National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
ArmenianRussianEnglishFrench
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-ԻՆ ԳՈՒՄԱՐՎՈՂ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՄԻ ՇԱՐՔ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հրապարակվել է` 23.10.2017թ.

 

Իϳí³ñí»Éáí §²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ï³Ýáݳϳñ·¦ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ûñ»ÝùÇ 28¬ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1¬ÇÝ Ù³ëÇ 4¬ñ¹ Ï»ïáí »õ 62¬ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3¬ñ¹ Ï»ïáíª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ËáñÑáõñ¹Á àðàÞàôØ ¾©

²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 24¬ÇÝ ·áõÙ³ñíáÕ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ÝÇëïáõÙª  §¼ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛ³Ý »õ ½ÇÝͳé³ÛáÕÇ Ï³ñ·³íÇ׳ÏÇ Ù³ëÇݦ ¥Î¬131¬22©09©2017¬ä²¤ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ Ý³Ë³·ÍÇ  ùÝݳñÏÙ³Ý ï»õáÕáõÃÛáõÝÁ ë³Ñٳݻɠãáñë ų٫ ÇëÏ §ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ ¥Î¬130¬22©09©2017¬ä²¤ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ Ý³Ë³·ÍÇ  ùÝݳñÏÙ³Ý ï»õáÕáõÃÛáõÝÁª »ñ»ù ųÙ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ     ԱՐԱ ԲԱԲԼՈՅԱՆ

2017թ. հոկտեմբերի 23
Երևան
ԱԺԽՈ - 031-Լ

 
ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS