեի նախագծի նախնական քննարկումներ եւ դրա վերաբերյալ առաջարկություններ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն (այսուհետ` Կառավարություն).

ժթ) Ազգային ժողովի նիստում ներկայացնում է  պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ իր եզրակացությունը.

իա) հերթական նստաշրջանի ավարտից հետո՝ 30-օրյա ժամկետում, Հանձնաժողովի նախագահն Ազգային ժողովի նախագահին է ներկայացնում այդ նստաշրջանի ընթացքում Հանձնաժողովի նիստերից պատգամավորների բացակայության մասին տեղեկանք, որը հրապարակվում է Ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանի առաջին նիստում.

իբ) կարող է հրավիրել Կանոնակարգի 28-րդ հոդվածի 2-րդ կետում նախատեսված անձին ներկա գտնվելու Հանձնաժողովի դռնփակ նիստին.

իգ) կարող է Ազգային ժողովի մյուս Հանձնաժողովների հետ անցկացնել համատեղ նիստեր եւ (կամ) խորհրդարանական լսումներ։

ԳԼՈՒԽ III

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ, ՆՐԱ ՏԵՂԱԿԱԼԸ ԵՎ ՓՈԽԱՐԻՆՈՂԸ

3.1. Հանձնաժողովի նախագահն ընտրվում է եւ նրա լիազորությունները դադարում են Կանոնակարգի 26-րդ հոդվածով սահմանված կարգով։

3.2. Մշտական Հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում թեկնածուների ընտրության հարցը քննարկվում է ԱԺ կանոնակարգ օրենքի 97-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված կարգով։

3.3. Հանձնաժողովի նախագահը սահմանված կարգով՝

ա) նախապատրաստում եւ վարում է հանձնաժողովի նիստերը.

բ) գումարում է հանձնաժողովի արտահերթ նիստ.

գ) Հանձնաժողովի հաստատմանն է ներկայացնում Հանձնաժողովի նիստի օրակարգի նախագիծը.

դ)  համակարգում է ենթահանձնաժողովների եւ աշխատանքային խմբերի աշխատանքը.

ե) ապահովում է Հանձնաժողովի որոշումների կատարումը.

ե.1) ներկայացնում է Հանձնաժողովը

զ) ընթացք է տալիս եւ պատասխանում է Հանձնաժողովին ուղղված դիմումներին.

է) ղեկավարում է Հանձնաժողովի քարտուղարության` գործավարի եւ փորձագետ (մասնագետների)  աշխատանքը.

ը) Հանձնաժողովի, ենթահանձնաժողովների եւ աշխատանքային խմբերի նիստերում հարցերի քննարկումներին մասնակցելու համար հրավիրում է մասնագետների.

թ) Հանձնաժողովին իրազեկում է Հանձնաժողովի որոշումների կատարման ընթացքի մասին.

ժ) համակարգում է Հանձնաժողովի աշխատանքները մյուս հանձնաժողովների եւ Աշխատակազմի հետ։

ժա)  հետեւում է սույն Կանոնակարգի պահպանմանը։

ժբ)մասնակցում է Ազգային ժողովի աշխատանքային խորհրդակցություններին.

ժգ) Անհրաժեշտության դեպքում մասնակցում է Կառավարության նիստերին, ներկայացնում Հանձնաժողովի տեսակետը այս կամ այն հարցը քննարկելիս:

ժդ) մասնակցում է Ազգային ժողովի աշխատանքային խորհրդակցություններին.

ժե) ապահովում է Հանձնաժողովի բնականոն գործունեությունը.

ժզ) հերթական նստաշրջանի ավարտից հետո՝ 30 օրվա ընթացքում, Ազգային ժողովի նախագահին ներկայացնում է Հանձնաժողովում քննարկված հարցերի ցանկը.

ժէ) ստորագրում է Հանձնաժողովի որոշումները եւ ապահովում է դրանց կատարումը

ժը) Կանոնակարգի 26-րդ հոդվածի համաձայն՝ Հանձնաժողովի նախագահը կարող է ունենալ այլ լիազորություններ:

3.4. Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալն ընտրվում է Հանձնաժողովի նիստում՝ նիստին ներկա անդամների ձայների մեծամասնությամբ՝ բաց քվեարկությամբ:

3.5. Հանձնաժողովի նախագահի, նրա տեղակալի լիազորությունները դադարում են, եթե Կանոնակարգի 12-րդ հոդվածով սահմանված դեպքերում դադարել են նրա պատգամավորական լիազորությունները կամ 13-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հրաժարական է  տալիս:

3.6. Կանոնակարգի 26-րդ հոդվածի 9-րդ կետին համապատասխան՝ Հանձնաժողովի նախագահի բացակայության կամ նրա պաշտոնը թափուր լինելու դեպքում նրան փոխարինում է տեղակալը, իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ Հանձնաժողովի որոշմամբ լիազորված Հանձնաժողովի անդամը։

3.7. Նիստի արձանագրությունը, որը ներառում է նաեւ հանձնաժողովի նիստում քննարկված բոլոր հարցերի քվեարկությունների անվանական արդյունքները, ստորագրում է հանձնաժողովի նախագահը։

ԳԼՈՒԽ IV

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄԸ

4.1. Կանոնակարգի 25-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան՝ Հանձնաժողովում Ազգային ժողովի պատգամավորներն ընդգրկվում են իրենց դիմումի համաձայն:

4.2. Կանոնակարգի 25-րդ հոդվածի 5-րդ կետին համապատասխան՝ Ազգային ժողովի խմբակցության անդամները Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են խմբակցության ներկայացմամբ:

4.3. Հանձնաժողովի անդամը սահմանված կարգով կարող է՝

ա) առաջադրվել եւ ընտրվել Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի կամ նրա փոխարինողի պաշտոններում.

բ) ընդգրկվել Հանձնաժողովի ստեղծած ենթահանձնաժողովի կամ ձեւավորած աշխատանքային խմբի կազմում, իր ցանկությամբ տեղափոխվել կամ դուրս գալ ենթահանձնաժողովից կամ աշխատանքային խմբից,

գ) Հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացնել Հանձնաժողովի որոշման նախագծեր եւ Հանձնաժողովի իրավասությանը վերապահված այլ առաջարկություններ.

դ) ունենալ ելույթներ, տալ հարցեր եւ անել առաջարկություններ  Հանձնաժողովի, դրա ենթահանձնաժողովների, աշխատանքային խմբերի նիստերում.

ե) Ազգային ժողովի նիստում ներկայացնել Հանձնաժողովի եզրակացությունը եւ (կամ) առաջարկությունը.

զ) հրաժարվել Հանձնաժողովի նիստում քվեարկությանը մասնակցելուց.

է) ծանոթանալ Հանձնաժողովին հասցեագրված ցանկացած փաստաթղթի, բացառությամբ անվանական կամ անձնական նյութերի, ինչպես նաեւ պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող այնպիսի տեղեկատվության, որին իրավասու չէ իրազեկ լինել:

4.4 Հանձնաժողովի բնականոն գործունեությունն ապահովեւ նպատակով Հանձնաժողովի անդամը պարտավոր է Կանոնակարգով եւ սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով`

ա) մասնակցել Հանձնաժողովի աշխատանքներին, մասնավորապես՝ Հանձնաժողովի նիստերին, իսկ դրանց ներկայանալու անհնարինության դեպքում այդ մասին նախօրոք տեղյակ պահել Հանձնաժողովի նախագահին.

բ) տեղյակ պահել Հանձնաժողովի նախագահին գիտական, մանկավարժական եւ ստեղծագոր ծական վճարովի աշխատանք կատարելու դեպքում,

գ) կատարել Հանձնաժողովի որոշումները եւ Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությունները.

դ) ուսումնասիրել քաղաքացիներից ստացված առաջարկությունները եւ պատասխանել դիմումներին.

ե) ուսումնասիրել եւ Հանձնաժողովին ներկայացնել Հանձնաժողովի գործունեության ոլորտներին առնչվող ու իրեն առաջարկված օրենքների եւ Ազգային ժողովի որոշումների նախագծեր, Հանձնաժողովի որոշումներ ու այլ փաստաթղթեր,

զ) կատարել քաղաքացիների ընդունելություն Հանձնաժողովի կողմից հաստատված ընդունելության ժամանակացույցի համապատասխան, նրանց դիմումներին եւ առաջարկություններին տալ համապատասխան ընթացք.

է) Հանձնաժողովի նիստի ժամանակ անջատել բջջային հեռախոսը:

ը) Հանձնաժողովի նիստում հանդես գալ Ազգային ժողովի կողմից գործուղման արդյունքների մասին հաղորդումով,

թ) Հանձնաժողովի անդամը  կարող է ունենալ Կանոնակարգով նախատեսված այլ իրավունքներ եւ  պարտականություններ: /.

4.5. Հանձնաժողովի անդամներին տրվում է ամենամյա արձակուրդ՝ 36 աշխատանքային օր տեւողությամբ, որից 12-ը՝ ձմռանը, 24-ը՝ ամռանը:

ԳԼՈՒԽ V

ԵՆԹԱՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲԸ

5.1. Կանոնակարգի 23-րդ հոդվածին համապատասխան՝  օրենքի նախագծերի եւ այլ առաջարկությունների նախնական քննարկման եւ դրանց վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելու նպատակով, Հանձնաժողովը կարող է իր կազմից ստեղծել ենթահանձնաժողովներ, ինչպես նաեւ ձեւավորել աշխատանքային խմբեր՝ սահմանելով դրանց խնդիրները, գործունեության ժամկետներն ու կարգը եւ ընտրելով դրանց ղեկավարներին:

5.2. Ենթահանձնաժողով  ստեղծելու եւ (կամ) աշխատանքային խումբ ձեւավորելու մասին Հանձնաժողովի որոշման նախագծում սահմանվում են ենթահանձնաժողովի եւ (կամ) աշխատանքային խմբի խնդիրները, գործունեության ժամկետներն ու կարգը։

5.3. Աշխատանքային խմբի կազմում կարող են ընդգրկվել Ազգային ժողովի պատգամավորը, ինչպես նաեւ Ազգային ժողովի հանձնաժողովի, խմբակցության, պատգամավորական խմբի փորձագետ-մասնագետը, պատգամավորի օգնականը, այլ մասնագետ, գիտնական եւ հասարակական գործիչ:

5.4. Աշխատանքային խմբի ղեկավարին Հանձնաժողովի անդամների կազմից նշանակում է Հանձնաժողովի նախագահը՝ հաշվի առնելով Հանձնաժողովի անդամների ներկայացրած առաջարկությունները:

5.5. Ենթահանձնաժողովի կամ աշխատանքային խմբի ղեկավարը Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ համակարգում է դրա աշխատանքը:

5.6. Իր գործունեության արդյունքների մասին ենթահանձնաժողովը կամ աշխատանքային խումբը սահմանված ժամկետում զեկուցում է Հանձնաժողովի նիստում:

5.7. Ենթահանձնաժողովը կամ աշխատանքային խումբը կարող է լուծարվել վաղաժամկետ՝ Հանձնաժողովի որոշմամբ:

ԳԼՈՒԽ VI

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԵՐԸ

6.1. Կանոնակարգի 27-րդ հոդվածին   համապատասխան՝ Հանձնաժողովի հերթական նիստերը, որպես կանոն, հրավիրվում են ուրբաթ օրերին՝ ժամը 11-13.00-ին:

6.2. Հանձնաժողովի արտահերթ նիստը գումարվում է Հանձնաժողովի նախագահի կամ անդամների առնվազն մեկ երրորդի նախաձեռնությամբ՝ նախաձեռնողի սահմանած ժամկետում: Հանձնաժողովի արտահերթ նիստը չի կարող անցկացվել Ազգային ժողովի նիստի ընթացքում: Արտահերթ նիստի օրակարգը հաստատվում է Հանձնաժողովի որոշմամբ:

6.3. Հանձնաժողովի արտահերթ նիստի օրակարգի նախագծում չորսօրյա նիստերի օրակարգում ընդգրկվող օրենքի նախագծի կամ նախագծերի փաթեթի եւ (կամ) Հանրապետության Նախագահի առարկություններով կամ առաջարկություններով վերադարձրած օրենքի վերաբերյալ Հանձնաժողովի եզրակացությունը ներկայացնելու մասին հարցերի առկայության դեպքում Հանձնաժողովի արտահերթ նիստը գումարվում է  առաջիկա չորսօրյա նիստերի առաջին նիստից առնվազն 2 ժամ առաջ:

6.4.Հանձնաժողովի արտահերթ նիստ գումարելու մասին Հանձնաժողովի անդամների նախաձեռնությունն իրականացվում է պատգամավորի ձեւաթղթում իրենց անուն, ազգանունի դիմաց ստորագրելու եւ Հանձնաժողովի նախագահին ներկայացնելու միջոցով: Ձեւաթղթում նշվում են արտահերթ նիստի օրակարգը եւ անցկացման ժամկետը, ձեւաթղթին կցվում են օրակարգային հարցերի նախագծերը: Արտահերթ նիստի օրակարգը հաստատվում է Հանձնաժողովի որոշմամբ:Ձեւաթուղթը Հանձնաժողովի նախագահին ներկայացվելուց հետո փոփոխման ենթակա չէ: Եթե ձեւաթուղթն անհրաժեշտ քանակի ստորագրություններով հանձնվում է Հանձնաժողովի նախագահին, ապա նա գումարում է  արտահերթ նիստ՝ նախաձեռնողի սահմանած օրակարգով եւ ժամկետում:

6.5. Սույն կանոնակարգի 6.2-րդ կետում նախատեսված դեպքում Հանձնաժողովի արտահերթ նիստ գումարելու վերաբերյալ իր նախաձեռնության մասին Հանձնաժողովի նախագահը Հանձնաժողովի անդամներին տեղեկացնում է այդ նիստից առնվազն 1 ժամ առաջ։

6.6. Հանձնաժողովի նիստերը դռնբաց են եւ հրապարակային, բացառությամբ Կանոնակարգի 90-րդ հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված դեպքի։

6.7. Կանոնակարգի 28-րդ հոդվածի 2-րդ կետին համապատասխան՝ Հանձնաժողովի դռնփակ նիստում, բացի պատգամավորներից, կարող են ներկա գտնվել Հանրապետության Նախագահը, Ազգային ժողովում Հանրապետության Նախագահի մշտական եւ լիազորած ներկայացուցիչները, վարչապետը, նրա լիազորած ներկայացուցիչը, ինչպես նաեւ Հանձնաժողովի որոշմամբ հրավիրված անձինք: Հանձնաժողովի դռնփակ նիստում քվեարկությունն  արգելվում է:

6.8. Կանոնակարգի 28-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան՝ Հանձնաժողովի դռնբաց նիստում, բացի սույն կանոնակարգի 6.7-րդ կետում նշված անձանցից, կարող են ներկա գտնվել Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները, հասարակայնության հետ կապերի վարչության աշխատակիցները, Հանձնաժողովի փորձագետ-մասնագետները եւ գործավարը, Ազգային ժողովի խմբակցությունների եւ պատգամավորական խմբերի փորձագետ-մանագետները, պատգամավորների օգնականները, Հանձնաժողովի նախագահի հրավիրված եւ օրենքով նախատեսված այլ անձինք:

6.9. Կանոնակարգի 28-րդ հոդվածի 4-րդ կետին համապատասխան Հանձնաժողովի նիստում նախագծի կամ դրա վերաբերյալ առաջարկությունների քննարկմանն իրավունք ունեն մասնակցել տվյալ փաստաթղթերի հեղինակները:

6.10. Հանձնաժողովի նիստը վարողը՝

ա) բացում, ընդհատում  եւ փակում է նիստը.

բ) ձայն է տալիս եւ ավելացնում է ելույթի ժամանակը.

գ) կազմակերպում է պատգամավորների գրանցումը, հերթագրումը, քվեարկության անցկացումը եւ դրանց արդյունքների հրապարակումը.

դ) զգուշացնում է՝ անունը, ազգանունը հրապարակելով, Հանձնաժողովի այն անդամին, որը նիստի ընթացքում աղմկում է, վիրավորական արտահայտություններ է անում, չի կատարում Հանձնաժողովի նիստը վարողի՝ սույն կանոնակարգից բխող պահանջները եւ կատարում է սահմանված կարգը խախտող այլ գործողություններ.

ե) կարող է ընդմիջել ելույթները՝ նիստի բնականոն ընթացքը վերականգնելու նպատակով.

զ) Հանձնաժողովի նիստին հրավիրված անձին հեռացնում է Հանձնաժողովի նիստերի սենյակից, եթե նա նիստի ընթացքում աղմկում է, վիրավորական արտահայտություններ է անում, չի կատարում Հանձնաժողովի նիստը վարողի՝ սույն կանոնակարգից բխող պահանջները եւ կատարում է սույն կանոնակարգով սահմանված կարգը խախտող այլ գործողություններ.

է) իրականացնում է Կանոնակարգով սահմանված այլ լիազորություններ:

6.11. Եթե Հանձնաժողովի նիստում անկարգություն է առաջանում, եւ վարողն ի վիճակի չէ վերականգնել նիստի բնականոն ընթացքը, ապա նա կարող է մինչեւ կես ժամով ընդհատել նիստը:

6.12. Եթե Հանձնաժողովի նիստը վերսկսվելուց հետո անկարգությունը չի դադարում, ապա նիստը վարողը հայտարարում է նիստը փակված:

6.13. Հանձնաժողովի հերթական կամ արտահերթ նիստն սկսվելուց առաջ Հանձնաժողովի անդամները սույն կանոնակարգի 6.14-ի կետով սահմանված կարգով գրանցվում են: Չգրանցված Հանձնաժողովի անդամը գրանցվում է  իր խնդրանքով:

6.14. Հանձնաժողովի անդամների գրանցումը կատարվում է Հանձնաժողովի անդամների ցանկում իրենց անուն, ազգանվան դիմաց ստորագրելու միջոցով։ Հանձնաժողովի անդամների ստորագրությամբ ձեւաթուղթը Հանձնաժողովի նիստի արձանագրության բաղկացուցիչ մասն է։

6.15. Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է (գրանցվել է) հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թվի առնվազն 1/4-ը, եւ նիստը վարում է Հանձնաժողովի նախագահը կամ Կանոնակարգի 26-րդ հոդվածի 9-րդ կետով սահմանած` նրա տեղակալը կամ Հանձնաժողովի որոշմամբ Հանձնաժողովի լիազորված անդամը: Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են քվեարկությանը մասնակցած Հանձնաժողովի անդամների ձայների մեծամասնությամբ, եթե որոշմանը կողմ են քվեարկել Հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թվի 1/4-ը:

6.16. Եթե Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր չէ, ապա գրանցումը շարունակվում է մինչեւ քվորում ապահովելը, բայց ոչ ավելի, քան 2 ժամ, որի ընթացքում Հանձնաժողովի նախագահը կարող է անցկացնել խորհրդակցություն՝ Հանձնաժողովի անդամների քննարկմանը ներկայացնելով նիստի օրակարգի նախագծում ընդգրկված հարցերը: Նշված ժամկետում քվորումի՝

ա) ապահովման դեպքում նիստը վարողը Հանձնաժողովի անդամներին տեղեկացնում է նիստն սկսվելու մասին.

բ) չապահովման դեպքում Հանձնաժողովի նիստը համարվում է չկայացած:

6.17. Հանձնաժողովի նիստն սկսվում է օրակարգի հաստատումով: Մինչեւ օրակարգի հաստատումն այլ հարցեր չեն քննարկվում:

6.18. Օրենքի եւ (կամ) Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը Հանձնաժողովի օրակարգից կարող է հանվել միայն Ազգային ժողովի նստաշրջանի, չորսօրյա նիստերի կամ արտահերթ նիստի  օրակարգից հանվելու դեպքում: Սույն կանոնակարգով նախատեսված այլ հարցը հանձնաժողովի օրակարգից կարող է հանվել հեղինակի առաջարկությամբ: Հեղինակը կարող է այդ առաջարկությունն անել ցանկացած ժամանակ: Առաջարկությունն ընդունվում է առանց քվեարկության:

6.19. Եթե Ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանի կամ չորսօրյա նիստերի օրակարգի նախագծում հարցի ընդգրկվելը գլխադասային հանձնաժողովի եզրակացությամբ` Ազգային ժողովի որոշմամբ հետաձգվել է, ապա այդ հարցը`

ա) գլխադասյին հանձնաժողովի օրակարգ է ընդգրկվում հեղինակի /հիմնական զեկուցողի/  գրավոր դիմումով.

բ) հետաձգման ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող օրը դուրս է գալիս Ազգային ժողովում շրջանառությունից, եթթ մինչեւ հետաձգման ժամկետը լրանալու օրը հեղինակը գրավոր չի դիմում գլխադասային հանձնաժողով:

6.20. Հանձնաժողովի որոշումները, առաջարկությունները եւ եզրակացություններն ընդունվում են Հանձնաժողովի նիստին ներկա (գրանցված) Հանձնաժողովի անդամների ձայների մեծամասնությամբ։ Հանձնաժողովի որոշումն ուժի մեջ է մտնում դրա ընդունման պահից, եթե դրանում այլ ժամկետ սահմանված չէ։

6.21. Հանձնաժողովի նիստում քվեարկությունները կատարվում են միայն Հանձնաժողովի անդամների առաջարկությամբ:

6.22. Սահմանված կարգով ներկայացված բոլոր առաջարկությունները քվեարկության են դրվում սույն կանոնակարգի 8.1 կետով սահմանված կարգով, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 8.10-րդ  կետով նախատեսված դեպքերի։

6.23. Հանձնաժողովի նիստի ժամանակ կարող են բաժանվել միայն Հանձնաժողովի գործունեությանն առնչվող փաստաթղթերը:

6.24. Հանձնաժողովի նիստի ժամանակ արգելվում է բջջային եւ կապի այլ միջոցների օգտագործումը, բացառությամբ հանձնաժողովի նիստերի սենյակում տեղադրված հեռախոսի:

6.25. Հանձնաժողովի նիստն արձանագրվում է։

6.26. Հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը ներառում է՝

ա) արձանագրության համարը, նիստի անցկացման ամսաթիվը, ժամը եւ վայրը.

բ) նիստը վարողի անունը, ազգանունը, նիստին ներկա եւ նիստից բացակայող Հանձնաժողովի անդամների ցուցակը.

գ) նիստին ներկա, այդ թվում՝ հրավիրված անձանց ցուցակը.

դ) նիստի օրակարգը եւ քննարկված հարցերի ցանկը.

ե) օրակարգային հարցերի  քննարկման ժամանակ ելույթ ունեցած անձանց ցուցակը.

զ) քվեարկության արդյունքները.

է) ընդունված որոշումները, առաջարկությունները եւ եզրակացությունները։

6.27. Հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը ստորագրում է Հանձնաժողովի նախագահը։

6.28. Հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունից սույն կանոոնակարգի 6.26-րդ կետի «է» ենթակետին համապատասխան քաղվածքը ոչ ուշ, քան ուրբաթ օրվա ժամը 16-ը ուղարկվում է Ազգային ժողովի նախագահին:

6.29. Հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը պահպանվում է Հանձնաժողովի գործավարի մոտ, իսկ Հանձնաժողովի լիազորությունների ավարտից հետո՝ 30 օրվա ընթացքում, տեղափոխվում է Ազգային ժողովի արխիվ։

6.30. Հանձնաժողովի անդամն իրավունք ունի ծանոթանալ Հանձնաժողովի նիստի արձանագրությանը եւ ստուգել դրա ճշտությունը:

6.31. Հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ տեղ գտած տեխնիկական անճշտությունները կարող են ուղղվել միայն Հանձնաժողովի անդամի առաջարկությամբ՝ Հանձնաժողովի նախագահի թույլտվությամբ:

ԳԼՈՒԽ VII

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ

7.1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգի նախագծում ընդգրկվում են Կանոնակարգով  սահմանված կարգով Ազգային ժողովի նախագահի՝ Հանձնաժողով ուղարկած օրենքների նախագծերը կամ նախագծերի փաթեթները, Ազգային ժողովի որոշումների նախագծերը, օրենքով եւ սույն կանոնակարգով նախատեսված այլ հարցեր։

7.2. Հանձնաժողովի հերթական կամ Հանձնաժողովի նախագահի նախաձեռնությամբ գումարվող արտահերթ նիստի օրակարգի նախագիծը բաղկացած է չորս մասից՝

ա) հարցեր, որոնք դեռեւս չեն ընդգրկվել Ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանի օրակարգում կամ օրակարգի նախագծում.

բ) հարցեր, որոնք ընդգրկված են Ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանի օրակարգում, բայց դեռեւս չեն ընդգրկվել Ազգային ժողովի չորսօրյա նիստերի օրակարգում.

 գ) Ազգային ժողովի չորսօրյա նիստերի օրակարգում եւ (կամ) արտահերթ նստաշրջանի, նիստի օրակարգում ընդգրկված հարցեր.

դ) Հանձնաժողովի գործունեությանը սույն կանոնակարգով առնչվող այլ հարցեր։

7.3. Հանձնաժողովի հերթական նիստի օրակարգի նախագիծը եւ դրանում ընդգրկված հարցերի նախագծերը Հանձնաժողովի անդամներին են տրամադրվում այդ նիստից առնվազն 24 ժամ առաջ, իսկ Հանձնաժողովի արտահերթ նիստինը՝ այդ նիստից առնվազն 4 ժամ առաջ։

7.4. Հանձնաժողովի հերթական նիստի օրակարգի նախագծի մասին Կառավարությունը, Աշխատակազմը տեղեկացվում են այդ նիստից առնվազն 3 օր  առաջ:

7.5. Հանձնաժողովի հերթական նիստի օրակարգի նախագիծը Հանձնաժողովի քննարկմանն է ներկայացնում Հանձնաժողովի նախագահը։

7.6. Հանձնաժողովի արտահերթ նիստի օրակարգի նախագիծը Հանձնաժողովի քննարկմանն է ներկայացնում այդ նիստը նախաձեռնողը կամ նախաձեռնողների ներկայացուցիչը:

ԳԼՈՒԽ VIII

 ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

8.1. Եթե սույն կանոնակարգով այլ բան նախատեսված չէ, ապա Հանձնաժողովի օրակարգում ընդգրկված հարցերի քննարկումը տեղի է ունենում հետեւյալ հաջորդականությամբ.

ա) հիմնական զեկուցողի ելույթ (մինչեւ 10 րոպե).

բ)  հարցեր հիմնական զեկուցողին եւ նրա պատասխանները (մինչեւ 3-ական րոպե).

գ) հարակից զեկուցողի ելույթ (մինչեւ 10 րոպե).

դ) հարցեր հարակից զեկուցողին եւ նրա պատասխանները (մինչեւ 3-ական րոպե).

ե) մտքերի փոխանակություն (մինչեւ 5-ական րոպե).

զ) հարակից զեկուցողի եզրափակիչ ելույթ (մինչեւ 5 րոպե).

է) հիմնական զեկուցողի եզրափակիչ ելույթ (մինչեւ 5 րոպե).

ը) քվեարկություն

8.2. Որպես հիմնական զեկուցող՝ ելույթ է ունենում տվյալ հարցի հեղինակը, իսկ որպես հարակից զեկուցող՝ Հանձնաժողովի ներկայացուցիչը։

8.3. Եթե օրենքի նախագծի հեղինակը պատգամավոր է, ապա վարչապետի լիազորած անձը կարող է Հանձնաժողովի ներկայացուցչից հետո հանդես գալ հարակից զեկուցմամբ, իսկ նրա եզրափակիչ ելույթից առաջ՝  եզրափակիչ ելույթով:

8.4. Եթե հարցի քննարկումն ընդմիջվել է, ապա այդ ժամկետը լրանալուց հետո քննարկումը վերսկսվում է այն փուլից, որից ընդմիջվել էր:

8.5. Հարցեր տալու ցանկություն ունեցող պատգամավորների հերթագրումն իրականացնում է Հանձնաժողովի նիստը վարողը։

8.6. Հարցերը տրվում են ըստ հերթագրման հաջորդականության, նիստը վարողի հայտարարությամբ, որտեղ միաժամանակ հիշեցվում է հաջորդ հարց տվողի անունը, ազգանունը:

8.7. Հանձնաժողովի նիստերի սենյակից բացակայող Հանձնաժողովի անդամը զրկվում է հարց տալու իրավունքից։ Մտքերի փոխանակության ընթացքում ելույթ ունեցողին հարցեր չեն տրվում:

8.8. Մտքերի փոխանակության ընթացքում ելույթ ունենալու ցանկություն ունեցող Հանձնաժողովի անդամների հերթագրումն իրականացնում է Հանձնաժողովի նիստը վարողը։

8.9. Մտքերի փոխանակության ընթացքում արտահերթ ելույթի իրավունք ունեն Հանրապետության Նախագահը, Ազգային ժողովի նախագահը, նրա տեղակալները, վարչապետը, Հանձնաժողովի նախագահը եւ նրա տեղակալը, որոնց ելույթների տեւողությունը չի սահմանափակվում, ինչպես նաեւ Կառավարության անդամները՝   սույն  կանոնակարգի 8.12 կետով սահմանված կարգով։

8.10. Հարցի քննարկմանը ներկա կամ հրավիրված անձանց ելույթի իրավունք կարող է տրվել Հանձնաժողովի անդամի առաջարկությամբ՝ Հանձնաժողովի նիստը վարողի թույլտվությամբ կամ Հանձնաժողովի որոշմամբ։

8.11. Ելույթ ունեցողները հանդես են գալիս ըստ հերթագրման հաջորդականության, նիստը վարողի հայտարարությամբ, որտեղ միաժամանակ հիշեցվում է հաջորդ ելույթ ունեցողի անունը, ազգանունը: Հանձնաժողովի նիստերի սենյակից բացակայող Հանձնաժողովի անդամը զրկվում է ելույթի իրավունքից:

8.12. Կառավարության անդամները՝ վարչապետի ներկայացմամբ մինչեւ հարակից զեկուցողի ելույթն ունեն երեք արտահերթ ելույթի իրավունք։

8.13. Հանձնաժողովի ներկայացուցիչը եւ հիմնական զեկուցողն իրենց ելույթներում հայտնում են իրենց դիրքորոշումը մտքերի փոխանակության ընթացքում Հանձնաժողովի եւ Կառավարության անդամների ներկայացրած առաջարկությունների վերաբերյալ:

8.14. Սույն կանոնակարգի 8.1-րդ կետի «ը» ենթակետով նախատեսված դեպքում քվեարկության են դրվում մտքերի փոխանակության ընթացքում Հանձնաժողովի անդամի ներկայացրած եւ հիմնական զեկուցողի չընդունած բոլոր առաջարկությունները:

8.15. Առաջարկությունները քվեարկվում են հետեւյալ հաջորդականությամբ.

ա) առաջարկել հեղինակին օրենքի նախագծերի փաթեթից հանել օրենքի նախագիծը,

բ) առաջարկել հեղինակին օրենքի նախագծերի փաթեթը համալրել օրենքի նախագծով,

գ) առաջարկել հեղինակին հոդվածն ամբողջությամբ հայտարարել չեղյալ,

դ) առաջարկել հեղինակին օրենքի նախագիծը համալրել հոդվածով,

ե) առաջարկել հեղինակին հոդվածը մասամբ հայտարարել չեղյալ,

զ) առաջարկել հեղինակին օրենքի, Ազգային ժողովի կամ Հանձնաժողովի որոշման նախագծի տեքստում կատարել փոփոխություն,

է) առաջարկել հեղինակին օրենքի, Ազգային ժողովի կամ Հանձնաժողովի որոշման նախագծի տեքստում կատարել լրացում:

8.16. Իր եզրափակիչ ելույթում հիմնական զեկուցողը հայտնում է իր դիրքորոշումը սույն կանոնակարգի 8.15-րդ կետով սահմանված կարգով Հանձնաժողովի ընդունած առաջարկությունների վերաբերյալ:

8.17 Իր եզրափակիչ ելույթում Հանձնաժողովի ներկայացուցիչը կարող է սահմանված կարգով առաջարկել՝

ա) հարցի վերաբերյալ Ազգային ժողովին ներկայացնել դրական եզրակացություն.

բ) օրենքի նախագիծը այլընտրանքային համարել միեւնույն ոլորտը կարգավորող եւ քառօրյա նիստերի օրակարգում ընդգրկվող կամ ընդգրկված՝ դեռեւս չքննարկված  օրենքի նախագծի նկատմամբ.

գ) հետաձգել օրենքի կամ Ազգային ժողովի որոշման նախագծի ընդգրկվելը հերթական նստաշրջանի կամ չորսօրյա նիստերի օրակարգերում.

դ) հարցն Ազգային ժողովում քննարկելու համար սահմանել հատուկ ընթացակարգ.

ե) երկրորդ ընթերցմամբ քննարկման ներկայացված օրենքի նախագծում   առաջին ընթերցմամբ ընդունված հոդվածի բովանդակությունը համարել ամբողջությամբ փոփոխված.

զ) փոփոխել երկրորդ եւ երրորդ ընթերցմամբ ընդունված օրենքների նախագծերի կամ նախագծերի փաթեթի՝ Ազգային ժողովում քննարկման ժամկետները.

է) օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերն Ազգային ժողովում քննարկել երկու ընթերցմամբ։

8.18. Հանձնաժողովի ներկայացուցչի առաջարկությունները քվեարկության են դրվում նրա սահմանած հաջորդականությամբ:

8.19. Եթե սույն կանոնակարգի 8.17-րդ կետի «ա» ենթակետի համաձայն Հանձնաժողովի ներկայացուցչի արած առաջարկը քվեարկության արդյունքում չի ստացել ընդունման համար անհրաժեշտ թվով ձայներ, կամ Հանձնաժողովի ներկայացուցիչն այդ առաջարկը չի արել, ապա համարվում է, որ Հանձնաժողովը հարցի վերաբերյալ Ազգային ժողովին դրական եզրակացություն չի ներկայացրել:

8.20. Հանձնաժողովի նիստը վարողը հայտնում է քվեարկության անցկացման մոտավոր ժամանակը, իսկ քվեարկությունից առաջ կրկնում քվեարկության դրվող բոլոր առաջարկությունները, ճշտում է դրանց ձեւակերպումները։ Քվեարկությունն իրականացվում է ձեռք բարձրացնելու միջոցով։ Քվեարկության ընթացքում ձայները հաշվում է նիստը վարողը։

8.21. Քվեարկության պահին Հանձնաժողովի նիստը վարողին դիմելն     արգելվում է:

8.22. Հանձնաժողովի անդամը քվեարկում է անձամբ՝ կողմ, դեմ, ձեռնպահ, կամ սահմանված կարգով հրաժարվում է քվեարկությանը մասնակցելուց:

8.23. Քվեարկության ավարտից անմիջապես հետո Հանձնաժողովի նիստը վարողը հրապարակում է քվեարկության արդյունքները: Եթե քվեարկության ընթացքում թույլ տրված խախտումներն ազդում են որոշման ընդունման վրա, ապա Հանձնաժողովի անդամի առաջարկությամբ՝ նիստը վարողի հայտարարությամբ կամ Հանձնաժողովի որոշմամբ քվեարկությունը կրկնվում է։

8.24. Առանձին հարցի քննարկման համար օրենքի եւ (կամ) Ազգային ժողովի որոշման նախագծի հեղինակի եւ Հանձնաժողովի ներկայացուցչի առաջարկությամբ Հանձնաժողովը կարող է սահմանել հատուկ ընթացակարգ:

8.25. Հատուկ ընթացակարգով չի կարող սահմանափակվել զեկուցողներին հարց տվողների եւ ելույթ ունեցողների թիվը:

8.26. Հեղինակը սույն կանոնակարգի 8.25-րդ կետում նշված կարգը ներկայացնում է իր զեկուցման ընթացքում, եւ Հանձնաժողովն այդ կապակցությամբ որոշում է ընդունում առանց քննարկման:

8.27. Եթե քվեարկությանը մասնակցած Հանձնաժողովի անդամների առնվազն մեկ երրորդը քվեարկությունից հետո դեմ է Հանձնաժողովի եզրակացությանը եւ դրա վերաբերյալ ունի հատուկ կարծիք, ապա նրանց ներկայացուցիչը կարող է Ազգային ժողովում հարցի քննարկման ընթացքում հանդես գալ հարակից զեկուցմամբ ներկայացնելով Հանձնաժողովի եզրակացության վերաբերյալ իրենց հատուկ կարծիքը։

Հատուկ կարծիքով հանդես գալու հանձնաժողովի անդամների նախաձեռնության մասին նշվում է Ազգային ժողովի նախագահին ուղարկվող՝  հանձնաժողովի նիստի արձանագրության քաղվածքում։

ԳԼՈՒԽ IX

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՈՒՄ  ՔՆՆԱՐԿՎՈՂ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱՄ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ

9.1. Կանոնակարգի 51-րդ հոդվածի առաջին կետի «բ» ենթակետով սահմանված կարգով Հանձնաժողով ուղարկված օրենքի նախագծի կամ նախագծերի փաթեթը ներառում է`

ա)  օրենքի նախագիծը կամ նախագծերի փաթեթը շրաջանառության մեջ դնելու մասին դրա հեղինակի դիմումը.

բ) օրենքի նախագիծը կամ նախագծերի փաթեթը եւ դրան կից ներկայացվող`

գ) օրենքի ընդունման հիմնավորումը.

դ) օրենքի ընդունման առնչությամբ այլ օրենքների ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին տեղեկանքը.

ե) օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծին կցվող տեղեկանքը, որտեղ ներկայացվում է գործող օրենքի փոփոխվող հոդվածը.

զ) օրենքի նախագծի կամ նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ Կառավարության եզրակացությունը.

է) տեղեկանք` պետության եկամուտների նվազեցման կամ ծախսերի ավելացման մասին Կառավարության եզրակացության առկայության կամ բացակայության մասին.

ը)ազդեցության գնահատողներից ստացված եզրակացությունները.

թ) օրենքի նախագծի կամ նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ Աշխատակազմի եզրակացությունը.

ժ) օրենքի նախագծի կամ նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ Հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունից համապատասխան քաղվածքը.

ժա) առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրենքի նախագիծը կամ նախագծերի փաթեթը.

ժբ) առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրենքի նախագծի կամ նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ պատգամավորների եւ Կառավարության ներկայացրած առաջարկությունները.

ժգ առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրենքի նախագծի կամ նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ պատգամավորների եւ Կառավարության ներկայացրած առաջարկությունների հիման վրա հեղինակի կողմից փոփոխված օրենքի նախագիծը կամ նախագծերի փաթեթը եւ այդ առաջարկությունների ամփոփաթերթիկը.

ժդ) երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվելու նպատակով Ազգային ժողովի նախագահին ներկայացված օրենքի նախագծի կամ նախագծերի փաթեթի վերջնական տարբերակը, ամփոփաթերթիկը եւ օրենքի նախագծի կամ նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ Հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունից համապատասխան քաղվածքը.

ժե) երկրորդ ընթերցմամբ ընդունված օրենքի նախագիծը կամ նախագծերի փաթեթը.

ժզ) երրորդ ընթերցմամբ քննարկվելու նպատակով Ազգային ժողովի նախագահին ներկայացված օրենքի նախագիծը կամ նախագծերի փաթեթը եւ դրանում կատարված փոփոխությունների ամփոփաթերթիկը.

ժէ) Ազգային ժողովի ընդունած օրենքը.

ժթ) Հանրապետության Նախագահի առարկություններով կամ առաջարկություններով Ազգային ժողով վերադարձված օրենքը.

ի) Հանրապետության Նախագահի առարկություններով կամ առաջարկություններով Ազգային ժողով վերադարձված օրենքի վերաբերյալ Հանձնաժողովի նիստի արձանագրության քաղվածքը.

իա) Հանրապետության Նախագահի համար ընդունելի առաջարկներին համապատասխան կամ Ազգային ժողովի կողմից վերստին ընդունված օրենքը.

իբ) Հանրապետության Նախագահի ստորագրած եւ հրապարակած օրենքի պատճենը.

ԳԼՈՒԽ X

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐ

10.1.Կանոնակարգի 32-րդ հոդվածի առաջին կետին համապատասխան՝ Հանձնաժողովը ԱԺ կանոնակարգ օրենքով իրեն վերապահված ոլորտներին վերաբերող հարցերով յուրաքանչյուր հերթական նստաշրջանում առնվազն մեկ անգամ կազմակերպում է խորհրդարանական լսումներ՝  այդ մասին տեղյակ պահելով Ազգային ժողովի նախագահին։

10.2. Հանձնաժողովին լսումներ կազմակերպելու մասին առաջարկություն կարող  են ներկայացնել Հանձնաժողովի անդամը եւ ենթահանձնաժողովը:

10.3. Լսումներ կազմակերպելու մասին Հանձնաժողովի նախագահի կամ ենթահանձնաժողովի առաջարկությունն առանց քվեարկության ընդգրկվում է Հանձնաժողովի հերթական նիստի օրակարգում  եւ քննարկվում է արտահերթ:

10.4. Լսումներ կազմակերպելու մասին Հանձնաժողովի որոշման նախագծում նշվում են լսումների թեման, օրը, ժամը, անցկացման վայրը եւ ընթացակարգը, ինչպես նաեւ զեկուցողների ու հրավիրվածների նախնական ցանկը:

10.5. Լսումների ընթացակարգով սահմանվում են զեկուցելու, ելույթ ունենալու, հարցեր տալու կարգը եւ ժամկետները, որոնք ապահովում են քննարկվող հարցի վերաբերյալ տարբեր տեսակետների ներկայացման, դրանց քննարկման, ինչպես նաեւ դրանց վերաբերյալ հասարակայնության կարծիքը որոշելու հնարավորությունը:

10.6.   Լսումները կազմակերպող հանձնաժողովը կարող է նախապատրաստել լսումների արդյունքներն ամփոփող նյութեր /լսումների թեմայի վերաբերյալ ներկայացված գրավոր ելույթներ, առաջարկություններ, եզրակացություններ, տեղեկանքներ եւ այլ տեղեկություններ/, որոնք կարող են հրապարակվել Հանձնաժողովի որոշմամբ` Ազգային ժողովի նախագահի համաձայնությամբ:

10.7. Կանոնակարգի 18-րդ հոդվածի 1-ին կետի «գ.2» ենթակետով նախատեսված դեպքում խորհրդարանական լսումներն անցկացվում են Ազգային ժողովի նախագահի սահմանած կարգով։

10.8. Լսումները կազմակերպելու մասին տեղեկատվությունը դրա անցկացման օրից առնվազն 4 օր առաջ տրամադրվում է Աշխատակազմին, որն այդ 24 ժամվա ընթացքում տրամադրում է զանգվածային լրատվության միջոցներին:

10.9. Հանձնաժողովի նիստում ներկա գտնվելու իրավունք ունեցող անձանցից բացի, լսումներին մասնակցելու կամ ներկա գտնվելու ցանկություն ունեցող այլ անձինք կարող են լսումների անցկացման օրից 2 օր առաջ գրավոր դիմել Հանձնաժողովի նախագահին՝ ներկայացնելով իրենց ելույթի տեքստը կամ ներկա գտնվելու հիմնավորումը: Դիմողը կարող է մասնակցել կամ ներկա գտնվել լսումներին, եթե Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ դրա մասին նրան նախապես տեղեկացվում է:

10.10. Լսումների անցկացման օրը չպետք է լինի ուրբաթ օրը կամ համընկնի Ազգային ժողովի նիստի օրվա հետ։

10.11. Լսումները վարում է  հանձնաժողովի նախագահը կամ Կանոնակարգ օրենքի 26-րդ հոդվածի 9-րդ կետով նախատեսված դեպքում՝  նրա տեղակալը, իսկ դրա անհնարինության դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ լիազորված հանձնաժողովի անդամը։

ԳԼՈՒԽ XI

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

11.1 Հանձնաժողովի կազմակերպչական, փաստաթղթային, տեղեկատվական, վերլուծական եւ մասնագիտական գործունեությունն ապահովում է Հանձնաժողովի քարտուղարությունը, որը Ազգային ժողովի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանում է եւ գործում է Հանձնաժողովի ու Ազգային ժողովի աշխատակազմի կանոնադրություններով սահմանված կարգով՝ Հանձնաժողովի նախագահի ղեկավարությամբ:

11.2. Համաձայն Կանոնակարգի 21-րդ հոդվածի 7-րդ կետի, Հանձնաժողովն ունի Աշխատակազմի հաստիքացուցակով սահմանված մեկ գործավար (օգնական) եւ 3 փորձագետ (մասնագետ)։

11.3. Հանձնաժողովի փորձագետ-մասնագետներն Աշխատակազմի պետական ծառայողներ են: Նրանք աշխատանքի ընդունվում եւ աշխատանքից ազատվում են «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական  ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:

11.4. Հանձնաժողովի փորձագետ-մասնագետը կատարում է հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությունները, ինչպես նաեւ նրա հանձնարարությամբ աջակցում է Հանձնաժողովի անդամների աշխատանքին

11.5. Հանձնաժողովի փորձագետ-մասնագետի ծառայությունն իրականացվում է պետական ծառայության պաշտոնի անձնագրի համաձայն:

11.6. Փորձագետն ունի «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին»   ՀՀ օրենքով ու իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ եւ կրում է այդ ակտերով սահմանված այլ պարտականություններ:

11.7. Հանձնաժողովի գործավարը (օգնականը) աշխատանքի է ընդունվում եւ ազատվում աշխատանքից Հանձնաժողովի նախագահի համաձայնությամբ:

ԳԼՈՒԽ XII

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

12.1. Կանոնակարգի 7-րդ հոդվածի 1-ին կետին համապատասխան` պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները, պետական հիմնարկների, կազմակերպությունների ղեկավարներն ու պաշտոնատար անձինք պարտավոր են 10-օրյա ժամկետում, բացառությամբ Կանոնակարգով նախատեսված դեպքերի, քննարկել Հանձնաժողովի նախագահի եւ Հանձնաժողովի անդամների հարցումները եւ առաջարկները, գրավոր պատասխանել դրանց, ինչպես նաեւ ոչ ուշ, քան քննարկումից 3 օր առաջ, նրանց գրավոր տեղեկացնել իրենց բարձրացրած հարցի քննարկման մասին:

12.2. Հանձնաժողովի նախագահի հարցումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերով եւ Հանձնաժողովի անվանմամբ  ձեւաթղթով:

12.3. Հանձնաժողովն ուղարկված դիմումները քննարկում է օրենքով սահմանված կարգով:

12.4. Աշխատակազմն Ազգային ժողովի նստավայրում քաղաքացիների ընդունելության

նպատակով Հանձնաժողովին հատկացնում է կահավորված սենյակ ամսական 2 օր: Պատգամավորների ամենամյա արձակուրդի ընթացքում (12 աշխատանքային օր ձմռանը, 24-ը՝ ամռանը) քաղաքացիների ընդունելություն չի անցկացվում:

12.5. Ազգային ժողովի նստավայրում քաղաքացիների ընդունելությանը՝ Հանձնաժողովի նախագահի սահմանած ժամանակացույցով մասնակցում են Հանձնաժողովի մեկական անդամ եւ փորձագետ-գլխավոր մասնագետ:  Ընդունելությանը կարող է մասնակցել նաեւ Հանձնաժողովի անդամի օգնականը:

ԳԼՈՒԽ XIII

ՍՈՒՅՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒՄԸ

13.1. Սույն կանոնակարգն ընդունվում կամ դրանում փոփոխությունները կատարվում են  Հանձնաժողովի նախագահի կամ անդամի առաջարկությամբ՝ Հանձնաժողովի որոշմամբ:

13.2. Սույն կանոնակարգում փոփոխություններ կատարելու մասին առաջարկությունն առանց քվեարկության ընդգրկվում է Հանձնաժողովի նիստի օրակարգում եւ քննարկվում է արտահերթ։