Տպել

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հրապարակվել է` 02.10.2017թ.

 

1© Իϳí³ñí»Éáí §²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ï³Ýáݳϳñ·¦ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ûñ»ÝùÇ 28¬ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1¬ÇÝ Ù³ëÇ 1¬ÇÝ Ï»ïáíª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ËáñÑáõñ¹Á áñáßáõÙ ¿©

ѳëï³ï»É ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ í»ó»ñáñ¹ ·áõÙ³ñÙ³Ý »ñÏñáñ¹ Ýëï³ßñç³ÝÇ ûñ³Ï³ñ·áõÙ Éñ³óáõÙÝ»ñ ϳï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ Ý³Ë³·ÇÍÁ:

2© êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ ÁݹáõÝÙ³Ý å³ÑÇó:
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ     ԱՐԱ ԲԱԲԼՈՅԱՆ

2017թ. հոկտեմբերի 02
Երևան
ԱԺԽՈ - 021-Լ